Förändringar i Pascal kring uthämtade läkemedel

1 maj 2021 träder Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista i kraft. Nationella läkemedelslistan ersätter nuvarande receptregistret och läkemedelsförteckningen. Läkemedelsförteckningen utgår således som källa för att visa information om uthämtade läkemedel i Pascal, vilket medför vissa förändringar i Pascal.

Förändringarna i Pascal rör endast Uthämtade läkemedel och gäller fr.o.m. 1 maj 2021 med närmare presentation nedan.

1. Tillsvidaresamtycket utgår

Det är inte längre möjligt att registrera ett tillsvidaresamtycke för att visa listan över Uthämtade läkemedel enligt lagen om nationell läkemedelslista.

Tidigare registrerade tillsvidaresamtycken kommer inte att vara giltiga efter att lagen om nationell läkemedelslista har trätt i kraft.

 

 

2. Spärrad information under Uthämtade läkemedel

En patient har möjlighet att sätta en s.k. integritetsspärr på ett recept enligt lagen om nationell läkemedelslista i syfte att skydda den personliga integriteten. Patienten kan således spärra uppgifter på receptet från att visas för hälso- och sjukvårdspersonalen.

Detta medför under Uthämtade läkemedel för icke-dospatienter kan det stå att viss information är spärrad vid ett registrerat engångssamtycke.

Det visas i en gul informationsruta ovanför listan över uthämtade läkemedel. Där står det att patienten har spärrat viss information vilket innebär att vissa uttag inte visas.

 

 

Om Uthämtade läkemedel för en icke-dospatient istället hämtas via nödåtkomst kommer eventuell spärrad information däremot att visas.

Observera att all läsning av Uthämtade läkemedel loggas av eHälsomyndigheten, oavsett typ av samtycke, och kan begäras ut av patienten.

Dospatienter har lämnat ett dossamtycke vilket medför att även eventuellt spärrad information kommer att visas i listan över Uthämtade läkemedel, oavsett typ av inhämtat samtycke.

 

3. Utskrift av listan över Uthämtade läkemedel utgår

I samband med ikraftträdandet av lagen om nationell läkemedelslista är det inte längre möjligt att skriva ut listan över Uthämtade läkemedel.