Ombokning, omboka tid


Ingång till flödet för ombokning startar i Mina bokade tider hos en mottagning eller i Bokade tider. 

Omboka - Villkorssida, välj mottagning

Formatering av villkorstexter

Detta finns beskrivet i Nybokning, boka tid.


getBookingDetails

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

HSA-id för mottagning/vårdenhet

bookingId

BookingIdType

Intern bokningsidentitet.

SvarTimeSlotDetail

TimeslotType

Information om den aktuella tiden

 • TimeSlotDetail [1..1]
  • startTimeInclusive [0..1]
  • endTimeExclusive[0..1]
  • healthcare_facility [1..1]
  • performer[0..1]
  • bookingId[0..1]
  • subject_of_care[1..1]
  • purpose[0..1]
  • reason[0..1]
  • resourceName[0..1]
  • healthcare_facility_name[0..1]
  • performerName[0..1]
  • resourceID[0..1]
  • timeTypeName[0..1]
  • timeTypeID[0..1]
  • careTypeName[0..1]
  • careTypeID[0..1]
  • cancel_booking_allowed[1..1]
  • rebooking_allowed[1..1]
  • message_allowed[1..1]
  • isInvitation [0..1]


En timeslotDetail hämtas för den aktuella bokningen för att kunna visa upp tillgänglig information i den gula sammanfattningsrutan. Först visas:

 • startTimeInclusive
 • endTimeInclusice

endTimeInclusive visas beroende av inställningar på mottagningsnivå i 1177 Vårdguidens e-tjänster/Mina vårdkontakter

Efter den bokade tiden i rubriken visas en av följande (om detta finns, enligt priolista):

 1. performerName
 2. resourceName
 3. careTypeName
 4. finns ingen av dessa visas det ingen text

Mottagning:

 • Namnet på mottagningen hämtas ifrån 1177 Vårdguidens e-tjänster, inte från healthcareFacilityName

Typ av tid:

 • timeTypeName

Anledning till besöket:

 • reason
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken

Purpose visas längst ned utan rubrik:

 • purpose (kan vara DocBook eller vanlig text)
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken och inte DocBook)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken


 • Listan med mottagningar visas endast om det stöds enligt tjänsteadresseringskatalogen. 
 • Mottagningen måste finnas i 1177 Vårdguiden e-tjänster med motsvarande tjänstekonfiguration för ombokning.
 • Det får inte finnas fler än ett tidbokningssystem ansluten till mottagningen.

Välj mottagning

När sidan laddas in hämtas alla tillgängliga mottagningar och om möjligt sätts en initialt vald mottagning i dropdown-listan och relevant villkorstext visas. getAllHealthcareFacilities hämtar eventuella tillgängliga mottagningar och getSupportedServicecontracts

GetAllHealthcareFacilities

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

HSA-id för mottagning/vårdenhet

subject_of_care

SubjectOfCareIdType

Personnummer enl. yyyymmddxxxx.

Kan användas för att filtrera vad en tjänsteproducent ska returnera för en viss patient (även vid nybokning).

bookingId

BookingIdType

Internt bokningsid. Obligatoriskt när förfrågan gäller ombokning. Detta bokningsid behövs för tjänsteproducenten ska kunna filtrera på egenskaper för en grundbokning

SvarhealthcareFacilityInfos

HealthcareFacilityInfoType

Lista med tillgängliga mottagningar/vårdenheter

healthcareFacilityInfos [0..*]

 • healthcare_facility [1..1]
 • healthcare_facility_name [0..1]
getSupportedServicecontracts
RequesthsaId
ResponseList<String> innehållande kontrakt som stöds


Villkorstext

Villkorstext tillhörande vald mottagning. Koppling mellan mottagning och specifika villkorstexter ställs in i 1177 Vårdguidens e-tjänster/Mina vårdkontakter.
Omboka - Ombokningssida, välj person

getBookingDetails

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

HSA-id för mottagning/vårdenhet

bookingId

BookingIdType

Intern bokningsidentitet.

