Öppen demo 1177

Från januari 2021 till juni 2022 genomfördes med jämna mellanrum öppna demos för att visa pågående arbete inom olika projekt inom programmet Första linjens digitala vård.

En demo är en kort ögonblicksbild av pågående arbete med begränsat utrymme för att beskriva ett projekt, en tjänst eller en produkt helt och fullt. Presentationerna spelades in och går att ta del av i efterhand. Material från det senast genomförda tillfället ligger överst i listan.

Under hösten 2022 erbjuder Inera ett samlat informationsmöte kring övergripande 1177-frågor. Mötet kallas Agenda 1177 och är ett komplement till de ordinarie användarforum och nätverksmöten som respektive tjänst har.

Information om Agenda 1177 finns här: Agenda 1177 - status och nyheter - 1177 Samlingsportal - Confluence (atlassian.net)

I de fall vi har lagt till textning till videofilerna kan du aktivera det genom att klicka på [CC] i spelaren, textningen är automatiskt genererad och inte kvalitetsgranskad men finns där som ett stöd för de som så önskar.

Datum

Innehåll

Beskrivning

Presentation

Inspelning

Datum

Innehåll

Beskrivning

Presentation

Inspelning

3 juni 2022

Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd

Vi får en statusuppdatering kring arbetet i Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd (NKK), som sedan årsskiftet förvaltas hos Inera

 

https://player.vimeo.com/video/716702500?h=0a8e5a35dc%22

Utredning om reviderade åldersgränser i 1177

Det behövs nya åldersgränser för 1177-tjänster, men innan de kan genomföras fullt ut behöver mycket arbete göras både i regionerna och nationellt. Därför föreslår utredningen en målbild och en färdplan mot målbilden som presenteras under demon.

 

https://vimeo.com/716730087

 

13 maj 2022

Ett arkitekturbibliotek för 1177

 Vi får en presentation av pågående arbete med ett arkitekturbibliotek som ska ge stöd för kommande utveckling, både av nya och befintliga lösningar

 

 

https://vimeo.com/709465493

Kommuner testar att använda 1177 som kommunikationskanal med invånarna

Hör om bakgrund till och status för ett pilotprojekt där tre kommuner testar ett par inloggade tjänster på 1177.se, med fokus på kommunal hälso- och sjukvård.

 

https://vimeo.com/709466422

Ett nytt nationellt hänvisningsstöd för 1177 på telefon växer fram

Utvecklingsprojektet ger en presentation av konceptet för ett nytt stöd för hänvisning och en demonstration av hur det kan automatiseras – ett arbete tillsammans med sjuksköterskor inom tjänsten

 

https://vimeo.com/709467699

22 april 2022

Sammanhållen planering på 1177.se

Vi får en sammanfattning av förslag på utveckling för att möta behov av översikt och stöd hos den som har en eller flera långvariga kontakter med vården

 

https://vimeo.com/manage/videos/701966059

https://vimeo.com/manage/videos/701966901

E-remiss och utbudstjänsten kan skapa nytta tillsammans

Kodverket som gör att utbuds-information visas på likartat sätt i digitala tjänster behöver fortsätta utvecklas. Det kräver insatser i regionerna. Kan en nyttokalkyl som visar på stora fördelar om regionerna ansluter sig till både e-remiss och utbudstjänst skapa intresse och engagemang för det?

 

https://vimeo.com/manage/videos/701968415

Varumärket 1177 Vårdguiden blir 1177

Kort om bakgrund och beslut om ett namnbyte som främst är en anpassning till hur namnet används redan idag

 

https://vimeo.com/manage/videos/701968879

 

1 april 2022

Klagomålshantering via 1177.se

Presentation av en ny nationell tjänst för att lämna synpunkter och klagomål till vården eller via patientnämnden. Läs mer om projektet här.

 

https://vimeo.com/manage/videos/694829637

Utredning kring åldersgränser för personliga tjänster i http://1177.se

Utredningen utforskar utmaningar och möjligheter med åldersgränser för barn och ungas respektive deras vårdnadshavares tillgång till informationen i de personliga tjänsterna på http://1177.se . Ett led i arbetet är en barnkonsekvensanalys.

