Tjänstekontrakt och Nationella tjänsteplattformen

Om tjänstekontrakt och Nationella tjänsteplattformen

Flera av 1177 Vårdguidens e-tjänster kräver att e-tjänsten kan kommunicera med system eller applikationer i vården. För att ta webbtidbokning som exempel så hämtar 1177 Vårdguidens e-tjänster lediga och bokade tider från den aktuella vårdenhetens tidbokningssystem och visar upp dem för användaren. När användaren valt en ledig tid och bokat den måste informationen i tidbokningssystemet uppdateras. Den tid som tidigare var ledig i tidbokningssystemet är nu bokad och ska därför inte visas för andra användare. Denna typ av informationsutbyte kräver att 1177 Vårdguidens e-tjänster och vårdsystemen är integrerade (sammankopplade) med varandra.

Med tanke på den uppsjö av vårdsystem som används av verksamheterna i landstingen och regionerna vore det nästintill omöjligt att sätta upp och upprätthålla en koppling mellan 1177 Vårdguidens e-tjänster och varje enskilt vårdsystem. Vårdsystemen är dessutom ofta programmerade i olika språk och använder sinsemellan olika benämningar för samma saker. För att klara av dessa utmaningar har 1177 Vårdguidens e-tjänster anslutit till den gemensamma tekniska arkitektur som utvecklas och förvaltas av Inera Arkitektur och Regelverk. Det innebär att 1177 Vårdguidens e-tjänster och vårdsystemen kommunicerar med varandra via tjänstekontrakt installerade i Ineras nationella tjänsteplattform. Dessa begrepp förklaras nedan. Mer information finns i dokumentet T-boken i kortform som kan laddas ned på rivta.se, samlingssidan för all teknisk information som gäller den gemensamma tekniska arkitekturen.

Grundläggande begrepp

Nationella tjänsteplattformen håller koll på vilka system som innehåller olika typer av vårdinformation och vilka system som får hämta, ändra eller ta bort den. Detta är möjligt tack vare att landsting, regioner och andra organisationer inom hälso- och sjukvården ansluter sina verksamhetssystem till Nationella tjänsteplattformen för att tillgängliga olika typer av vårdrelaterad information.

Ett system som begär att hämta, ändra eller ta bort information i ett annat system via Nationella tjänsteplattformen kallas konsument.

En konsument behöver inte veta vilket system som innehåller den efterfrågade informationen. Konsumenten behöver bara uppge ägare av informationen, den så kallade logiska adressaten, så dirigerar Nationella tjänsteplattformen begäran vidare till rätt system. Det system som Nationella tjänsteplattformen dirigerar konsumentens begäran till kallas producent. Producenten kan vara det system som innehåller den begärda informationen men det kan också vara en regional tjänsteplattform - en lokal version av den Nationella tjänsteplattformen.

Eftersom verksamhetssystem är byggda i olika programmeringsspråk, och sinsemellan kan använda olika benämningar på samma saker, har det tagits fram nationella definitioner som systemen måste anpassas till innan de kan anslutas till Nationella tjänsteplattformen. Dessa definitioner kallas tjänstekontrakt. Tjänstekontrakt är filer som kan förstås av alla programmeringsspråk och de definierar hur en konsument ska strukturera sin begäran och hur producenten ska svara på den.

När en konsument och en producent integrerar genom tjänstekontrakt i Nationella tjänsteplattformen kallas det att de etablerar samverkan.

Med tjänstekontrakten följer en tjänstekontraktsbeskrivning, ett dokument med integrationsregler som kompletterar de maskinläsbara tjänstekontrakten.

För att kunna tolkas, administreras och versionshanteras behöver de tjänstekontrakt som stödjer en viss process eller informationsbehov grupperas. En sådan gruppering benämns tjänstedomän.

Utveckla stöd för tjänstekontrakt

Tabellen nedan visar vilka tjänstekontrakt som används inom olika e-tjänster och stödfunktioner i 1177 Vårdguidens e-tjänster. När ett system ska anslutas till en e-tjänst i 1177 Vårdguidens e-tjänster ska systemet förses med stöd för tjänstekontrakten i den senaste versionen av aktuell tjänstedomäns releasepaket.

