Kodverk och urval i de nationella tjänstekontrakten

 

Namn

ID

Typ av ID

Förvaltare

Beskrivning

Ineras kodverk 

Kv administrativ vårdnivå

1.2.752.129.5.1.46

OID

Inera kodverksförvaltning

Kodverk som anger nivå av specialisering i hälso- och sjukvård utifrån patienters vårdbehov och huvudmans organisation och som används för att administrera ersättning till verksamhet för utförd vård.

Kv allvarlighetsgrad

1.2.752.129.2.2.3.3

OID

Inera kodverksförvaltning

Anger bedömning av en överkänslighets allvarlighet.

Kv anteckningstyp

1.2.752.129.2.2.2.11

OID

Inera kodverksförvaltning

Kodverket beskriver vilken typ av anteckning en journalhandling är.

Kv avregistreringsorsak folkbokföringen

1.2.752.129.2.2.1.21

OID

Inera kodverksförvaltning

Anger anledning till varför person är avregistrerad i folkbokföringen

Kv betalningsförbindelse ersättningstyp

1.2.752.129.5.1.36

OID

Inera kodverksförvaltning

Kategorisering av ersättning från patientens hemlandsting.

Kv betalningsförbindelsetyp avtal

1.2.752.129.2.2.2.44

OID

Inera kodverksförvaltning

Kategorisering av olika typer av avtal som reglerar betalningsförbindelse.

Kv betalningsförbindelsetyp kapitel

1.2.752.129.5.1.37

OID

Inera kodverksförvaltning

Kategorisering av betalning utifrån riksavtalets kapitel.

Kv detaljer undersökning

da46dd8c-b3f1-4e39-8d62-777d069213ea

UUID

Inera kodverksförvaltning

Detaljer undersökning

Kv diagnostyp

1.2.752.129.2.2.3.2

OID

Inera kodverksförvaltning

Beskrivning saknas

Kv dödsorsaksuppgift

f9051865-b97c-4ee3-98ab-db2b7a11176e

UUID

Inera kodverksförvaltning

Om dödsorsaksuppgifter

Kv dödsplats boende

65f0069f-14b5-4634-b187-5193580a3349

UUID

Inera kodverksförvaltning

Dödsplats boende

Kv e-remiss versionsorsak

1.2.752.129.5.1.32

OID

Inera kodverksförvaltning

Anger orsaken till att en ny version av en eRemiss har skapats.

Kv fakturaformat

1.2.752.129.5.1.52

OID

Inera kodverksförvaltning

Kodverk som anger vilken typ av faktura (faktureringsmetod) som fakturaadressaten kan hantera. Kodverket används i e-handelssammanhang.

Kv fakturatyp

1.2.752.129.5.1.38

OID

Kod enligt Svefaktura och SFTIs övriga fakturor

Kategorisering av typ av faktura.

Kv filformat

1.2.752.129.5.1.59

OID

Inera kodverksförvaltning

Beskriver olika format som en fil kan ha.

Kv form av framställan

1.2.752.129.2.2.2.7

OID

Inera kodverksförvaltning

Anger form av framställan.

Kv form status

1.2.752.129.5.1.33

OID

Inera kodverksförvaltning

Anger status på ett formulär.

Kv formulärkategori

Saknas

 

Inera kodverksförvaltning

Anger ett formulärs kategori, t.ex. anmälan, registrering, hälsodeklaration.

OBS! Formellt kodverk saknas. Används idag endast i domänen infrastructure:eservicesupply:forminteraction.

Kv framställantyp

1.2.752.129.2.2.2.24

OID

Inera kodverksförvaltning

Anger typ av framställan.

Kv frikortstyp

Saknas

 

Inera kodverksförvaltning

Kodverket innehåller olika typer av frikort. Varje frikortstyp har sina egna regelverk och frikortsnivå (totala belopp som ska betalas).

Kv företrädare

1.2.752.129.2.2.1.23

OID

Inera Kodverksförvaltning

I vissa fall företräds en person av någon annan utsedd fysisk person. Detta kodverk anger typen av denna företrädare. Kodverket baseras på
Socialstyrelsens beskrivning av de typer rollen företrädare kan vara.

https://termbank.socialstyrelsen.se/diagram.php?dbg=c3NzZQ==&interact=aHR0cHM6Ly90ZXJtYmFuay5zb2NpYWxzdHlyZWxzZW4uc2UvYXJ0aWNsZS5waHA/Q0lEPQ==&Diagram=Um9sbGVy

Kv församling

(länk till SCB:s hemsida där aktuellt kodverk finns)

1.2.752.129.2.2.1.16

OID

Inera kodverksförvaltning (OID-förvaltning)

Anger kod för församling. Baserat på SCB:s kodverk.