 

https://vimeo.com/manage/videos/694831775

1177s utveckling mot Nära vård - en rapport

Presentation av en rapport för den statligt finansierade perioden för programmet Första linjens digitala vård. Rapporten finns här:
rapport-forsta-linjens-digitala-vard_mars-2022.pdf (inera.se)

 

https://vimeo.com/manage/videos/694833700

11 mars 2022
kl 9-10

Egen provhantering

Maria Berglund berättar om hur tjänsten utvecklas för att möta ständigt nya behov kring egenprovtagningen.

 

Öppen demo - Egen provhantering

Nya tidbokningstjänster

Projektledare Marie Frosteman ger status i projektet som har flera pågående piloter samt en första leverans i slutet av mars.

 

Öppen demo - Nya tidbokningstjänster

 

Feb 18, 2022

Hur gör man en barnkonsekvens-analys?

Barnkonvention är numera lag vilket påverkar många av de nationella e-hälsotjänsterna. Två av Ineras trainees har med hjälp av bland annat intervjuer med elever i årskurs 8 gjort en barnkonsekvensanalys av provtagning för covid-19 i tjänsten Egen provhantering.

 

https://vimeo.com/679053672

En app-strategi för Inera

Andreas Melin berättar om arbetet med att ta fram en appstrategi för Inera och hur nästa steg ser ut.

 

https://vimeo.com/679054210

Tjänsten 1177 på telefon kompletteras med ett videoverktyget

Nu kan den som ringer till 1177 bli erbjuden att fortsätta samtalet via video. Irene Ferm m fl berättar om hur det fungerar och om status för införandet av videoverktyget i 1177

 

https://vimeo.com/679063320

 

Jan 28, 2022

Invånarens samtycken på 1177.se

En ny rapport har utrett möjligheten för invånare att hantera sina samtycken i vården på http://1177.se Maria Ekendahl med flera från teamet redogör för några av utredningens slutsatser och förslag.

 

https://vimeo.com/671053194

Nyttokalkyl för en digital tjänst med automatiserad symtombedömning

Vi får en presentation av hur det går att räkna på nyttan för en digital tjänst för automatiserad symtombedömning på 1177.se

 

https://vimeo.com/671059311

Nytt utseende för Journalen och NPÖ

Nytt gränssnitt för Journalen och NPÖ bidrar till att öka den sammanhållna användarupplevelsen för invånare som loggar in på http://1177.se Här berättar Rebecka Jansson mer om arbetet.

 

https://vimeo.com/671189546

 

Dec 3, 2021

Status i programmet Första linjens digitala vård

Hur långt har de olika projekten kommit och vilken nytta bidrar de till? Programledare Kristina Stensson Ljungdahl ger en övergripande statusrapport

 

https://vimeo.com/652848093

Projektet Invånarens Symtombedömning och hänvisning

Tove Rylander Rudkvist berättar om valda delar i arbetet med upphandlingsprojektet fram till nu

 

https://vimeo.com/652848178

Varumärket 1177

Varumärket 1177 är regionernas varumärke och det används ofta tillsammans deras egna varumärken. Andreas Melin visar skisser på hur det kan se ut i appar, smarta klockor osv

 

https://vimeo.com/652848139

 

Nov 12, 2021

Hitta till digital vård via 1177.se

Ny tjänst för digital vård online är under upphandling men hur skall våra invånare hitta till den? Var skall länkarna in finnas och hur får vi det att fungera i olika regioner som inte har samma lösning. Dessa frågor bland annat svarar detta uppdrag på.

 

https://vimeo.com/645136640

UX-ramverk, fas IV

I flera faser har vi nu utvecklat UX-ramverket och i fjärde fasen är fokus på ett enat gemensamt verktyg för skisser, överlämning UC/Utveckling och prototypande. Det andra fokusområdet handlar om att skapa komponenter som blir återanvändbara för fler projekt och tjänster genom att inkludera REACT.

 

https://vimeo.com/645136763

App-strategi

Inera står ofta inför frågan App eller Webb, vad skall utvecklas som vad. Frågan kommer också från regioner som vill använda varumärket 1177 för egenutvecklade appar. Vilka krav skall ställas, vad behöver vi tänka på och hur göra man är några av de frågor som app-strategin försöker svara på.

 

https://vimeo.com/645140505

 

22 oktober 2021

Stabiliseringsåtgärder Rådgivningsstödet

Rådgivningsstödet inom 1177 på telefon närmare sig end-of-life 2023/2024. Hanna Nykvist och Desirée Söderberg berättar om de driftstabiliserande åtgärder som vidtagits för att säkerställa en stabil leverans och uppfyllande av lagkrav.

