Beställningsstödet FAQ


Allmän information om anslutning

I de fall där texten "Systeminstans saknas i beställningsstödets databas. Registrera systeminstansen genom att välja Administrera systeminformation i vänster meny" visas när en ny tjänsteproducent/tjänstekonsument ska läggas till, trots att det HSA-ID:et redan finns i TAKen (Tjänsteadresseringskatalogen).

Lösning: Skapa en ny systeminstans med det aktuella HSA-ID:et som finns i TAKen och gå sedan tillbaka till beställningsflödet.

 

För nya anslutning till tjänsteplattformen krävs en förstudie, den hanteras som tidigare via förstudiemall och inte via beställningsstödet.

 • Bakgrund

Beställningsstödet är en webapplikation för att beställa teknisk anslutning till en tjänsteplattform . Idagsläget är det möjligt att beställa anslutning till NTJP eller SLLs regionala tjänsteplattform. 

För att kunna beställa anslutning till en regional tjänsteplattform krävs  att regionen exporterar sitt data via TAK-api, samt befintliga systemkomponenter. 

 

 • Inloggning

Du loggar in med SITHS-kort. Om du saknar SITHS-kort, kontakta Ineras kundservice och ange "Inloggning Beställningsstödet".

Du hittar inloggningen till Beställningsstödet på https://bestallningsstod.tjansteplattform.se

 

 • Första gången du beställer

Du kan verifiera aktuella anslutningar via integrationer.tjansteplattform.se vilket ger en bra överblick inför din beställning.

När du ska beställa en anslutning kommer du att behöva någon eller alla av följande data, beroende på vilken anslutning du beställer:

 • Tjänsteproducentens HSA-id - det funktions HSA-id som står i komponentens SITHS certifikat

 • Tjänstekontrakt - vilket tjänstekontrakt som ska ingå i beställningen

 • Logisk adressat  - HSA-id till vårdenhet eller system

 • RIVTA-profil

 • URL - (Länk till producentens tjänst)

 • Tjänstekonsumentens HSA-id

 

 • Nytt system

Med system i beställningsstödet avses den systeminstans, regionala tjänsteplattform, e-tjänst, journalsystem eller liknande som ska agera tjänsteproducent eller tjänstekonsument i en anslutning.

För att systemet ska kunna anges i en beställning måste det finnas registrerat i beställningsstödet. Du lägger till ett nytt system under Administrera systeminformation och Skapa.

(Nya system behöver vi även en förstudie för, vid första beställningen) Se anslutningsprocessen.

Kort instruktion nytt system:

 • Välj Administrera systeminformation

 • Välj Skapa

 • Ange Organisation, Namn på system, HSA-id (SITHS funktionscertifikat)

 • Ange kontaktuppgifter

 • Lägg till miljö (till vilken tjänsteplattform ska det gå att göra beställningar för systemet)

 • Spara 

Nu är systemet valbart som tjänstekonsument eller tjänsteproducent i en beställning. 

 

 • Verifiera befintligt system

Börja med att verifiera att systemet som ska agera tjänsteproducent eller tjänstekonsument finns registrerat i beställningsstödet. Detta även om systemet är anslutet till tjänsteplattformen sedan tidigare. 

Det gör du under menyval Administrera systeminformation. 

 • Sök efter systemet.

Verifiera även att systemet inte finns i flera och eventuellt felaktiga versioner i Beställningsstödet. Det har förekommit snarlika dubbletter där särskrivning eller gemener och versaler trots allt skiljer dem åt. Jämför gärna med informationen på integrationer.tjansteplattform.se så att du väljer rätt tjänsteproducent.

 • Uppdatera ev. kontaktuppgifter

 • Verifiera att systemet är kopplat till rätt miljö

I denna dialog kan du även lägga till /ändra namn på systemet.

 

 • Lägg till miljö (Tjänsteplattform)

För att kunna beställa en anslutning måste systemet som ska agera tjänstekonsument eller tjänsteproducent vara kopplat till den miljön i beställningsstödet.