Kv godstyp

1.2.752.129.5.1.50

OID

Inera Kodverksförvaltning

Kodverk som anger vilken godstyp som hanteras hos godsmottagaren. Kodverket används i e-handelssammanhang.

Kv huvud- och delproblem avseende synpunkter och klagomål

1.2.752.129.5.1.22

OID

Inera Kodverksförvaltning

Kodverket omfattar koder som kan användas för att kategorisera synpunkter och klagomål utifrån vilket huvud-, respektive delproblem som de avser. Koderna är baserade på huvud- och delproblem som listas i Patientnämndernas handbok för handläggning av klagomål och synpunkter. Kategoriseringen utgör grunden för att kunna ta ut statistik.

Kv händelse

dfd7bbad-dbe5-4a2f-ba25-f7b9b2cc6b14

UUID

Inera kodverksförvaltning

Händelser som kan förmedlas till vårdsystemet vid användning av en integrerad intygsapplikation.

Kv id kontroll

e7cc8f30-a353-4c42-b17a-a189b6876647

UUID

Inera kodverksförvaltning

Anger sätt att styrka sin identitet på.

Kv inforesursaktivetetstyp

1.2.752.129.5.1.35

OID

Inera kodverksförvaltning

Typ av aktivitet som gäller informationsresursen.

Kv informationstyp

1.2.752.129.2.2.2.1

OID

Inera Kodverksförvaltning

Kodverk som beskriver informationstyper inom hälso- och sjukvårdens informationssystem.
Med informationstyper avses grupper av information av liknande karaktär, till exempel laboratorieprovsvar, läkemedelsordination eller funktionsstatus.

OBS! Kodverket har vissa brister. Kontakta Kodverksförvaltningen i de fall ni vill använda Kv informationstyp i en ny implementation! kodverksforvaltningen@inera.se

Kv intyget avser

24c41b8d-258a-46bf-a08a-b90738b28770

UUID

Inera kodverksförvaltning

Anger syften som intyget används för.

Kv intygstyp

b64ea353-e8f6-4832-b563-fc7d46f29548

UUID

Inera kodverksförvaltning

Anger typ av intyg.

Kv Kommun

(länk till SCB:s hemsida där aktuellt kodverk finns)

1.2.752.129.2.2.1.17

OID

Inera kodverksförvaltning (OID-förvaltning)

Anger kod för kommun. Baserat på SCB:s kodverk.

Kv Kommunal adressbok - Näringsliv, arbetet och integration

1.2.752.129.5.1.24

OID

Inera kodverksförvaltning

Beskriver struktur för näringsliv, arbete och integration. Kodverket möjliggör en mappning mellan respektive kommuns
adressbokposter mot kodverket. Syftet är att få en enhetlig mappning för alla kommuner.

kv kommunal adressbok - Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

1.2.752.129.5.1.23

OID

Inera kodverksförvaltning

Beskriver struktur för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Kodverket möjliggör en mappning mellan respektive kommuns adressbokposter mot kodverket. Syftet är att få en enhetlig mappning för alla kommuner.

Kv kommunal adressbok - Utbildning

1.2.752.129.5.1.52

OID

Inera kodverksförvaltning

Beskriver struktur för utbildning. Kodverket möjliggör en mappning mellan respektive kommuns
adressbokposter mot kodverket. Syftet är att få en enhetlig mappning för alla kommuner.

Kv kommunal adressbok - Överförmyndarverksamhet

1.2.752.129.5.1.58

OID

Inera kodverksförvaltning

Beskriver struktur för överförmyndarverksamhet. Kodverket möjliggör en mappning mellan respektive kommuns
adressbokposter mot kodverket. Syftet är att få en enhetlig mappning för alla kommuner.

Kv kontaktstatus

1.2.752.129.5.1.44

OID

Inera Kodverksförvaltning

Anger vilken status vårdkontakten har.

Kv kontaktsätt

1.2.752.129.5.1.20

OID

Inera Kodverksförvaltning

Kodverket ska användas för att kunna ange olika sätt för att ta kontakt med, respektive bli kontaktat av hälso- och sjukvården.

Kv kontakttyp

1.2.752.129.5.1.5

OID

Inera kodverksförvaltning

Anger vilken typ kontakten är.

