Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

För att ta del av (konsumera) journalinformation i Nationell patientöversikt behöver din organisation bland annat göra följande:

 • teckna avtal med Inera för att förmedla eller använda NPÖ

 • ansluta till funktionen Tillgänglig patient

 • ta fram riktlinjer för hur användare ska tilldelas behörighet, hur åtkomstloggar ska följas upp och hur patienternas samtycken ska inhämtas.

 • säkerställa att personalens it-arbetsplatser följer tjänstens tekniska krav

 • säkerställa att medarbetaruppdrag för behörig personal är skapade

 • utbilda användare.

...

För att göra egen (producera) journalinformation synlig i Nationell patientöversikt behöver din organisation bland annat göra följande:

 • teckna avtal med Inera

 • göra anpassningar i systemet och ansluta det till Nationella tjänsteplattformen enligt tjänstens tekniska specifikationer*

 • etablera en lokal förvaltning för att hantera frågor om exempelvis samtycke, spärrar, loggning, behörighet och Tillgänglig patient

 • etablera en lokal supportorganisation för att hantera bland annat incidenter, felsökning och ändringar.

...