Det ser du under menyval Administrera systeminformation / Administrera befintligt.

Kort instruktion:

 • Sök efter system

 • Välj miljö i listan. Lägg till.

 • Uppdatera

 

 • Deaktivera systeminstans

I de fall där en systeminstans inte längre ska användas för nya anslutningar kan HSA-ID:et deaktiveras i beställningsstödet. Det kommer inte ha någon inverkan på befintliga TAKningar men inga nya beställningar går längre att göra.

För att deaktivera ett HSA-ID i beställningsstödet skickar du in ett ärende om detta via inera.se. Glöm inte att ange vilket HSA-ID det gäller.

Ett deaktiverat HSA-ID går även att återaktivera vid behov.

 

 • Installation av tjänstekontrakt

Installation av tjänstekontrakt beställs som tidigare via blankett A, som skickas in till Inera av TDA.

 

 • Beställning: Ansluta till tjänstekontrakt

För att ansluta till ett eller flera tjänstekontrakt väljer du flöde Administrera tjänsteproducent.

 • I beställningsstödet visas tjänstekontrakt endast med majorversion dvs version 1, 2, 3 etc. Detta då det inte krävs en teknisk förändring av anslutningen för att byta från en minorversion 1.0 till 1.2.

 • En ny anslutning till ett tjänstekontrakts majorversion kräver en ny tekniska anslutning och en förstudie.

Kort instruktion:

 • Välj miljö (Test, Qa eller Prod)

 • Sök efter Tjänsteproducenten (Ex Regional tjänsteplattform, journalsystem)

 • Sök efter ett eller flera tjänstekontrakt och lägg till 

 • Lägg till logisk adressat (styrs av vilket tjänstekontrakt som beställningen avser, ex HSA-id för en vårdenhet eller system)

 • Ange URL (länk till producentens tjänst)

 • Lägg till adresseringsbehörighet till en eller fler tjänstekonsument (Ex 1177vårdguidens e-tjänster eller NPÖ)

 • Övrig information: hänvisa till förstudie för anslutningen

 • Granska din beställning. Beställ.

Beställningen hanteras av Ineras kundservice, och du får ett bekräftelsemejl med ärendenummer.

Det finns en detaljerad instruktion som beskriver detta flöde gällande Journalen och NPÖ , EngagemangsindexWebcert / Intyg

 

 • Beställning: Logiska adressater

För att beställa fler logiska adressater till ett/flera anslutna tjänstekontrakt väljer du flöde Administrera tjänsteproducent.

Denna beställning är en uppdatering av en befintlig anslutning. Du behöver ingen förstudie för att lägga till logiska adressater till en befintlig anslutning.

Kort instruktion:

 • Välj miljö (Test, Qa eller Prod)

 • Sök efter Tjänsteproducenten (Ex Regional tjänsteplattform, journalsystem)

 • Sök efter ett eller flera tjänstekontrakt och lägg till (Ex crm:scheduling)

 • Välj, Lägg till logisk adressat 

  • Sök efter befintlig logisk adressat (Ex Vårdcentralen Eken) och lägg till

  • Eller lägg till Ny logisk adressat, ange HSA-id och namn. Lägg till.

 • Lägg till adresseringsbehörighet till tjänstekonsumenten (Ex 1177vårdguidens e-tjänster - Tidbok)

 • Granska din beställning. Beställ.

Beställningen hanteras av Ineras kundservice, och du får ett bekräftelsemejl.

Det finns en instruktion som beskriver detta flöde gällande Webbtidbok

 

 • Beställning: Adresseringsbehörighet

  För att anslutningen ska fungera ska alla beställningar innehålla adresseringsbehörighet till en tjänstekonsument. (se beskrivning Tjänstekontrakt eller Logisk adressat)

  Om en logisk adressat redan är ansluten till ett tjänstekontrakt för en tjänstekonsument tex Journalen och du vill beställa en anslutning till samma tjänstekontrakt men för NPÖ ska du använda flödet Administrera tjänstekonsument

  Kort instruktion:

  • Välj miljö (Test, Qa eller Prod)

  • Sök efter Tjänstekonsumenten (Ex Journalen)

  • Sök efter tjänstekontraktet

  • I listan visas alla valbara logiska adressater som finns registrerade med koppling till en tjänsteproducent.

