Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det är mycket viktigt att alla anslutna följer HSA-policy eftersom informationen i HSA används av många viktiga tjänster. Missbrukas hanteringen av informationen i HSA, försämras tilliten till de tjänster som använder HSA. Läs mer om detta i HSA-policy