OBS! Kodverket har vissa brister. Använd hellre Kv vårdkontakttyp. Vid frågor, kontakta kodverksforvaltningen@inera.se

Kv kön

1.2.752.129.2.2.1.1

OID

Inera kodverksförvaltning

Anger administrativt kön på en person. bygger på ISO standard ISO/IEC 5218:2022 Information technology -- Codes for the representation of human sexes.

Kv körkortsbehörighet

e889fa20-1dee-4f79-8b37-03853e75a9f8

UUID

Inera kodverksförvaltning

Körkortsbehörigheter.

Kv körkortsolämplighet

1.2.752.129.5.1.4

OID

Inera kodverksförvaltning

Kodverket innehåller koder som beskriver läkarens anmälan om huruvida patienten är olämplig eller sannolikt olämplig att inneha körkort, körkortstillstånd, traktorkort eller taxiförarlegitimation.

Kv land

(länk till ISO:s online browsing platform. Sök på “Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country code” för att hitta rätt kodverk)

1.2.752.129.2.2.1.19

OID

Inera kodverksförvaltning (OID-förvaltning)

Landskod. Baseras på ISO 3166-1 "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country code" (OID: 1.0.3166.1)

Kv län

(länk till SCB:s hemsida där aktuellt kodverk finns)

1.2.752.129.2.2.1.18

OID

Inera kodverksförvaltning (OID-förvaltning)

Anger kod för län. Baserat på SCB:s kodverk.

Kv länktyp

1.2.752.129.2.2.2.1.1

OID

Inera kodverksförvaltning

 

Kv malltyp

Saknas

 

Inera kodverksförvaltning

Typ av formulär. Kodverk för standardiserade id för formulärtyper, t.ex. Mödrahälsovårdsjournal 1 - MHV1.

OBS! Formellt kodverk saknas. Används idag endast i domänen infrastructure:eservicesupply:forminteraction.

Kv meddelandetyp

1.2.752.129.5.1.31

OID

Inera kodverksförvaltning

Beskriver vilken typ ett meddelande har vid kommunikation mellan två parter, till exempel mellan invånare och hälso- och sjukvårdspersonal.

Kv nationella listningstyper

1.2.752.129.5.1.27

OID

Inera kodverksförvaltning

Kodverk för nationellt överenskomna listningstyper för användning i informationsinteraktionen över regionsgränserna. Det synonyma begreppet Vårdval grundar sig på Hälso- och sjukvårdslagen om regions skyldighet att etablera och erbjuda vårdvalsystem.
Vårdval är den företeelse där invånare ges rättighet att i förväg välja utförare. Begreppet vårdval används synonymt med begreppet Listning i listningsdomänen (supportprocess:logistics:carelisting).

Kv omfattning arbetsmarknadspolitiskt program

1.2.752.129.5.1.2

OID

Inera kodverksförvaltning

Kodverket innehåller koder som beskriver det arbetsmarknadspolitiska programmets tidsmässiga omfattning. Om omfattningen är känd så uttrycker koderna hur stor omfattningen är, till exempel heltid eller deltid. Om omfattningen är okänd uttrycks det genom tillhörande koden.

Kv orsak

e5d1d1fb-d918-47b4-9e69-483d3be523ee

UUID

Inera kodverksförvaltning

Orsak skada förgiftning

Kv orsak till kreditering

1.2.752.129.5.1.39

OID

Inera kodverksförvaltning

Kategorisering av orsaker till kreditering.

Kv part

769bb12b-bd9f-4203-a5cd-fd14f2eb3b80

UUID

Inera kodverksförvaltning

Mottagare av intyg

Kv patientavgift nedsatt kategori

1.2.752.129.5.1.40

OID

Inera kodverksförvaltning

Kategorisering av orsaker till nedsatt patientavgift.

Kv prislista kod

1.2.752.129.5.1.41

OID

Inera kodverksförvaltning

Kategorisering av olika prislistor.

Kv produktkategori

1.2.752.129.5.1.42

OID

Inera kodverksförvaltning

Kategorisering av olika prissättningar. Används för att kunna kategorisera olika typer av debiteringar.

Kv prognos återgång arbetsmarknadspolitiskt program

1.2.752.129.5.1.3

OID

Inera kodverksförvaltning

Kodverket innehåller koder som beskriver huruvida patienten kan återgå till det arbetsmarknadspolitiskt programmet efter frånvaro på grund av sjukdom och om detta kan ske med eller utan anpassning.