  • Sök efter den logiska adressaten

  • Markera. Beställ.

  Om du inte kan söka fram den logiska adressaten:

  • Har du valt rätt miljö? (Test, Qa eller Prod)

  • Är det en befintlig logisk adressat? Om det gäller en Ny logisk adressat se flöde Administrera tjänsteproducent.

  Det finns även en instruktion för den beställningen se Journalen och NPÖ.

 

 • Beställning: Ta bort logiska adressater

Det är viktigt att ta bort logiska adressater som inte används, från tjänsteplattformen. Beställ borttagande av detta via beställningsstödet. Det finns även en Beställningsstödet FAQ-instruktion som beskriver hur du gör.

Kort instruktion:

 • Välj Administrera tjänsteproducent

 • Välj miljö (Test, Qa eller Prod)

 • Sök efter Tjänsteproducenten (Ex Regional tjänsteplattform, journalsystem)

 • Sök efter ett eller flera tjänstekontrakt och lägg till (crm:scheduling)

 • Välj, Ta bort logisk adressat 

 • Avmarkera logiska adressater som ska tas bort

 • Granska din beställning. Beställ.

 

 • Beställning: Byta URL

Beställningsstödet går att använda för att ändra url: se nedan instruktion Beställningsstödet - Byte av URL på befintlig anslutning

 

 • Anmäla förändring av källsystemet

Vid förändringar av källsystem som kan påverka tjänsteplattformen ska detta rapporteras till Inera. Det kan bli aktuellt att inkomma med ny förstudie.

 

 • Undantag från beställningsstödet - blankett

För att beställa anslutning till följande tjänster/funktioner hänvisar vi till befintliga blanketter:

 

 •  Ny tjänstedomän - beställ så här

 • Beställ installation av tjänstekontrakt via blankett A

 • Skicka in förstudie, som ska vara godkänd innan anslutning.

 • Beställ installation av tjänstekontrakt via blankett A

 • Skicka in förstudie, som ska vara godkänd innan anslutning.

 • Välj flöde Administrera tjänsteproducent i beställningsstödet, och ange följande:

  • Tjänsteproducent (HSA-id)

  • Tjänstekontrakten 

  • Url till tjänsteproducentens system

  • Logisk adressat (en eller fler)

  • Ange adresseringsbehörighet till tjänstekonsumentens i samma beställning eller i en separat beställning.

  • Övrig info - hänvisa till förstudien

Detta motsvarar de tidigare blanketterna C och D

Om adresseringsbehörighet anges i denna beställning motsvarar det även blankett B. • Beställ installation av tjänstekontrakt via blankett A

 • Skicka in förstudie, som ska vara godkänd innan anslutning.

 • Beställ installation av tjänstekontrakt via blankett A

 • Skicka in förstudie, som ska vara godkänd innan anslutning.

 • Välj flöde Administrera tjänsteproducent i beställningsstödet, och ange följande:

  • Tjänsteproducent (HSA-id)

  • Tjänstekontrakten 

  • Url till tjänsteproducentens system

  • Logisk adressat (en eller fler)

  • Ange adresseringsbehörighet till tjänstekonsumentens i samma beställning eller i en separat beställning.

  • Övrig info - hänvisa till förstudien

Detta motsvarar de tidigare blanketterna C och D

Om adresseringsbehörighet anges i denna beställning motsvarar det även blankett B.När den logiska adressaten är TAKad kan flöde Administrera tjänstekonsument användas. 

OBS förutsättningen är att den logiska adressaten är TAKad annars måste Administrera tjänsteproducent användas. I beställningsstödet ange:

 • Tjänstekonsumentens HSA-id

 • Tjänstekontrakt

 • Markera logisk adressat

 • Hänvisa till förstudie

Detta motsvarar en B och D-blankett. 