SvarTimeSlotDetail

TimeslotType

Information om den aktuella tiden

 • TimeSlotDetail [1..1]
  • startTimeInclusive [0..1]
  • endTimeExclusive[0..1]
  • healthcare_facility [1..1]
  • performer[0..1]
  • bookingId[0..1]
  • subject_of_care[1..1]
  • purpose[0..1]
  • reason[0..1]
  • resourceName[0..1]
  • healthcare_facility_name[0..1]
  • performerName[0..1]
  • resourceID[0..1]
  • timeTypeName[0..1]
  • timeTypeID[0..1]
  • careTypeName[0..1]
  • careTypeID[0..1]
  • cancel_booking_allowed[1..1]
  • rebooking_allowed[1..1]
  • message_allowed[1..1]
  • isInvitation [0..1]

En timeslotDetail hämtas för den aktuella bokningen för att kunna visa upp tillgänglig information i den gula sammanfattningsrutan. Först visas:

 • startTimeInclusive
 • endTimeInclusice

endTimeInclusive visas beroende av inställningar på mottagningsnivå i 1177 Vårdguidens e-tjänster/Mina vårdkontakter

Efter den bokade tiden i rubriken visas en av följande (om detta finns, enligt priolista):

 1. performerName
 2. resourceName
 3. careTypeName
 4. finns ingen av dessa visas det ingen text

Mottagning:

 • Namnet på mottagningen hämtas ifrån 1177 Vårdguidens e-tjänster, inte från healthcareFacilityName

Typ av tid:

 • timeTypeName

Anledning till besöket:

 • reason
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken

Purpose visas längst ned utan rubrik:

 • purpose (kan vara DocBook eller vanlig text)
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken och inte DocBook)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken


Välj person

getAllPerformers

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

HSA-id för mottagning/vårdenhet

timeTypeIDs

TimeTypeIDType

Tidstypid för att begränsa svarslistan.

careTypeIDs

CareTypeIDType

Vårdtypsid för att begränsa svarslistan. Ska stödjas av producent om GetAllCaretypes stödjs. Konsument får bara skicka värden till producent som stödjer GetAllCaretypes.

subject_of_care

SubjectOfCareIdType

Personnummer enl. yyyymmddxxxx för begränsa/utöka svarslistan.

Svarperformerinfos

PerformerInfoType • performerInfos [0..*]
  • performer [1..1]
  • firstName [1..1]
  • lastName [1..1]
  • title [0..1] 


Sektionen visas bara om det stöds enligt tjänsteadresseringskatalogen.
Omboka - Ombokningssida, välj dag och tid


Vid inladdning av sektionen väljs automatiskt den första dagen med lediga tider och kommer då förutom att göra anropet getAvailableDates samtidigt anropa getAvailableTimeSlots (se nästa sektion) för att kunna visa upp tillgängliga tider den dagen. Den initiala sökningen av dagar med lediga tider görs på innevarande månad samt nästkommande månad, detta innebär exempelvis att om dagens datum är 15 januari så söks det från 15 januari till och med sista februari. Om det inte finns några datum med lediga tider under den perioden görs en ny sökning för de efterföljande två månaderna, dvs 1 mars till och med 31 april. Det innebär att anslutande producentsystem behöver kunna hantera anropet getAvailableDates med datumperioder på maximalt 62 dagar.

getAvailableDates

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

Hsa-Id för mottagning/vårdenhet

bookingId

BookingIdType

Intern bokningsidentitet. Används för att indikera ombokning, så att tjänsteproducenten kan anpassa svaret till tider som är giltiga för ombokning av angiven bokning.

startDateInclusive

DT

Datum från och med för de lediga tider som skall sökas ut, på formatet ÅÅÅÅMMDD.

endDateInclusive

DT

Datum till och med för de lediga tider som skall sökas ut, på formatet ÅÅÅÅMMDD.

timetypeName

string

Tidstyp. Det finns en begränsning i 1177 Vårdguidens e-tjänster för antal tecken i namnet på tidstyp och den begränsningen är 100 tecken.

timeTypeID

TimeTypeIDType

Identitet för tidstyp

careTypeName

string

Vårdtyp. Ska stödjas av producent om GetAllCaretypes stödjs. Konsument får bara skicka värden till producent som stödjer GetAllCaretypes.

careTypeID

CareTypeIDType

Identitet för vårdtyp. Ska stödjas av producent om GetAllCaretypes stödjs. Konsument får bara skicka värden till producent som stödjer GetAllCaretypes.

performer

HsaIdType

HSA-id för HoS-personal

subject_of_care

SubjectOfCareIdType

Personnummer enl. yyyymmddxxxx.

