Skillnader mellan version 1.0 och 1.1 av tjänstekontrakten

Denna dokumentation beskriver skillnaderna mellan version 1.0 och 1.1 av tjänstekontrakten för Tidbokning och hur de påverkar funktionaliteten i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Skillnaderna mellan versionerna är beskrivna utifrån de ändringar som tillägg som gjorts i version 1.1.

Nya tjänstekontrakt

GetAllHealthcareFacilities

Tjänstekontrakt för att hämta alla vårdenheter som erbjuds för nybokning eller ombokning för aktuell invånare. 1177 Vårdguidens e-tjänster använder tjänstekontraktet i funktionen Välj mottagning inom flödena för nybokning och ombokning. Tjänstekontraktet är frivilligt att ansluta till.

GetAllPerformers

Tjänstekontrakt för att hämta en lista över medarbetare i vårdprofessionen som är bokningsbara online hos angiven vårdenhet för aktuell invånare. 1177 Vårdguidens e-tjänster använder tjänstekontraktet i funktionen Välj person i flödena för nybokning och ombokning. Tjänstekontraktet är frivilligt att ansluta till.

GetAllCareTypes

Tjänstekontrakt för att för patienten kunna visa en lista över vilka typer av vård som kan bokas hos en viss vårdenhet/mottagning (ex: Provtagning, Sjukgymnastik, Vaccinering, Synundersökning). Tjänstekontraktet är frivilligt att ansluta till. 1177 Vårdguidens e-tjänster saknar stöd för tjänstekontraktet.

Avvecklade tjänstekontrakt

GetCancelledAndRebooked

Tjänstekontrakt för att hämta ombokningar och avbokningar för en vårdenhet utifrån angivet tidsintervall. 1177 Vårdguidens e-tjänster saknar stöd för tjänstekontraktet.

Möjlighet att skicka elektroniska kallelser

Med version 1.1 av tjänstekontrakten för Tidbokning kan verksamheten skicka elektroniska kallelser från tidbokningssystemet. Kallelsen skickas som ett meddelande till invånarens inkorg i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Kallelsen innehåller en kallelsetext som kan formateras i begränsad utsträckning.

En kallelse kan vara öppen eller tidsatt. En öppen kallelse är ett erbjudande till invånaren att själv boka en tid för t.ex. en behandling eller undersökning. En tidsatt kallelse har en start- och sluttidpunkt men kan ställas in för att vara ombokningsbar och/eller avbokningsbar. Den elektroniska kallelsen innehåller då knappar för att omboka och/eller avboka.

Invånarens personnummer ingår i fler tjänstekontrakt

I version 1.1 har följande tjänstekontrakt försett med invånarens personnummer i frågan:

 • GetAllTimeTypes (hämta tidstyper)
 • GetAvailableDates (hämta bokningsbara datum)
 • GetAvailableTimeslots (hämta lediga tider)

Tidbokningssystemet kan därmed anpassa sina svar utifrån den aktuella invånaren. Tidbokningssystemet kan t.ex. utesluta tidstyper som invånaren på grund av verksamhetsregler inte får boka tid inom.

I version 1.0 kan invånaren välja en tidstyp som hen egentligen inte får boka inom. Tidbokningssystemet får då reda på vem invånaren är först när bokningen ska genomföras och returnerar då ett felmeddelande. Invånaren har i det läget gått igenom hela bokningsflödet. Det vill säga valt tidstyp, datum, tidpunkt, angett besöksorsak och klickat på ”Boka”.

Krav på uppdatering av Engagemangsindex

Tidbokningssystem som ansluter till version 1.1 av tjänstekontrakten för Tidbokning måste uppdatera Engagemangsindex.

Tidbokningssystem som ansluter till version 1.0 av tjänstekontrakten för Tidbokning får uppdatera Engagemangsindex. Elektroniska kallelser kan dock inte skickas med version 1.0.

Teknisk beskrivning av ändringar

GetAllTimeTypes

 • Elementet careTypeIDs ingår i begäran. Konsumenten kan alltså begränsa frågan till en eller flera vårdtyper. Konsument får bara skicka värden till producent som stödjer GetAllCaretypes.
 • Elementet subject_of_care ingår i begäran och är obligatoriskt. Kan användas för att filtrera vad tjänsteproducenten ska returnera för en viss invånare. (T.ex. invånare som på grund av sjukdom måste erbjudas enstaka speciella tidstyper, som inte erbjuds alla invånare).

GetAvailableDates

 • Elementet subject_of_care ingår i begäran och är obligatoriskt.

GetAvailableTimeslots

 • Elementet subject_of_care ingår i begäran och är obligatoriskt.

GetBookingDetails

 • Elementet isInvitation ingår i svaret. Anger om bokningen har skapats på vårdgivarens (isInvitation = ”true”) eller patientens (isInvitation = ”false”, eller fältet saknas) initiativ. D.v.s. om bokningen är en kallelse eller inte.
 • Elementen startTimeInclusive och endTimeExclusive har gjorts frivilliga i svaret för att stödja öppna kallelser (vilka saknar start- och sluttidpunkt).
 • Elementet purpose har gjorts obligatoriskt och ska innehålla en kallelsetext om bokningen är en kallelse (isInvitation = ”true”).

GetSubjectOfCareSchedule

 • Elementet isInvitation ingår i svaret. Anger om bokningen har skapats på vårdgivarens (isInvitation = ”true”) eller patientens (isInvitation = ”false”, eller fältet saknas) initiativ. Öppna kallelser ska dock inte ingå inte i svaret.

MakeBooking

 • Ny regler för elementet bookingId:

  • Om bookingId angivits i begäran (nybokning mot öppen kallelse) ska producenten säkerställa att upprepad nybokning mot samma kallelse inte kan göras även om ledig tid anges.

  • Om bookingId anges (för öppen kallelse) får nybokning endast ske mot healthcare_facility som hämtats från GetAllHealthcareFacilities med bookingId för kallelsen som sökparameter.

 • Elementet subject_of_care_info har gjorts obligatoriskt och utökats med tre nya underelement:
  • firstName (obligatoriskt)
  • middleName (frivilligt)
  • lastName (obligatoriskt)

UpdateBooking

 • Elementet subject_of_care_info har utökats med tre nya underelement:
  • firstName (obligatoriskt)
  • middleName (frivilligt)
  • lastName(obligatoriskt)
 • Nya regler:
  • Efter genomförd begäran ska en kallelse ha omvandlats till en bokning - d.v.s. ett bookingId som vid anrop till GetBookingDetail har isInvitation = ”true” ska vid anrop efter UpdateBooking ha isInvitation = ”false”.
  • Begäran får endast skickas om healthcare_facility är samma healthcare_facility som ursprunglig bokning eller är en healthcare_facility som hämtats från GetAllHealthcareFacilities med bookingId för ursprunglig bokning som sökparameter.
  • BookingId måste avse en tidssatt bokning (oavsett värde på IsInvitation). D.v.s. UpdateBooking får inte användas för öppna kallelser (IsInvitation = ”true” och start- och endTimeInclusive saknas). För öppna kallelser ska istället MakeBooking användas (även om bookingId finns för kallelsen).

Ny RIV TA-profil

Version 1.1 av tjänstekontrakten för Tidbokning använder version 2.1 av RIV TA Basic Profile.

Version 1.0 av tjänstekontrakten för Tidbokning använder version 2.0 av RIV TA Basic Profile.