E-tjänst i 1177 Vårdguidens e-tjänsterTjänstedomän vars tjänstekontrakt användsAnslutande system blirReleasepaket *
Webbtidbokningcrm:schedulingProducenthttp://rivta.se/domains/crm_scheduling.html
engagemangsindex - itintegration:engagementindexKonsumenthttp://rivta.se/domains/itintegration_engagementindex.html
Listningcrm:carelistingProducenthttp://rivta.se/domains/crm_carelisting.html
Inkorgsfunktioneninfrastructure:eservicesupply:patientportalKonsumenthttp://rivta.se/domains/infrastructure_eservicesupply_patientportal.html
Profilfunktioneninfrastructure:eservicesupply:patientportalKonsumenthttp://rivta.se/domains/infrastructure_eservicesupply_patientportal.html
Erbjuden e-tjänsteservicesupply:eofferingKonsumenthttp://rivta.se/domains/eservicesupply_eoffering.html

* Releasepaketen innehåller underlag för att utveckla webbtjänster utifrån tjänstekontrakten i domänen. Detta underlag består bland annat av:

  • WSDL-filer (Web Services Description Language) Specifikationer för utveckling av webbtjänster.
  • XSD-filer (XML Schema Definition) Specifikationer av XML-meddelanden inom webbtjänsterna.
  • TKB (Tjänstekontraktsbeskrivning) Dokument med regler och förtydliganden som kompletterar de maskinläsbara specifikationerna.

Att ansluta till tjänstekontrakt i Nationella tjänsteplattformen

Processen för att ansluta system till Nationella tjänsteplattformen finns beskriven på Ineras webbplats: https://www.inera.se/tjansteplattformen/anslutning. Nedan följer uppgifter som anslutande part behöver känna till för att kunna lägga beställningar på att integrera med e-tjänster i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Tjänstekontrakten i domänen Tidbokning (crm:scheduling)

Tjänstekontrakten i domänen Tidbokning används inom webbtidbokning i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Anslutande system ska anslutas som producent av tjänstekontrakten.

Adressering

Tjänstekontrakten i domänen Tidbokning tillämpar verksamhetsadressering. Vårdenhetens HSA-id används som logisk adressat.

För vårdenheter som ska användas i test måste korrekt formaterade HSA-id användas. 1177 Vårdguidens e-tjänster som konsument kräver dock inte att dessa HSA-id finns registrerade i HSA-katalogen då ingen kontroll mot denna sker i test.

Särskild motivering krävs för anslutning av fler än två vårdenheter i test.

Nödvändiga tjänstekontrakt

Tabellen nedan visar vilka tjänstekontrakt som en producent måste ansluta till för att kunna erbjuda respektive webbtidbokningstjänst i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

TjänstekontraktBeskrivningBoka tidOmboka tidAvboka tidVisa bokade tider
GetSubjectOfCareScheduleListar en invånares bokningar

KRÄVS *

KRÄVS

KRÄVS

KRÄVS

GetAvailableDatesListar datum med bokningsbara tider utifrån sökparametrar

KRÄVS

KRÄVSGetAvailableTimeslotsListar bokningsbara tider utirån sökparametrar

KRÄVS

KRÄVSGetBookingDetailsVisa komplett information om en bokning

KRÄVS *

KRÄVS

KRÄVS


CancelBookingAvboka invånare från bokning, orsak kan anges

KRÄVS


UpdateBookingÄndra tid för en bokning

KRÄVSMakeBookingNy bokning

KRÄVS
GetAllTimeTypesListar tillgängliga tidtyper för nybokning

KRÄVS
GetAllHealthcareFacilitiesListar enheter som invånare kan boka om till.