 SvarperformerAvailabilityByDate

PerformerAvailabilityByDateType

Lista med tillgängliga tider

PerformerAvailabilityByDateType[0..*]

 • healthcare_facility[1..1]
 • performer[0..1]
 • date [1..1]
 • resourceName[0..1]
 • resourceID[0..1]
 • timeTypeName[0..1]
 • timeTypeID[0..1]
 • careTypeName[0..1]
 • careTypeID[0..1]


Datum i kalenderBetydelse
Lediga tider finns detta datum
Inga lediga tider tillgängliga detta datum
Vald dag med tillgängliga tider


Alternativet "Sök längre fram i tiden efter ...." har samma funktion som att klicka på "nästa månad"-knappen i kalendern, det görs då en sökning på nästkommande månad efter dagar med lediga tider.


Om inga tillgängliga datum returneras visas istället en informationstext som på bilden ovan.

Välj tid


Vid val av dag i kalender eller lista visas tillgängliga tider under "VÄLJ TID" med start- och sluttid. Om performerName, resourceName eller careTypeName finns visas en av dem efter tiden (enligt den prioriteten).

getAvailableTimeslots

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

Hsa-ID för mottagning/vårdenhet

bookingId

BookingIdType

Intern bokningsidentitet. Används för att indikera ombokning, så att tjänsteproducenten kan anpassa svaret till tider som är giltiga för ombokning av angiven bokning.

startDateInclusive

DT

Datum från och med för de lediga tider som skall sökas ut, på formatet ÅÅÅÅMMDD.

endDateInclusive

DT

Datum till och med för de lediga tider som skall sökas ut, på formatet ÅÅÅÅMMDD.

performer

HsaIdType

HSA-id för HoS-personal

timetypeName

string

Tidstyp. Det finns en begränsning i 1177 Vårdguidens e-tjänster för antal tecken i namnet på tidstyp och den begränsningen är 100 tecken.

timeTypeID

TimeTypeIDType

Identitet för tidstyp

careTypeName

string

Vårdtyp. Ska stödjas av producent om GetAllCaretypes stödjs. Konsument får bara skicka värden till producent som stödjer GetAllCaretypes.

careTypeID

CareTypeIDType


Identitet för vårdtyp. Ska stödjas av producent om GetAllCaretypes stödjs. Konsument får bara skicka värden till producent som stödjer GetAllCaretypes.

subject_of_care

SubjectOfCareIdType

Personnummer enl. yyyymmddxxxx.

SvarTimeSlotDetail

TimeslotType

Lista med tillgängliga tider

 • TimeSlotDetail [0..*]
  • startTimeInclusive [1..1]
  • endTimeExclusive[1..1]
  • healthcare_facility [1..1]
  • performer[0..1]
  • bookingId[0..1]
  • purpose[0..1]
  • reason[0..1]
  • resourceName[0..1]
  • healthcare_facility_name[0..1]
  • performerName[0..1]
  • resourceID[0..1]
  • timeTypeName[0..1]
  • timeTypeID[0..1]
  • careTypeName[0..1]
  • careTypeID[0..1]
  • cancel_booking_allowed[0..1]
  • rebooking_allowed[0..1]
  • message_allowed[0..1]


Omboka - Ombokningssida, anledning till besök/telefonnummerDet görs inget nytt anrop med getAvailableTimeslots när denna sektion laddas, anropet sker när vi laddar in de tillgängliga tiderna i förgående sektion "Välj tid" och när en tid sedan väljs följer alla parametrar med. message_allowed-parametern styr om kommentarsfältet visas eller ej. Om message_allowed är "true" är det obligatoriskt att skriva in en kommentar.  Finns inget ifyllt i fältet är knappen "Fortsätt till nästa steg i ombokningen" utgråad. En grå text ("Jag ombokar tiden med anledning av ...") visas i kommentarsfältet innan fältet markeras eller skrivs i.