Kv publiceringsstatus

1.2.752.129.5.1.34

OID

Inera kodverksförvaltningKv Regional grundstruktur - hälso- och sjukvård

1.2.752.129.5.1.47

OID

Inera Kodverksförvaltning

Beskriver struktur för regional hälso- och sjukvård. Kodverket möjliggör en mappning mellan respektive regions adressbokposter mot kodverket.
Syftet är att få en enhetlig mappning för alla regioner. Adressboksposter i säker digital kommunikation (SDK)

Kv relation

c2362fcd-eda0-4f9a-bd13-b3bbaf7f2146

UUID

Inera kodverksförvaltning

Relationer mellan intyg

Kv samarbetsområde

1.2.752.129.5.1.54

OID

Terminologitjänsten

Kodverket anger hur spridd en artefakt t ex kodverk, urval, mappningar är bland regionerna.
Om artefakten används i en region, flera regioner eller alla regioner

Kv samband

1.2.752.129.2.2.2.4

OID

Inera kodverksförvaltning

Anger vilket samband som finns mellan informationsklasser 

Kv skolform

1.2.752.129.5.1.53

OID

Inera kodverksförvaltning

Kodverk som anger typ av skolform som bedrivs enligt skollagen 2010:800. Skolformerna är uppdelade i låg- och mellanstadium och i förekommande fall högstadium, enligt behovet av att kunna peka ut olika stadier inom grundskola, anpassad grundskola, specialskola och sameskola.

Kv skyddad yrkestitel ej legitimerad

1.2.752.129.5.1.56

OID

Inera kodverksförvaltning

Kodverk som anger typ av skyddad yrkestitel som person, enligt Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP), har bevis om att använda.
Detta kodverk används endast för skyddade yrkestitlar som inte motsvaras av en legitimation.

Kv smittväg

1.2.752.129.2.2.3.16

OID

Inera kodverksförvaltning

Anger hur en uppmärksammad sjukdom smittar.

OBS! Formellt kodverk saknas. Används endast i domänen clinicalprocess:healthcond:description.

Kv språk

1.2.752.129.2.2.1.9

OID

Inera kodverksförvaltning

Beteckning för namn på språk

Kv status

9871cd17-8755-4ed9-b894-ff3729e775a4

UUID

Inera kodverksförvaltning

 Anger vilken status ett intyg har i intygstjänsten

Kv status vårdbegäran

1.2.752.129.2.2.2.43

OID

Inera kodverksförvaltning

Syftet med kodverket är att visa de olika status som en skriftlig vårdbegäran kan erhålla.

kv sökord kommunal adressbok

1.2.752.129.5.1.30

OID

Inera kodverksförvaltning

Kodverk med nationellt gemensamma sökord som ska kopplas till SDK-adressbok. Syftet med sökorden är att hitta rätt adress genom att använda framtagna sökord.

Kv sökord regional adressbok

1.2.752.129.5.1.48

OID

Inera Kodverksförvaltning

Kodverket innefattar sökord som är relevanta inom regional verksamhet. Detta kodverk ska användas tillsammans med kodverken som beskriver
regional grundstruktur inom Säker Digital Kommunikation (SDK).

Kv tele ekom typ

1.2.752.129.2.2.1.30

OID

Inera kodverksförvaltning

Anger vilken typ av telekommunikationsutrustning som avses

Kv typ av besök

1.2.752.129.5.1.43

OID

Inera kodverksförvaltning

Kategorisering av patientbesök. Telefonrådgivning kategoriseras som återbesök. Med nybesök avses enligt Socialstyrelsens termbank besök som inte har medicinskt samband med tidigare besök vid samma vårdcentral, klinik eller motsvarande. Vid ett återbesök finns ett medicinskt samband.

Kv typ av godsmottagare

1.2.752.129.5.1.51

OID

Inera kodverksförvaltning

Kodverk som anger typ av godsmottagare. Kodverket används i e-handelssammanhang.

För närvarande omfattar kodverket endast typ av godsmottagare som förekommer i läkemedelsförsörjningsprocessen.

Kv typ av vård- och omsorgsplan

1.2.752.129.5.1.55

OID

Inera kodverksförvaltning

Beskriver vilken typ en vård- eller omsorgsplan är.

Kv uppmärksamhetstyp

1.2.752.129.5.1.49

 

Inera kodverksförvaltning

Anger vilken typ av uppmärksamhetssignal som avses.