FRIVILLIG

FRIVILLIGGetAllPerformersListar utförare (medarbetare)

FRIVILLIG

FRIVILLIGGetAllCareTypesListar vårdtyper för nybokning

FRIVILLIG **

FRIVILLIG *** Används inte inom flödet för att boka tid men är obligatoriskt enligt tjänstedomänens tjänstekontraktsbeskrivning
** Tjänstekontraktet GetAllCareTypes stödjs ej av konsumenten 1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster som konsument av tjänstekontrakten i domänen Tidbokning

Miljö av Nationella tjänsteplattformenHSA-id för 1177 Vårdguidens e-tjänster som konsument
QA-miljöSE2321000016-A29F
ProduktionsmiljöSE2321000016-92V4

Tjänstekontrakten i domänen Engagemangsindex (engagemangsindex - itintegration:engagementindex)

Domänen Tidbokning kräver att producenter som erbjuder visning, nybokning, ombokning eller avbokning genom domänens tjänstekontrakt uppdaterar nationella Engagemangsindex för att informera konsumenter om bokningar och kallelser som finns i tidboken. Mer information om detta finns domänen Tidboknings tjänstekontraktsbeskrivning. För att uppdatera nationella Engagemangsindex måste systemet anslutas som konsument av tjänstekontraktet Update.

Adressering

Tjänstekontraktet Update i domänen Engagemangsindex tillämpar verksamhetsadressering. Inera AB:s organisationsnummer används som logisk adressat för nationella Engagemangsindex.

Nödvändiga tjänstekontrakt

För att uppdatera nationella Engagemangsindex måste systemet anslutas som konsument av tjänstekontraktet Update.

Nationella Engagemangsindex som producent av tjänstekontraktet Update i domänen Engagemangsindex

Miljö av Nationella tjänsteplattformenHSA-id för nationella Engagemangsindex som producentLogisk adressat
QA-miljöT-SERVICES-SE165565594230-10235565594230
ProduktionsmiljöHSASERVICES-106J5565594230Tjänstekontrakten i domänen Listning (crm:carelisting)

Tjänstekontrakten i domänen Listning används inom listningstjänsten i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Anslutande system ska anslutas som producent av tjänstekontrakten.

Adressering

Tjänstekontrakten i domänen Listning tillämpar systemadressering. Länskod används som logisk adressat.

Nödvändiga tjänstekontrakt

En producent av tjänstekontrakten för Listning måste ansluta till tjänstedomänens samtliga 5 tjänstekontrakt.

1177 Vårdguidens e-tjänster som konsument av tjänstekontrakten i domänen Listning

Miljö av Nationella tjänsteplattformenHSA-id för 1177 Vårdguidens e-tjänster som konsument
QA-miljöSE2321000016-A29F
ProduktionsmiljöSE2321000016-92V4Tjänstekontrakten i domänen Patientportal (infrastructure:eservicesupply:patientportal)

Tjänstekontrakten i domänen Patientportal används inom inkorgsfunktionen och profilfunktionen i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Anslutande system ska anslutas som konsument av tjänstekontrakten.

Adressering

Tjänstekontrakten i domänen Patientportal tillämpar systemadressering. HSA-id för 1177 Vårdguidens e-tjänster används som logisk adressat.

Nödvändiga tjänstekontrakt

En konsument av tjänstekontrakten för Patientportal måste ansluta till tjänstekontraktet AddMessageToPatientPortalInbox. Det är frivilligt att ansluta till tjänstekontraktet IsActiveUser.

1177 Vårdguidens e-tjänster som producent av tjänstekontrakten i domänen Patientportal

Miljö av Nationella tjänsteplattformenHSA-id för 1177 Vårdguidens e-tjänster som producent
QA-miljöSE2321000016-A29F
ProduktionsmiljöSE2321000016-92V4Tjänstekontrakten i domänen Erbjuden e-tjänst (eservicesupply:eoffering)

Tjänstekontrakten i domänen Erbjuden e-tjänst används inom tjänsten i 1177 Vårdguidens e-tjänster med samma namn: Erbjuden e-tjänst. Anslutande system ska anslutas som konsument av tjänstekontrakten.

Adressering

Tjänstekontrakten i domänen Erbjuden e-tjänst tillämpar systemadressering. HSA-id för 1177 Vårdguidens e-tjänster används som logisk adressat.

Nödvändiga tjänstekontrakt

Domänen innehåller bara ett tjänstekontrakt: GetAvailableEServices.

1177 Vårdguidens e-tjänster som producent av tjänstekontrakten i domänen Erbjuden e-tjänst

Miljö av Nationella tjänsteplattformenHSA-id för 1177 Vårdguidens e-tjänster som producent
QA-miljöSE2321000016-A29F
ProduktionsmiljöSE2321000016-92V4