Texten i fältet för kommentar kontrolleras så att inga skadliga tecken kan skickas till tidbokningssystemen. Följande tecken är giltiga:

 • alfabetet
 • siffrorna 0-9
 • följande tecken: ! % # / ( ) = ? + * _ : ; { } [ ] @ . , \ -


Om message_allowed är "false" visas ej rubriken "Vad är anledningen till bokningen?" samt kommentarsfältet, enbart fält för telefonnummer och "Fortsätt till nästa steg i ombokningen"-knappen visas då. Knappen är aktiv från början. Telefonnumret hämtas och fylls i automatiskt om invånaren skrivit in det i motsvarande fält i sina egna "Inställningar" för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Fältet för telefonnummer har begränsningar på vilka tecken som får skrivas in. Idag får endast siffror (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), mellanslag, bindestreck och plustecken skrivas, försöker man skriva in något annat så skrivs inget in i fältet.
Omboka - Sammanfattning av tiden


Det görs inget nytt anrop med getAvailableTimeslots när denna sektion laddas, anropet sker när vi laddar in de tillgängliga tiderna i sektionen "Välj tid" och när en tid sedan väljs följer alla parametrar med.

I den gula sammanfattningsrutan visas följande:

 • startTimeInclusive
 • endTimeInclusice

endTimeInclusive visas beroende av inställningar på mottagningsnivå i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Efter den bokade tiden i rubriken visas en av följande (om detta finns, enligt priolista):

 1. performerName
 2. resourceName
 3. careTypeName
 4. finns ingen av dessa visas det ingen text

Mottagning:

 • Namnet på mottagningen hämtas ifrån 1177 Vårdguidens e-tjänster, inte från healthcareFacilityName

Typ av tid:

 • timeTypeName

Anledning till besöket:

 • reason
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken

Purpose visas längst ned utan rubrik:

 • purpose (kan vara DocBook eller vanlig text)
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken och inte DocBook)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken

Ja, genomför ombokningen (updateBooking)

Namn

Typ

Kommentar

BegäranrequestedTimeSlot

TimeslotType


subject_of_care_info

SubjectOfCareType


notification

string

Avisering

SvarresultCode

ResultCodeEnum

Status för den gjorda avbokningen.

Returkoder enligt beskrivning

resultText

string

Ev. meddelande kopplat till resultatkoden

updateBooking


Request

 • hsaId
 • activeSubjectOfCare
 • subjectOfCareId
 • actor
 • timeslotDetail (med följande parametrar)
  • startTimeInclusive
  • endTimeExclusive
  • healthcareFacility
  • performer
  • bookingId
  • subjectOfCare
  • purpose
  • reason
  • resourceName
  • healthcareFacilityName
  • performerName
  • resourceId
  • careTypeName
  • careTypeId
  • timeType
  • cancelBookingAllowed
  • rebookingAllowed
  • messageAllowed
  • isInvitation
  • endTimeSuppressionConfigured

Response

UpdateBookingServiceResponse innehållande UpdateBookingServiceResponse

 • resultCode
Ombokning - Fel vid ombokning

Om ombokningen misslyckades efter att man klickat på knappen "Ja, genomför ombokningen" visas en felsida när resultCode är "ERROR". Texten "Tiden är inte ombokad. Var vänlig försök igen!" visas alltid på sidan.

resultCode = "ERROR" och ingen resultText returneras:


resultCode = "ERROR" och resultText returneras:

resultText visas i sidan, i exemplet nedan som "ResultText är detta, bokningssystemet uppdateras och ligger nere under blabla ...". Observera att "Tiden är inte bokad. Var vänlig försök igen!" visas oavsett om resultText returneras eller ej.

Omboka - Sida för bekräftelse, ombokning

Information om den bokade tiden skickas från förgående sida (bokningssidan) till bekräftelsesidan

 • startTimeInclusive
 • endTimeInclusice

endTimeInclusive visas beroende av inställningar på mottagningsnivå i 1177 Vårdguidens e-tjänster/Mina vårdkontakter

Efter den bokade tiden i rubriken visas en av följande (om detta finns, enligt priolista):

 1. performerName
 2. resourceName
 3. careTypeName
 4. finns ingen av dessa visas det ingen text

Mottagning:

 • Namnet på mottagningen hämtas ifrån 1177 Vårdguidens e-tjänster, inte från healthcareFacilityName

Typ av tid:

 • timeTypeName

Anledning till besöket:

 • reason
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken

Information: 

 • Om resultCode är "INFO" visas resultText
 • Om resultCode är "OK" visas ingen text

Purpose visas längst ned utan rubrik:

 • purpose (kan vara DocBook eller vanlig text)
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken och inte DocBook)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken