Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Under denna rubrik beskrivs hur arkitekten ska arbeta för att på bästa möjliga sätt leverera det värde som överenskommits. Här återfinns ett antal etablerade metoder och hur dessa kan relateras till vårt överenskomna sätt att beskriva arkitektur (jmf. BegreppsmodellBegrepps- och metamodell).

För arkitekter

En metod är ett sätt att arbeta för att uppnå ett visst mål[1]. De metod-orienterade målen för detta ramverk handlar främst om att kunna skapa arkitektur på ett tids- och resurseffektivt sätt samt att arkitekturen som tas fram adresserar identifierade utmaningar och verksamhetsmål.

Anledningen till att vi arbetar med arkitektur är att förändra verksamheter, d.v.s. själva arkitekturen är inte slutmålet utan endast ett medel att nå slutmålet. Detta gör att en separat metod för utveckling av arkitektur är tämligen verkningslös och skulle riskera att separera arkitekterna från andra delar av verksamheten. Därför fokuserar detta ramverk på att beskriva hur arkitekturarbete kan infogas som en naturlig del av andra metoder som används i strategiskt arbete, verksamhetsutveckling och teknisk utveckling.

Det finns en uppsjö av olika metoder och metodramverk inom affärs- verksamhets- och teknisk utveckling. Ambitionen här är inte att ge en fullständig täckning, men lyfta upp de metoder som betraktas som ”best practice” på internationell nivå och inom den svenska offentliga sektorn. Med hjälp av de exempel som beskrivs i detta ramverk kan arkitekter sedan anpassa sitt arkitekturarbete till nya metoder vartefter dessa uppstår.

Huvudprincipen för arkitekturarbete är att det anpassas till de behov som ett projekt eller initiativ har och att arbetssättet kan förändras över tiden på ett agilt sätt.

Resterande kapitel i detta avsnitt sammanfattar olika utvecklingsmetoder och hur arkitektur passar in i dessa. Arkitekter får med hjälp av denna vägledning förmågan att diskutera och delta i valet av metod för olika initiativ och visa på vilken roll arkitektur spelar i utvecklingen. Kom ihåg att flera metoder kan kombineras och att en metod inte alltid behöver användas i sin helhet. Se därför metodbeskrivningarna här som en verktygslåda som kan anpassas till olika situationer.


[1] Nationalencyklopedin, metod. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/metod (hämtad 2018-02-22)


Undersidor

Page Tree
root@self

JIRA ärende
Page Properties


Publiceringsstatus2018-12-21/9Beskrivning
GranskningsstatusAG
TillämpningsnivåFrivillig
ArkitekturområdeStruktur
ArkitekturramverketMetoder
Verksamhetsområde
Status
Förvaltningsobjekt
Övrig märkning
Koordinator
Deltagare


Senast ändrad
Contributors
modelist
showCounttrue
showLastTimetrue
orderupdate
Create from Template
templateName634683818
templateId634683818
buttonLabelSkapa ny metodsida