 

Kv utlåtandetyp intyg

f6fb361a-e31d-48b8-8657-99b63912dd9b

UUID

Inera kodverksförvaltning

Typ av intyg

Kv verksamhetsområde avseende synpunkter och klagomål

1.2.752.129.5.1.21

OID

Inera Kodverksförvaltning

Kodverket omfattar koder som kan användas för att kategorisera synpunkter och klagomål utifrån vilket verksamhetsområde som de avser. Koderna är baserade på verksamhetsområden som listas i Patientnämndernas handbok för handläggning av klagomål och synpunkter. Kategoriseringen utgör grunden för att kunna ta ut statistik.

Kv visshetsgrad

1.2.752.129.2.2.3.11

OID

Inera kodverksförvaltning

Kodverk som specificerar med vilken visshet överkänsligheten är precis så som den har angivits.

Kv vårdkontakttyp

1.2.752.129.2.2.2.25

OID

Inera kodverksförvaltning

Anger vilken typ kontakten är

Kv vårdnivå

1.2.752.129.5.1.28

OID

Inera kodverksförvaltning

Kategorisering av vårdnivå.

Kv yrkeskod

1.2.752.129.5.1.29

OID

Inera kodverksförvaltning

Kategorisering av yrkeskod enligt förteckning "Legitimerad yrkesgrupp" från Svensk författningssamling. Yrkeskoder från Socialstyrelsen med kompletteringarna: Undersköterska, Teampersonal inkl. läkarmedverkan , Teampersonal utan läkarmedverkan, Övrig personal.

Kv ämne

ffa59d8f-8d7e-46ae-ac9e-31804e8e8499

UUID

Inera kodverksförvaltning

Ämnen på meddelande i ärendekommunikation

 

 

 

 

 

HSAs kodverk 

Följande kodverk används enbart inom tjänsten HSA. Alla kodverk finns att hämta här.

Befattning

1.2.752.129.2.2.1.4

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Chefskod

1.2.752.29.23.1.103

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Enhetstyp

1.2.752.129.2.2.1.12

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Godkända system-id

1.2.752.129.2.2.1.98

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Gruppförskrivarkod

1.2.752.129.2.2.1.95

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Kommunkod

1.2.752.129.2.2.1.17

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Legitimerad yrkesgrupp

1.2.752.29.23.1.6

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Länskod

1.2.752.129.2.2.1.18

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Medarbetaruppdragets rättigheter aktivitet

1.2.752.29.23.1.102

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Medarbetaruppdragets rättigheter informationstyp

1.2.752.29.23.1.99

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Medarbetaruppdragets rättigheter organisationsomfång

1.2.752.29.23.1.101

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Medarbetaruppdragets ändamål

1.2.752.29.23.1.100

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Organisationsnummer region och kommun

1.2.752.129.5.1.1

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Reserverade funktionsnamn

1.2.752.129.2.2.1.99

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Utökad yrkeskod

1.2.752.129.2.2.1.96

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Verksamhetskod

1.2.752.129.2.2.1.3

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Visas för

1.2.752.29.23.1.11

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Vård- och omsorgsform

1.2.752.129.2.2.1.13

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Vårdtjänst

1.2.752.129.5.1.19

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

Ägarform

1.2.752.129.2.2.1.14 

OID

HSA förvaltningsgrupp, Inera

 

 

 

 

 

 

Ineras urval 

urval analyskoder laboratoriemedicin

1.2.752.108.1.1

OID

Equalis

Urval ur NPU-kodverket för att beskriva analyser inom laboratoriemedicin. Länk till urvalet: https://www.equalis.se/sv/produkter-tjanster/npu/npo-och-journalen/

urval analysmetod laboratoriemedicin

1.2.752.129.5.1.18

OID

Inera Kodverksförvaltning

Detta är ett urval ur Snomed CT för att beskriva principer för analysmetoder inom området laboratoriemedicin. Princip för analysmetod bör användas för laboratoriemedicinska undersökningar där resultaten kan skilja sig mycket beroende på analysmetoden, även om man avser att mäta samma sak.

urval analysstatus laboratoriemedicin

1.2.752.129.5.1.6

OID

Inera kodverksförvaltning

Urval ur Snomed CT (urval ur aktivitetsstatus med RefsetID 56421000052109) för att beskriva analysstatus för laboratoriemedicin. Refset-ID: 500111000057108 

urval anatomisk lokalisation laboratoriemedicin

1.2.752.129.5.1.7

OID

Inera kodverksförvaltning

Urval ur Snomed CT för att beskriva lokalisation inom laboratoriemedicin.

Refset-ID: 500091000057101

urval fynd baktierieegenskaper laboratoriemedicin

1.2.752.129.5.1.8

OID

Inera kodverksförvaltning

Urval ur Snomed CT för att beskriva resultat av undersökning av egenskaper av bakterier som inte utgör släkte eller art. Refset-ID: 500101000057105 

urval fynd mikroorganism laboratoriemedicin

1.2.752.129.5.1.9

OID

Inera kodverksförvaltning

Urval ur Snomed CT för att beskriva mikroorganismer för laboratoriemedicin.

Refset-ID: 500061000057107 

urval fynd resistens laboratoriemedicin

1.2.752.129.5.1.10

OID

Inera kodverksförvaltning

Urval ur Snomed CT för att beskriva resultat av undersökning av resistens mot antibiotika. Refset-ID: 500041000057108 

urval fynd övrigt laboratoriemedicin

1.2.752.129.5.1.11

OID

Inera kodverksförvaltning

Urval ur Snomed CT för att beskriva resultat av laboratorieundersökning.

Refset-ID: 500081000057104

urval mediatyper elektronisk remiss

1.2.752.129.5.1.60

OID

Inera kodverksförvaltning

Anger tillåtna mediatyper för en fil som skickas som bilaga i Elektronisk remiss.

urval sökord kommunal adressbok, Näringsliv, arbete och integration

1.2.752.129.5.1.26

OID

Inera kodverksförvaltning

Kodverket innefattar sökord som är relevanta inom näringsliv, arbete och integration. Detta kodverk ska användas tillsammans med kodverket Kommunal grundstruktur, strukturkodverk och möjliggör direktsökning av en specifik funktion inom näringsliv, arbete och integration.

urval sökord kommunal adressbok, Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

1.2.752.129.5.1.25

OID

Inera kodverksförvaltning

Kodverket innefattar sökord som är relevanta inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Detta kodverk ska användas tillsammans med kodverket Kommunal grundstruktur, strukturkodverk och möjliggör direktsökning av en specifik funktion inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

urval provbehållare laboratoriemedicin

1.2.752.129.5.1.12

OID

Inera kodverksförvaltning

Urval ur Snomed CT för att beskriva provbehållare för laboratoriemedicin.

Refset-ID: 500071000057102

urval provtyp laboratoriemedicin

1.2.752.129.5.1.13

OID

Inera kodverksförvaltning

Urval ur Snomed CT för att beskriva provtyp för laboratoriemedicin.

Refset-ID: 500121000057102

urval sökord kommunal adressbok utbildning

1.2.752.129.5.1.54

OID

Inera kodverksförvaltning

Urvalet innefattar sökord som är relevanta inom utbildningsområdet. Detta urval ska användas tillsammans med kodverket Kommunal
grundstruktur, strukturkodverk och möjliggör direktsökning av en specifik funktion inom utbildningsomtrådet.

urval sökord kommunal adressbok, Överförmyndarverksamhet

1.2.752.129.5.1.61

OID

Inera kodverksförvaltning

Urvalet innefattar sökord som är relevanta inom överförmyndarverksamheten. Detta urval ska användas tillsammans med kodverket Kommunal grundstruktur, strukturkodverk och möjliggör direktsökning av en specifik funktion inom överförmyndarverksamheten.

urval tolkning resultat laboratoriemedicin

1.2.752.129.5.1.14

OID

Inera kodverksförvaltning

Urval ur Snomed CT för att beskriva tolkning av fynd för laboratoriemedicin.

Refset-ID: 500051000057105

urval vårdtjänst

1.2.752.129.5.1.19

OID

Inera kodverksförvaltning

Urval ur Snomed CT som anger tjänster inom hälso- och sjukvård som erbjuds för att tillgodose behov av hälso- och sjukvård hos invånare.

urval exkludering kallelse cervixscreening

1.2.752.129.5.1.15

OID

Inera kodverksförvaltning

INAKTIV Urval av koder från Snomed CT som anger anledning till att kvinnan inte skall kallas till provtagning inom cervixscreeningprogrammet.

urval HPV-status cervixscreening

1.2.752.129.5.1.16

OID

Inera kodverksförvaltning

INAKTIV Urval av koder från Snomed CT som anger om provtagning påvisat högrisk HPV eller inte.

urval uppföljningsgrupp cervixscreening

1.2.752.129.5.1.17

OID

Inera kodverksförvaltning

INAKTIV Urval av koder från Snomed CT för de olika uppföljningsgrupper (kontrollfiler) som det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention hanterar.

