Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Varje organisation bestämmer själva vilka personer som är lämpliga att utses för dessa roller.

Roll för att ansluta en tjänst – konsumera information i HSA

  • Kontaktperson (obligatorisk)

Läs mer om kontaktpersonens roll och ansvar i HSA-policy.

Roller för att ansluta en organisation – producera information i HSA

...

Läs mer om HSA-ansvarigs roll och ansvar i HSA-policy. Övriga rollers ansvarsområde finns att läsa i Handbok för HSA-administratörer.

Roll för att ansluta en tjänst – konsumera information i HSA

  • Kontaktperson (obligatorisk)

  • Teknisk förvaltare/applikationsutvecklare

  • Support för HSA-relaterade frågor (obligatorisk)

Läs mer om kontaktpersonens roll och ansvar i HSA-policy.