 

 

FAQ - frågor och svar

Om du upplever att beställningsstödet inte fungerar kan du rapportera det till Inera.se / Kundservice / Felanmälan och Support

 

Vanliga frågor och svar:

 •  Jag vill ändra mina egna kontaktuppgifter

  • Svar: Du kan ändra dina egna kontaktuppgifter i samband med en beställning. Det finns i dagsläget ingen annan funktion för att ändra tex e-post eller telefonnummer. 

 • Jag har skrivit in mina kontaktuppgifter men fältet “Roll” är alltid tom?

  • Svar: ”Roll” sparas aldrig till nästa beställning. Tanken med fältet är att en person kan agera i olika roller (Förvaltningsledare, integrationskoordinator, testare etc.) och därför alltid tom varje gång.

 • Jag har gjort en beställning och fyllt i alla uppgifter men kan inte skicka iväg beställningen?

  • Svar: Verifiera att systemet som står som tjänsteproducent finns registrerat i beställningsstödet. 

 •  Jag söker fram och väljer tjänsteplattform som jag vet har flera anslutna tjänstekontrakt, men i beställningsstödet står det att de inte är anslutna?

  • Svar: Kontrollera så att det inte finns snarlika versioner av samma system registrerade i beställningsstödet. Ex "1234-Asystemet" jmf "1234 - A-systemet" (stavning, mellanslag, etc)

 • Vilken logisk adressat ska jag välja?

  • Svar: Vilken logisk adressat som ska väljas styrs av det valda tjänstekontraktet, det kan vara HSA-id till en  vårdenhet eller ett system.

 • Jag har lagt upp en ny tjänstekonsument och vill etablera samverkan en ny logisk adressat.

  • Svar: Välj beställningsflöde Administrera tjänsteproducent

 •  Jag vill beställa anslutning av EI, var anger jag filter?

  • Svar: Du kan ange filter under Övrig information (se även Instruktioner)

 • Jag vill ansluta till en uppgraderad minorversion av ett tjänstekontrakt, hur gör jag det?

  • Svar: Tjänsteplattformarna behöver ej uppdateras när det gäller en minorversion (går därför ej att beställa). För Webbtidbokens tjänstekontrakt gäller dock att uppgradering från 1.0 till 1.1 berör uppdatering av Engagemangsindex så detta måste beställas. (Se instruktion Engagemansindex)

 • Jag har lagt till en logisk adressat till min beställning, men jag ser den inte i sammanställningen.

  • Svar: Kontrollera att du inte får ett rött varningsmeddelande "den logiska adressaten är redan ansluten till tjänstekontraktet". Då får du välja det andra beställningsflödet - Administrera tjänstekonsument.

 • Kan inte beställa samma tjänsteproducent som tjänstekonsument

  • Svar: Om beställningen innehåller en anslutning mellan samma system (som både tjänsteproducent och tjänstekonsument), går detta i dagsläget ej att beställa.

 • Jag får meddelande: "Logisk adressat är redan kopplad för något av de valda tjänstekontrakten till följande tjänsteproducent(er): Tjänsteplattform (TSTNMT2321000156-B02). Begäran om borttag av logisk adressat för befintlig producent behöver göras innan denna beställning kan läggas".

  • Svar: Meddelandet visas för att den logiska adressaten redan är ansluten till tjänstekontraktet men till en annan Tjänsteproducent.

 1. Du kan välja att ta bort den logiska adressaten från den andra tjänsteproducenten. (Se instruktion Ta bort logisk adressat)

 2. Du kan välja att ge den logiska adressaten adresseringsbehörighet via tjänstekonsumenten. (Se instruktion Adresseringsbehörighet befintliga logiska adressater)

 • Jag vill ha en demo av beställningsstödet...

  • Om du vill ha en genomgång av beställningsstödet, kontakta Kundervice via Inera.se / Kundservice / Felanmälan och support. Ange i beskrivningen att ditt ärende gäller genomgång av Beställningsstödet, så blir du kontaktad och tillsammans planerar vi in en genomgång via tex Skype for Business.