 

 

 

 

 

Externa kodverk 

Anatomical Therapeutic Chemical Classification (ATC)

2.16.840.1.113883.6.73

OID

Läkemedelsverket

Klassificeringssystem för läkemedel.

Avregistreringsorsak

1.2.752.129.2.2.1.21

OID

Skatteverket

 

Behörighetsbegränsning

1.2.752.116.3.1.5  

OID

Socialstyrelsen, HOSP-förvaltningenCivilstånd

01081

SKV termkod

Skatteverket

 

DiagnosticReportStatus

2.16.840.1.113883.4.642.4.236

OID

HL7

Status för diagnostikrapporten (översatt)

Distriktskod

Saknas

 

Lantmäteriet

 

DRG produktkod

Saknas

 

Socialstyrelsen

 

Folkbokföringstyp

04008

SKV termkod

Skatteverket

 

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd arbetsbelastningskoder

1.2.752.116.3.1.13

OID

Socialstyrelsen FMB-förvaltningen

Ta kontakt med FMB-förvaltningen för att få tillgång till kodverket. forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd sjukskrivningsgradsskoder

1.2.752.116.3.1.14

OID

Socialstyrelsen FMB-förvaltningen

Ta kontakt med FMB-förvaltningen för att få tillgång till kodverket. forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se

HL7 AddressPartType

2.16.840.1.113883.5.16

OID

HL7 

 

HL7 Healthcare Service Location

2.16.840.1.113883.6.259

OID

CDC 

HSLOC innehåller beskrivande koder för olika funktionella delar av vårdapparaten (översatt).

HL7 Media type

2.16.840.1.113883.4.642.3.458

OID

HL7

 

HL7 RoleClass

2.16.840.1.113883.5.110

OID

HL7 

Kodsystemet innehåller beskrivningar av roller, d.v.s. beskrivningar av associationer mellan två entiteter (översatt).

HL7 TelecommunicationCapabilities

2.16.840.1.113883.5.1118

OID

HL7 

 

HL7 v2 Administrative Sex

2.16.840.1.133883.18.2

OID

HL7 

 

Legitimationsyrke

1.2.752.116.3.1.3

OID

Socialstyrelsen

 

Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, systematisk förteckning, del 1, del 2 och del 3 (ICD-10-SE)

1.2.752.116.1.1.1

OID

Socialstyrelsen Klassifikationsförvaltningen

Klassifikation av diagnoser.

Klassifikation av kontaktorsaker (KKO)

1.2.752.116.1.3.4.1.1

OID

Socialstyrelsen

Klassifikation av kontaktorsaker.

Klinikkod

Saknas

 

Socialstyrelsen

 

Koder, kodtexter för Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)

1.2.752.116.1.1.3

OID

Socialstyrelsen Klassifikationsförvaltningen

Klassifikation av funktionstillstånd.

Koder, kodtexter för Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

1.2.752.116.1.3.2.3.4

OID

Socialstyrelsen Klassifikationsförvaltningen

Klassifikation av vårdåtgärder.

Kv FKMU 0007

Saknas

 

Försäkringskassan

Antal dagar tills patienten antas återgå helt i nuvarande sysselsättning

Observera att den exakta text som ska visas upp för användaren specificeras i textleveransen för respektive intyg, där angivna ID:n på texter används.

Kv FKMU 0006

Saknas

 

Försäkringskassan

Prognoser för återgång till nuvarande sysselsättning

Observera att den exakta text som ska visas upp för användaren specificeras i textleveransen för respektive intyg, där angivna ID:n på texter används.

Kv FKMU 0005

Saknas

 

Försäkringskassan

Medicinska utredningar och underlag

Observera att den exakta text som ska visas upp för användaren specificeras i textleveransen för respektive intyg, där angivna ID:n på texter används.

Kv FKMU 0004

Saknas

 

Försäkringskassan

Arbetslivsinriktade åtgärder

Observera att den exakta text som ska visas upp för användaren specificeras i textleveransen för respektive intyg, där angivna ID:n på texter används.

Kv FKMU 0003

Saknas

 

Försäkringskassan

Grad av nedsatt arbetsförmåga (sjukskrivningsgrad)

Observera att den exakta text som ska visas upp för användaren specificeras i textleveransen för respektive intyg, där angivna ID:n på tex

Kv FKMU 0002

Saknas

 

Försäkringskassan

Typ av sysselsättning

Observera att den exakta text som ska visas upp för användaren specificeras i textleveransen för respektive intyg, där angivna ID:n på texter används.

