Öppen info: Första linjens digitala vård

 

 

 

En målbild är att 1177 Vårdguiden blir en samlingsplats och ett nav för kunskapsförmedling, informationsutbyte och digitala stöd och självservicetjänster för både invånare, närstående och medarbetare i vård och omsorg.

1177 Vårdguiden ger en översikt och skapar en knutpunkt oavsett organisation, geografi, utförare av vård och omsorg eller underliggande system.

Målbilden beskrivs i dokumentet Målbild för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll:

Om Öppen info: Första linjens digitala vård

Här samlar vi aktuell information från projekt i programmet i form av status för leveranser, presentationer och korta filmade demos. De olika projekten har kommit olika långt och är av olika typer - programmet innehåller allt från juridiska analyser och tekniska infrastrukturtjänster till stabiliseringsåtgärder för att möta ökad användning av befintliga tjänster samt utveckling av nya digitala lösningar för både invånare och vårdpersonal.

Aktuell status och information för regionernas införandeplanering finns på sidorna under Aktuellt respektive Införanden.

Sidan Öppna demos innehåller dokumentation från öppna demos, som hålls ungefär var tredje fredag.

Sök inom Öppen info: Första linjens digitala vård (FLDV)

Om programmet Första linjens digitala vård

Nu moderniseras 1177 Vårdguiden och samtidigt utvecklas hela första linjens digitala vård. Invånarna ska snabbt kunna få kontakt med vården, beskriva sina symtom digitalt, få råd och lotsas fram till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Programmet Första linjens digitala vård består av ett antal ny- och vidareutvecklingsprojekt som bidrar till att förverkliga förslagen i regeringens utredning om God och nära vård.

Målbild för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll

Till grund för arbetet i programmet ligger en målbild för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll som togs fram 2018. Arbetet drevs av Inera i dialog med representanter för landsting och regioner och sammanfattas i ett målbildsdokumentet. Du hittar dokumentet högst under bilden på den här sidan. 

Målbilden är gemensam för kommuner, regioner, SKR och Inera och ska vara vägledande när beslut tas om exempelvis organisationsformer och digitala stödsystem inom första linjens vård, både på lokal huvudmannanivå och på nationell samverkansnivå.  

De förväntade nyttorna och effekterna av att målbilden realiseras är att: 

  • Invånaren får ökad tillgänglighet till både hälsofrämjande stöd och till vård med ökad grad av självservice och samtidigt bibehållen medicinsk kvalitet. 

  • Vårdpersonal får flexiblare och mer kvalificerade arbetsuppgifter, ökad möjlighet till arbete på distans och bättre beslutstöd genom digitalisering med stöd av artificiell intelligens. 

  • Hälso- och sjukvårdens resurser utnyttjas effektivt och används i högre grad för kvalificerade uppgifter än för enkla uppgifter som invånare klarar själva eller med stöd av robotar.  

Mer information på inera.se

Mer information om programmet Första Linjens Digitala Vård hittar du på inera.se

Till dig som leverantör

Många leverantörer visar stort intresse för programmets arbete. Löpande information om nya upphandlingar och konkurrensutsättningar som Inera genomför publiceras i verktyget Tendsign. Avrop hanteras med de ram-avtalsleverantörer som Inera tidigare upphandlat. De finns publicerade på Kammarkollegiets respektive SKL Kommentus hemsida.

Kontakt

E-post: forstalinjen@inera.se