Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inom 1177 kan man låsa en inloggning, Försegla sin Journal samt Spärra sin Journal.

Låser man en inloggning i 1177 kan en invånare inte längre logga in. En låsning av en inloggning kan vara på invånarens initiativ eller på vårdens initiativ. Det innebär att det inte går att nå 1177 journalen och övriga e-tjänster via 1177.se. Observera att journalen fortfarande går att nå via direktlänk. Om man vill att Det finns flera olika sätt att begränsa en invånares tillgång till 1177 e-tjänster och 1177 journal.

Det går att

  • låsa en inloggning inom 1177

  • försegla journal

  • spärra journal

  • blockera vårdnadsrätten

Begränsningen kan göras både på en invånares begäran och på vårdens begäran. Det går även att begränsa en vårdnadshavares möjlighet att agera ombud och läsa sitt barns journal. På denna sida beskrivs innebörden av alla alternativ.

Note

Dessa olika sätt att begränsa tillgång till tjänster behöver kombineras med varandra för att uppnå önskad effekt. Om en invånare inte ska ha tillgång till varken 1177 e-tjänster

...

och 1177 journal

...

måste både inloggningen i 1177 låsas

...

samt att 1177 journalen förseglas.

...

Det finns vissa e-tjänster som är kopplade till 1177 e-tjänster, men ändå har en egen inloggning (exempelvis Läkemedelskollen som E-hälsomyndigheten ansvarar för). Då kan invånaren gå via de e-tjänsterna för att komma åt önskade uppgifter.

Om en invånare har tillgång till 1177 e-tjänster men endast vill låsa inloggningen till Journalen (eller begränsa tillgången till informationen i Journalen för sig själv), kan denne själv försegla sin journal. Även vårdpersonal kan hjälpa till med att försegla hela invånarens journal eller försegla information från vissa enheter/mottagningar.

Invånare kan även begära att spärra sin journalinformation för andra vårdgivare eller för andra kliniker.

Nedan beskrivs de olika metoderna, samt vad de innebär för invånare.

Läs mer vad som gäller för att begränsa en vårdnadshavares åtkomst till ett barns uppgifter: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/F1VE/pages/3777921082/L+sa+inloggning+F+rsegla+och+Sp+rra+1177+journal+och+blockera+v+rdnadsr+tten#Begr%C3%A4nsa-ombudsfunktionaliteten-f%C3%B6r-v%C3%A5rdnadshavare .

Innehåll på sidan:

Table of Contents
minLevel1
maxLevel76
outlinefalse
styledefault
typelist
printabletrue

Låsa en inloggning i 1177 e-tjänster

En låsning av en inloggning kan göras på egen begäran av invånaren om hen exempelvis inte längre vill bli kontaktad via e-tjänsterna, om invånaren inte vill använda sig av e-legitimation (tidigare gick det att logga in med lösenord och sms), eller om invånaren inte vill eller inte kan ha tillgång till sin hälso-och sjukvårdsinformation.

Information om tillvägagångssätt finns på 1177 .se: https://www.1177.se/fragor--svar/e-tjanster/hur-laser-jag-min-inloggning-till-e-tjansterna/  

Regionerna kan låsa en invånares inloggning till 1177 e-tjänster. Om en invånares inloggning blir låst går det inte att logga in. Om invånaren är under 13 år fungerar inte heller ombudsfunktionen. Barnet försvinner då från vårdnadshavarens startsida och vårdnadshavaren kan inte lägga till barnet igen. 

Här finns manual för hur man låser en invånares inloggning: Manual-låsa en invånares inloggning.docx

Om en invånare hör av sig till supporten med frågor om varför personen inte kan logga in ges följande standardsvar till invånaren: Vår felsökning visade inga tekniska problem med inloggningen. För vidare hantering av ärendet hänvisar vi dig till din vårdmottagning.

Tänk på att en låsning av invånares inloggning till 1177 e-tjänster inte påverkar invånarens tillgång till 1177 journal (exempelvis om invånaren har en direktlänk till 1177 journal sparad). Om man vill att en invånare inte ska ha tillgång till 1177 e-tjänster eller 1177 journal behöver därför både inloggningen låsas och journalen förseglas. Om man vill att en vårdnadshavare inte ska ha tillgång till ett barns 1177 e-tjänster eller 1177 journal behöver därför barnets inloggning låsas och vårdnadshavarrätten blockeras i journalen.

Försegling och Spärr i Journalen

Försegla Journalen på invånarens initiativ

Invånare kan försegla sin journal, det vill säga dölja informationen i journalen för sig själv. Detta görs inne i tjänsten Journalen. En invånare kan även kontakta vården för hjälp att försegla sitt konto i Journalen.

Förseglar man sin Journal kan invånaren inte längre logga in i Journalen då kontot är låst. I dessa fall visas nedan bild om man försöker att använda tjänsten Journalen.

Man ska komma ihåg att det endast är vården som kan låsa upp kontot.

...

Försegla journalen på vårdens initiativ

Om vården initierar en försegling är det av anledningen att åtkomsten bedöms kunna orsaka men för patienten, vårdpersonal eller tredje person.

Förseglingen kan göras på hela Journalen, eller för en specifik vårdenhet. Mer information finns att läsa i manualen som finns i Journalen Admin.

Spärr i Journalen

Invånare kan spärra sin JournalAtt Låsa en inloggning i 1177 innebär att en invånare inte längre logga in och nå e-tjänsterna via 1177.se. Låsning kan göras på invånarens eller vårdens initiativ. Tänk på att en låsning av invånares inloggning till 1177 e-tjänster inte påverkar invånarens tillgång till 1177 journal (exempelvis om invånaren har en direktlänk till 1177 journal sparad). Läs mer nedan för att begränsa åtkomsten till 1177 journal.

Det finns tjänster som man kan nå via inloggningen på 1177, exempelvis Läkemedelskollen som drivs av E-hälsomyndigheten. Dessa så kallade uthoppstjänster kommer invånare att kunna logga in i trots att inloggningen i 1177 är låst, om invånaren exempelvis har en direktlänk till tjänsten. Om invånarens inloggning är låst och invånaren försöker gå från uthoppstjänsten till 1177 så får invånaren meddelande om att inloggningen är låst.

Låsning på invånares begäran

Information om hur en invånare låser sin inloggning finns här Hur gör jag för att det inte ska gå att logga in på 1177.se?  

Låsning på regionens begäran

Manual hur man låser en invånares inloggning i 1177 personalverktyg finns här Låsa en invånares inloggning.

Support till invånare

Om en invånare kontaktar 1177 support med frågor om orsak till att inloggning inte fungerar och inloggningen är låst av en region lämnas följande standardsvar till invånaren: Vår tekniska felsökning visar att din inloggning är låst av en region. Vänligen kontakta din vårdgivare för vidare hjälp i ärendet. Kan de inte hjälpa dig behöver du kontakta din region där du är folkbokförd för hjälp med upplåsning.

Försegling i 1177 journal

Att försegla sin journal innebär att en invånare inte kan logga in i 1177 journal. Förseglingen kan göras av hela 1177 journal eller för en specifik vårdenhet. Mer information finns att läsa i manualen som finns i Journalen Admin. Att försegla 1177 journal påverkar inte invånarens möjlighet att logga in på 1177 och nå övriga e-tjänster. Om en invånare inte ska ha tillgång till varken 1177 e-tjänster eller 1177 journal måste både inloggningen till 1177 låsas samt 1177 journalen förseglas.

Försegla 1177 journal på vårdens eller invånarens initiativ

Om vården initierar en försegling är det av anledningen att åtkomsten bedöms kunna orsaka men för patienten, vårdpersonal eller tredje person.

Invånare kan själv försegla sin egen journal i 1177 journal eller be vården om hjälp att försegla den. Detta kan en invånare göra om de vill ha tillgång till övriga e-tjänster på 1177 men inte 1177 journal. Vården kan också initiera en försegling av journalen, om de bedömer att åtkomsten bedöms kunna orsaka men för invånaren, vårdpersonal eller tredje person.

Spärr i 1177 journal

Invånare kan spärra sin journal, det vill säga göra så att uppgifterna i Journalen 1177 journal inte visas för andra vårdgivare eller för andra vårdenheter. Om en invånare vill spärra sina journaluppgifter ska hen kontakta den vårdgivare/mottagning där hen har fått eller får sin behandling.

...

Läs mer: http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Patientjournalen/.

Begränsa ombudsfunktionaliteten för vårdnadshavare

Det finns olika tillvägagångssätt för att begränsa en vårdnadshavare från att ha tillgång till ett barns 1177 e-tjänster och ett barns 1177 journal:

  • Låsa barnets inloggning och försegla journalen

  • Blockera vårdnadsrätten i Journalen Admin.

Om första alternativet väljs så kommer ingen kunna logga in på barnets inloggning, varken barnet själv eller en annan vårdnadshavare. Om andra alternativet görs så kommer enbart vårdnadshavaren som vårdnadsrätten blockeras för påverkas. Det är upp till respektive region att ha rutiner för hur ni hanterar detta.

Blockera vårdnadsrätten

I Journalen Admin kan vårdnadsrätten blockeras. Om detta görs så bryts ombudsfunktionaliteten för vårdnadshavaren som blockeras. Detta påverkar alltså både 1177 journal och resterande e-tjänster på 1177.

Låsa barns inloggning i 1177 e-tjänster

Att låsa inloggning för barn under 13 år innebär att ingen kan logga in på barnet, varken barnet själv eller en vårdnadshavare i ombudsläge. När barnets inloggning är låst försvinner barnet från vårdnadshavarens startsida och vårdnadshavaren kan inte lägga till barnet igen.

Observera att vårdnadshavaren kan nå barnets journal även om barnets inloggning är låst. Vårdnadshavaren kan gå in i sin egen journal och där växla till barnets journal. Om vårdnadshavaren inte ska kunna nå barnets journal behöver antingen barnets journal förseglas eller vårdnadsrätten blockeras.

Försegla journal

Att försegla ett barns journal innebär att ingen kan logga in i 1177 journal, varken barnet själv eller en vårdnadshavare i ombudsläge. Om journalen förseglas kommer vårdnadshavarna ändå kunna agera ombud för övriga e-tjänster på 1177.