 

https://vimeo.com/637779141

 

Nya tidbokningstjänster

Här visar Marie Frosteman m fl pågående arbete via skisser/prototyp samt berättar om hur projektet kommer jobba vidare med frågeställningar o utredningar

 

https://vimeo.com/637779847

 

 

1 oktober 2021

Utveckling och utmaningar i Egen provhantering

Maria Berglund visar, tillsammans med Moa Schedvins och Camilla Widmark, hur en tjänst i utveckling klarat att hantera en stor ökning av användarflöde i kombination med flera snabba, parallella införanden

 

https://vimeo.com/619702996

Hitta fram till digital vård direkt på http://1177.se

Regionerna erbjuder sina invånare olika digitala ingångar via http://1177.se . Genom programmet Första linjens digitala vård går ett antal regioner samman kring en gemensam lösning. Maria Ekendahl, Emma Lindström och Anna Ödlund ger en tidig inblick i pågående arbete för att underlätta för invånare att hitta fram till digital vård.

 

https://vimeo.com/619712329

Projektet Utveckling inloggade tjänster ur Stöd och behandlingsplatt-formens (SoB) perspektiv

Här berättar Åsa Jonsson och Jenny Axelsson om hur utveckling av e-tjänsterna har bidragit till ökad nytta för användarna av Stöd och behandling. Det handlar om navigationsbaren, startsidan och även ny bredare användning av ombudsfunktionen för vårdnadshavare.

 

https://vimeo.com/619720369

 

27 augusti 2021

I projektet Symtombedömning och hänvisning har man startat ett nätverk av regioner inför införande av en upphandlad lösning

Hur förbereder man sig för att införa nya arbetssätt kopplat till nya digitala verktyg och tjänster? Per Nordbeck och Emma Stockman berättar om hur man i nätverket för tidigt införande jobbar med förändringsledning

 

https://vimeo.com/593173517

Nationellt ramverk för symtombedömning, hänvisning och digital vård i första linjen - ett arbete inom uppdraget Målbild och arkitektur 1177

God och jämlik vård och stärkt patientperspektiv är viktiga förutsättningar i den digitala utvecklingen. Hur säkrar vi det i ett digitalt vårdlandskap som erbjuder allt fler olika regionala och nationella tjänster till oss invånare. Sven-Åke Svensson berättar om status för arbete med ett nationellt ramverk för att underlätta exempelvis samverkan och uppföljning

 

https://vimeo.com/593174623

 

18 juni 2021

Projektet Nya tidbokningstjänster

Marie Frosteman ger en aktuell bild av läget i projektet

 

Inspelning 31 min

Uppdraget Arkitektur 1177

Hur ska de nationella 1177-tjänsterna byggas och hur ska nationella och regionala tjänster samverka och fungera tillsammans framöver? Anna Sindahl ger en översikt över hur långt man kommit i arbetet.

 

Inspelning 49 min

 

28 maj 2021

Stöd för hänvisning.
En del i uppdraget Stöd för hänvisning är att med hjälp av en prototyp beskriva gränssnittet och hur det kan stödja sjukvårdsrådgivningen att hänvisa invånare.

Går det att utforma en nationell stödtjänst som kan hantera regionala rutiner och riktlinjer för hänvisning baserat på symtom, ålder, plats, dag och tid? Per Axbom och Majah Disland berättar om arbetssätt, utmaningar och lärdomar med att ta fram en prototyp i tätt samarbete med fem regioner på distans.

 

Inspelning 20 min

Sammanhållen planering - ett delprojekt inom Utveckling inloggade tjänster

Tillsammans med SKR:s nätverk för patientkontakt har delprojektet tagit fram, testat och utvärderat två nya ärendetyper i 1177s e-tjänster inom områdena fast vårdkontakt och inför planerat besök. Eleonor Ekorn visar här hur de nya ärendetyperna kan skapa nytta i vården men också vilka utmaningar som identifierats både gällande teknik, integration och arbetssätt.

 

Inspelning 27 min

Status från uppdraget Målbild och arkitektur 1177

Maria Ekendahl ger en inblick i arbetet just nu och förslag på ett visuellt manér för att försöka beskriva komplicerade frågor på ett pedagogiskt sätt.

