Riktlinjer för nyttjande av tjänsten 1177 inkorg

Följande riktlinjer är ett beskriver hur kanalen 1177 inkorg ska användas. Syftet med riktlinjerna är att bibehålla en god kvalitet till invånare och nyttjare av tjänsten.

Om anslutande part

 • Användare av tjänsten ska vara kund till Inera och ha tecknat ett kundavtal med Inera.

 • Det ska finnas en support- och förvaltningsorganisation hos kunden.

Om nyttjande av tjänsten

 • 1177 inkorg är avsedd för kommunikation mellan enskild patient/invånare och vårdgivare med tydlig koppling till patients/invånares egen hälsa. Läs mer i Beskrivning och tjänstespecifika villkor. Meddelande som skickas kan vara exempelvis:

  • digital kallelse till besök

  • hälsoformulär inför ett besök eller efter nyligen genomgången behandling.

  • meddelanden från en annan tjänst inom 1177 e-tjänster som invånaren själv har initierat, ex bekräftelse på tidbokning.

  • vårdens insamling av patientrapporterade mått (PROM/PREM)

 • Varje meddelande måste innehålla tydlig information om vilken mottagning/vårdenhet (HSA-id krävs) som är avsändare, vad syftet med meddelandet är, hur eventuella svar ska användas och var man vänder sig med eventuella frågor.

 • 1177 inkorg får endast användas då mottagningen och patienten/invånaren har en etablerad relation och en pågående kontakt

  • Kallelser till screeningverksamhet och vaccinering är undantaget.

  • Undantag gäller även när en region av särskilda skäl behöver nå hela eller delar av sin befolkning i syfte att främja hälsa/förebygga sjukdom (t ex. samhällsviktig information eller information vid en krissituation). I detta fall är regionen avsändare och meddelandet går inte att svara på. I dessa fall ska utskick anmälas till Inera på förhand via detta formulär och får endast skickas efter godkännande.

 • 1177 inkorg är inte avsedd att användas som en allmän informationskanal eller för enkätutskick riktade brett till olika patientgrupper inom vården.

 • 1177 inkorg får inte användas för att söka deltagare till läkemedels- eller forskningsstudier.

 • 1177 inkorg får inte användas i marknadsföringssyfte.

 • Insamling av uppgifter via 1177 inkorg får enbart ske med hjälp av formulär som uppfyller lagkrav på hantering av känsliga personuppgifter.

 • Meddelanden som skickas via 1177 inkorg ska uppfylla lagkrav på tillgänglighet.

 • Anslutande part ansvarar för att de lagar som är relevanta för det system som de ansvarar för följs.

 • Meddelanden genererar ofta aviseringar för invånaren, meddelanden ska därför inte skickas i onödan. Meddelanden ska även skickas under passande tider (ej nattetid).

 • Tjänsten ska rymmas inom 1177 e-tjänsters övergripande erbjudande och bidra till det värde som e-tjänsterna ska skapa för användaren, läs mer https://www.inera.se/tjanster/1177/tjanster-inom-1177/.