Kv FKMU 0001

Saknas

 

Försäkringskassan

Typ av grund för medicinskt underlag

Observera att den exakta text som ska visas upp för användaren specificeras i textleveransen för respektive intyg, där angivna ID:n på texter används.

Kv yrkeskoder

1.2.752.97.3.2.8.8

OID

Region Stockholm

Kategorisering av yrkeskod enligt förteckning "Legitimerad yrkesgrupp". Motsvarade från början socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) -koder.

ListingType

Saknas

 

 

 

Nationell källa för ordinationsorsak

1.2.752.116.2.3.1.1

OID

Socialstyrelsen

Kodsystem för klassificering av ordinationsorsaker.

Nationellt substansregister för läkemedel (NSL)

1.2.752.129.5.1.45 (Ineras OID då LMV inte har någon identifierare för kodverket)

OID

Läkemedelsverket

Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) innehåller kvalitetssäkrad information om aktiva substanser och ett urval av hjälpämnen som förekommer i svenska läkemedel, licensläkemedel och lagerberedningar. NSL är en nationell källa för rekommenderade svenska namn på läkemedelssubstanser. Substansregistret innehåller även information om engelskt namn, andra synonymnamn, narkotikaklassning, externa koder och substansernas inbördes relation. NSL tillhandahålls i form av två xml-filer. Läkemedelsverket är källägare till informationen.

Nationellt produktregister för läkemedel (NPL)1.2.752.129.2.2.3.1.1 (Ineras OID som är för NPL där ATC ingår)

OID

Underhålls av WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo, Norge I Sverige oklart vilken instans som ansvarar men Läkemedelsverket har övergripande ansvar för läkemedelsfrågor

Nationellt produktregister för läkemedel, NPL. 

Klassificeringssystem för läkemedel. Läkemedlen indelas i olika grupper efter indikationsområde

Nomenclature of properties and units (NPU)

 

1.2.752.108.1

OID

Equalis förvaltar den svenska versionen av NPU-systemet.

NPU-systemet (Nomenclature of properties and units) är ett register med systematiska, unika benämningar och koder för laboratorieundersökningar.

PostalAddressUseEnum

2.16.840.1.113883.5.1119
(2.16.840.1.113883.5.1012)

OID

HL7

 

SCB nyckelkodsystem (NYKO)

Saknas

 

SCB

 

SNOMED CT SE

1.2.752.116.2.1.1

OID

Förvaltningen av den svenska versionen av SNOMED CT sköts av Socialstyrelsen.

Kräver licens och inloggningsuppgifter för att komma åt Snomed-filerna.

SNOMED CT innehåller en stor mängd kliniska termer.

specialistinriktning läkare 1992 (specialistinriktning_LK_1992)

1.2.752.116.3.1.6 

OID

Socialstyrelsen, HOSP-förvaltningenspecialistinriktning läkare 1996 (specialistinriktning_LK_1996)

1.2.752.116.3.1.7

OID

Socialstyrelsen, HOSP-förvaltningenspecialistinriktning läkare 2008 (specialistinriktning_LK_2008)

1.2.752.116.3.1.8

OID

Socialstyrelsen, HOSP-förvaltningenspecialistinriktning läkare 2015 (specialistinriktning_LK_2015)

1.2.752.116.3.1.9

OID

Socialstyrelsen, HOSP-förvaltningenspecialistinriktning tandläkare 1993 (specialistinriktning_TL_1993)

1.2.752.116.3.1.10

OID

Socialstyrelsen, HOSP-förvaltningenspecialistinriktning temporär läkare eller tandläkare 2016 (specialistinriktning_temporär_LK_eller_TL_2016)

1.2.752.116.3.1.15

OID

Socialstyrelsen, HOSP-förvaltningenSpråkkoder (ISO 639-3)

1.0.639.3

OID

SIL International

Internationella språkkoder inklusive teckenspråk

Status på medborgarskap

03003

SKV termkod

Skatteverket

 

Status på relation

02008

SKV termkod

Skatteverket

 

Typ av relation

02003

SKV termkod

Skatteverket

 

Urval deltagandetyper hälso- och sjukvård

53351000052100

SCTID

Socialstyrelsen

 

Urval sambandstyper hälso- och sjukvård

53371000052106

SCTID

Socialstyrelsen