 

Inspelning 27 min

 

7 maj 2021

Utveckling av konceptet Sammanhållen planering i en första etapp

Delprojekt inom Utveckling Inloggade tjänster. Arbetet omfattar bl.a. en förbättrad startsida och navigering i de inloggade tjänsterna, pilotverksamhet för att ta fram och testa nya ärendemallar för dialog mellan invånare och vård, samt ombudstjänst införd i Stöd och behandling. Vid detta öppna demo-tillfälle demar Eleonor Ekorn m fl. ny startsida och navigeringsmöjligheter. 

 

Inspelning 31 min

Spåra remiss och Journalen

Uppdrag inom Utveckling Inloggade tjänster.  Anton Mottaghi ger bland annat en inblick i arbetet med att anpassa Journalen och NPÖ till Ineras UX-ramverk

 

Inspelning 19 min

Stöd för införande och anslutning av Inkorg 1177 o digitala kallelser

Digitala kallelser går att skicka dels via 1177s ärendehantering, dels via integration med vårdinformations-systemet. Anders Ferrari berättar om status för arbetet med regionernas anslutningar

 

Inspelning 19 min

 

Apr 16, 2021

Virtuell kö vid inloggning på 1177.se

Antal inloggningar i 1177.se slår nya rekord varje månad fortfarande. Andreas Melin och Majah Dislandh beskriver arbetet bakom kulisserna för att hantera det ökade trycket med hjälp av en köfunktion

 

Inspelning 11 min

Sammanhängande användarflöden - Vaccinationsflödet

Pandemin har visat på tydliga behov av hur digitala tjänster behöver samverka för största nytta. Christel Bengtner och Jenny Åshammar visar hur ett vaccinationsflöde fungerar ur de nationella tjänsternas perspektiv och Åsa Rabb Lundin berättar om hur det ser ut för invånare i Västmanland

 

Inspelning 12 min - Västmanland

Inspelning 18 min - Vaccineringsflödet

Nationell sam-ordning i kris - gemensam bas i kommunikationen

Programmets kommunikatör Anne Ahlerup ger en kort inblick i Ineras roll i den nationella kris-samordingen och hur stödet kring kommunikation ser ut

 

Inspelning 8 min

 

26 mars 2021

Utbudstjänsten

Marjan och några ur teamet beskriver vad utbudstjänsten är och hur den kan användas. Och varför det är så viktigt hur begrepp som vårdtjänst, utbud och verksamhet används.

 

Inspelning 39 min

Hänvisningsstöd

Lisa C och Per A ger en tidig presentation av hur teamet tänker jobba fram en prototyp för att testa hypoteser om hur ett hänvisningsstöd kan fungera

 

Inspelning 25 min

 

Mar 12, 2021

Stöd och behandling i ny skrud

Jimmy från SoB visar hur man arbetat med UX-ramverket för att säkra tillgänglighet och anpassning till nytt grafisk utseende

 

Inspelning 23 min

Ny tidbokningstjänst

En förstudie kring ny tidbokningstjänst har nyligen avslutats. Vi får en tidig inblick i status och målbild för ett utvecklingsprojekt

 

Inspelning 22 min

Utredning kring anslutning av tredjepartsaktörer

Vi får en kort summering av en juridisk analys kring möjligheten för andra än Ineras ägare att ansluta till Ineras infrastruktur och tjänster

 

Inspelning 20 min

 

Feb 19, 2021

Bildverktyg i 1177 på telefon

Numer går det att på telefonsjuksköterskans initiativ lägga till funktionen bild till telefonsamtalet. Hör Hanna med flera berätta-

 

Inspelning 15 min

Aktuellt inom Egen provhantering

Under pandemin har Provtagningssystemet utvecklats i snabb takt, hör Maria berätta om det senaste.

 

Inspelning 24 min

Nyttokalkyler

Det vi gör skapar nytta men vad är det värt, Amanda reder ut.

 

Inspelning 17 min

 

Jan 29, 2021

Ny startsida för 1177s e-tjänster

Christel Bengtner demonstrerade den startsida som kommer lanseras under februari månad 2021

 

Inspelning 7 min 45 sek

Inkorg 1177 och Digitala kallelser

Christel Bengtner demonstrerade hur digitala kallelser kan skickas via inkorgen och kopplas mot av och ombokning

 

Inspelning 12 min 39 sek

Förstudie för ny tidbokningstjänst

Marie Frosteman med flera visade hur tankarna går kring en ny generation av tidbokningstjänster inom 1177

 

Inspelning 21 min 50 sek

Arkitekturgenomgång

Anna Larsson med flera drog slutsatser från genomfört projekt angående målarkitektur

 

Inspelning 33 min