Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
bgColor#F4F5F7

Bestäm vilka alternativ ni ska jämföra

Tid: Det här är ofta lätt gjort, men inte alltid. Allt från 30 minuter och uppåt!

Resurser: Analysledaren kan ta fram förslag, men det är bra att förankra med den eller de som beställt analysen eller kalkylen.

Dokumentera: Beskriv alternativen direkt i er rapport, så har ni redan en del av er dokumentation klar. Om ni vill kan ni utgå från vår mall.

Rapport- och presentationsmallar

Tänk er att ni står i ett vägskäl mellan två alternativ

De två alternativen kommer bli grunden för era antaganden i nyttokalkylen. Tänk er att ni försöker ta reda på hur de närmaste sex åren skulle bli med den förändring ni tänker er, och hur de skulle bli med ert näst bästa alternativ. Lite som att ni står vid ett vägskäl, och vill föreställa er vad som kommer hända er beroende på vilken väg ni tar:

Välj det mest relevanta alternativet

För att få ut största möjliga nytta från er nyttokalkyl, bör ni välja det alternativ som är mest relevant för er. Ett sätt att hitta det är att ni frågar er själva, “vad skulle vi göra om vi inte genomför den förändring vi tänker oss?” Skulle ni fortsätta som vanligt? Eller skulle ni välja att göra en annan förändring?

Men om vi inte har något alternativ?

Det finns undantag. Ibland kan man vilja kunna analysera nyttan med något som man inte ser har några realistiska alternativ för tillfället. Ett exempel som vi ofta stöter på är system eller teknisk infrastruktur som förvaltas nationellt och som saknar konkurrenter, men som man vill förstå nyttan med. Då kan det vara givande att jämföra med att inte ha systemet alls, även om det egentligen inte är ett praktiskt genomförbart alternativ att ta bort det, eftersom konsekvenserna skulle vara oacceptabla. Men genom att göra jämförelsen kan ni få en bättre förståelse för nyttan med det system ni har, hur det uppstår och vad som är viktigt för er framåt.

Här kan du ta del av ett exempel på en sådan analys: Katalogtjänst HSA (nyttoanalys).

Skapa en enkel bild

När ni går vidare till de kommande stegen vill ni säkert berätta om alternativen ni ska jämföra för kollegor och referensgrupper. Då kan det vara hjälpsamt att visa alternativen som två bilder.

Förtydliga med hjälp av en tabell

För att reda ut skillnaderna mellan alternativen kan det hjälpa att sätta upp en tabell, där ni beskriver hur olika moment skulle se ut i respektive scenario. Det kan också hjälpa er att hitta alla effekter i kommande steg.

Försök att inte lägga in värderingar när ni beskriver alternativen i tabellen: undvik ord som ‘säkrare’, ‘snabbare’, ‘mer modernt' utan beskriv sakligt vad som skiljer era alternativ. Ni kommer få värdera i kommande steg! Nedan ser du ett enkelt exempel på en tabell.

Nyttokalkylen jämför två alternativ:

  • att införa digitala kallelser så att de invånare som vill kan ta emot kallelser digitalt på 1177.se .

  • att fortsätta med dagens arbetssätt där vårdpersonalen skickar kallelser som brev på posten till invånare

Om vi genomför förändringen

Om vi inte genomför förändringen

Skicka kallelser

Läkaren skickar kallelsen direkt från vårdinformationssystemet

Läkaren bokar kallelsen. Vårdadministratörer skriver ut, kuverterar och skickar.

Ta emot kallelser

Invånaren får en notis om ett meddelande i 1177 på sin e-post, och loggar in för att ta del av kallelsen.

Invånaren får ett kuvert i brevlådan.

Tekniska system

Förvaltas av Inera

Förvaltar och driftar eget kallelsesystem

Ineras logotyp