Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Panel
bgColor#F4F5F7

Sortera de nyttor, kostnader, risker och risker hinder ni identifierat genom effektkedjan.

Tid: Ofta mindre än en timme.

Resurser: Det kan hjälpa att ha någon att diskutera med.

Dokumentera: Markera er sortering i effektkedjan om ni vill. Ni kommer sedan få möjlighet att markera upp nyttor och kostnader när ni använder Excelmallen för att räkna i Steg 8.

Sortera för att veta hur ni ska hantera nyttorna och kostnaderna i kommande steg

Tack vare effektkedjan har ni en bra förståelse för er förändring och vad ni vill att den ska leda till. I det här steget kan ni titta på de nyttor och kostnader ni hittat och sortera dem för att veta hur ni ska hantera dem i nästa steg. Sorteringen hjälper er också när ni ska presentera er analys eller kalkyl för andra.

 • Vilka slags nyttor och kostnader förväntar vi oss?

 • Vilka ska vi värdera i pengar?

 • Vilka vill eller kan ni inte värdera i pengar, men lyfta fram ändå?

Sortera genom att märka upp nyttor och kostnader

Gå igenom effektkedjan och märk upp nyttor och kostnader med de olika kategorierna. Markera dem också med en markör för om ni tänker värdera dem i pengar.

Fyra kategorier på nyttor och kostnader

Ineras modell har en bred definition av både nyttor och kostnader, som båda kan sorteras i fyra kategorier. En förändring kan exempelvis ge miljönytta, men den kan också föra med sig miljökostnader.

Kategorierna har arbetats fram under en längre tid, och har valts för att de tillsammans ger en bild över de typer av saker som människor ofta tycker är värdefulla.

1. Finansiell nytta

Värderas och hämtas hem i pengar, kan vara besparingar eller ökade intäkter. Exempel:

 • Minskade kostnader för papper

 • Minskade kostnader för porto

2. Omfördelningsnytta

Frigjorda resurser som värderas i pengar, men som hämtas hem när de används på nya sätt. Exempel:

 • Frigjord tid för sjuksköterskor

 • Frigjorda lokaler som vi ska använda till annat

Om ni frigör tid för personal, men planerar att behålla personalen, så är det alltid en omfördelningsnytta. Men om ni säger upp personal, har ni en finansiell nytta i form av minskade kostnader för personal.

3. Kvalitetsnytta

Kvaliteter för individer, som ökad trygghet och bättre hälsa, eller sociala kvaliteter som ökad gemenskap. De värderas inte i pengar, men beskrivs och går att mäta. Exempel:

 • Bättre hälsa för invånare

 • Ökad trygghet

4. Miljönytta

Effekter som är positiva för miljön som minskade koldioxidutsläpp. Värderas inte i pengar, men beskrivs och går att mäta.

 • Ökad biologisk mångfald

 • Minskade koldioxidutsläpp

Kostnader kan sorteras i samma kategorier som nyttorna. Finansiella kostnader handlar om pengar, omfördelningskostnader om tid och andra resurser. Kvalitetskostnader beskriver försämrade kvaliteter, exempelvis ökad stress hos personalen, och miljökostnader handlar om det som påverkar miljön negativt.

Vilka nyttor och kostnader bör vi värdera i pengar?

I regel bör ni värdera finansiella nyttor och kostnader i pengar. Likaså med omfördelningsnyttor och - kostnader. De övriga nyttorna bör ni inte är svårare att värdera i pengar, utan . Vi brukar oftast lyfta fram dem på andra sätt.

Dock kan det finnas skäl att inte värdera alla finansiella och omfördelningsnyttor och - kostnader i pengar. Då handlar det ofta om att vi inte vill lägga tid på att göra värderingen.

Kvalitetsnyttor försöker vi sällan värdera i pengar. Dels saknar vi en etablerad metod för det, och dels känns det inte alltid meningsfullt att prata om kvalitetsnyttor som pengar. De kan ofta komma mer till sin rätt när vi beskriver dem med ord.

Miljönyttor och -kostnader brukar vi inte värdera i pengar i Ineras modell. Men det finns väl utvecklade metoder för det som vi på sikt gärna skulle integrera i metoden.

Hur skiljer vi på kostnader, hinder och risker?

En kostnad är given - vi vet att den krävs för att genomföra förändringen, eller att den kommer att uppstå som en konsekvens.

En risk är inte given. För att någonting ska vara en risk ska det finnas en sannolikhet att någonting oönskat inträffar, som inte finns i jämförelsealternativet.

Ett hinder är någonting som kan hindra de positiva effekterna och nyttorna från att uppstå och som ni inte redan hittat en lösning på. Till exempel kan det vara hinder för användning - en tjänst som inte är användarvänlig eller där de tilltänkta användarna inte får tillräcklig utbildning, till exempel, blir svår att använda och skapar därmed inga effekter eller nyttor. För att överkomma hinder som ni har identifierat kan det krävas fler kostnader än de ni redan räknat med, framöver.

Ineras logotyp