Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Upplyst hjärta på husfasad.

Panel
bgColor#FFFAE6

Gör din egen nyttokalkyl för användning av digital nattillsyn i äldreomsorgen

Här har du möjlighet att göra en nyttokalkyl för din kommun, med utgångspunkt i den nyttokalkyl som SKR Kompetenscenter välfärdsteknik har gjort tillsammans med kommuner och Inera.

Gör såhär för att göra din egen nyttokalkyl:

 1. Läs nyttoanalysen nedan. Verkar den stämma mer er bild av nyttor och kostnader med digital nattillsyn?

 2. Om ni tycker att nyttoanalysen verkar rimlig, kan du gå vidare och ladda ner den förenklade nyttokalkylen som du hittar längst ner på sidan. Där finns ett antal frågor om hur det ser ut i just er kommun. Det kan krävas lite arbete för att hitta den information som behövs. När ni har svarat på frågorna kan ni se resultatet för just er kommun!

Nyttoanalys för digital nattillsyn i äldreomsorgen

Bakgrund

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik har tillsammans med Inera tagit fram ett stöd till kommuner för att underlätta kommunernas arbete att ta fram nytta och kostnader för specifika välfärdstekniker. Denna nyttokalkyl avser införande av digital nattillsyn.

Syfte med nyttokalkylen

Många kommuner har genomför tillsyn på natten genom fysiska besök hos brukaren. Idag finns det möjlighet att istället genomföra digital tillsyn på natten, med kameror med strömmade bilder som öppnas en kort stund ett antal gånger per natt. Personal från kommunen eller externa larmoperatörer gör en tillsyn via kameran under överenskomna tidsintervaller. Övrig tid är kameran försatt i viloläge.

Med hjälp av denna nyttokalkyl ser vi vilka nyttor som uppkommer om kommuner använder sig digital nattillsyn istället för att genomföra fysiska besök.

Metod

Typ av kalkyl. Nyttokalkylen värderar nyttor och kostnader i pengar. Nyttor och kostnader som av olika skäl inte värderats i pengar, beskrivs också.

Så togs kalkylen fram. Kalkylen har tagits fram med hjälp av Ineras metodstöd för nyttokalkyler under 2023. 

Perspektiv. De intressenter som berörs i nyttokalkylen är patienter, personal, kommunen samt samhället.

Tidshorisont. I kalkylen räknas nyttor och kostnader över 6 år.

Diskontering och prisjustering. I nyttokalkylen tillämpas en diskonteringsränta på 3 % i enlighet med Tandvård- och läkemedelsförmånsverkets rekommendation för ekonomiska analyser. Priserna är justerade till 2022 eller 2023 års prisnivå. Diskontering innebär att nytta och kostnader som inträffar i framtiden värderas lägre med en viss ränta.

Nyttor. Vi använder fyra kategorier på nyttor.

När vi skriver

Menar vi

Finansiell nytta

Värderas och hämtas hem i pengar, kan vara besparingar eller ökade intäkter.

Omfördelningsnytta

Frigjorda resurser som kan värderas i pengar, men som hämtas hem när de används på nya sätt. 

Kvalitetsnytta

Kvaliteter för brukare, som ökad trygghet och bättre hälsa, eller sociala kvaliteter som ökad gemenskap. De värderas inte i pengar, men beskrivs och går att mäta.

Miljönytta

Effekter som är positiva för miljön som minskade koldioxidutsläpp. Värderas inte i pengar, men beskrivs och går att mäta.

Kostnader. Kostnader sorteras i samma kategorier som nyttorna. Finansiella kostnader handlar om pengar, omfördelningskostnader om tid och andra resurser. Kvalitetskostnader beskriver försämrade kvaliteter, exempelvis ökad stress hos personalen, och miljökostnader handlar om det som påverkar miljön negativt.

Alternativen som jämförs

I kalkylen jämförs två alternativ:

 1. Fortsätt som idag, det vill säga där en stor majoritet av nattillsynen görs genom personalbesök i bostaden.

 2. Brukaren får digital nattillsyn på distans via kamera i bostaden.

Effektkedja

Effektkedjan är den analys som ligger till grund för nyttorna som beskrivs i nästa avsnitt.

Nyttor

Nyttor som värderats i pengar

Minskade kostnader för drivmedel  (finansiell). Genom att använda digital nattillsyn behövs färre fysiska besök hos brukaren då tillsynen kan göras från en central plats. Detta leder till minskat antal körda mil med kommunens fordon, vilket leder till minskad kostnad för drivmedel.

Frigjord tid för personal genom färre besök (omfördelning). Genom att använda digital nattillsyn behövs färre fysiska besök hos brukaren då tillsynen kan göras från en central plats. De digitala besöken tar mindre tid än ett fysiskt besök vilket leder frigjord tid för omvårdnadspersonal. Detta innebär frigjord tid för de personal som arbetar med nattillsyn framför allt den restid som minskar.

På sikt förväntas tillsynen också bidra till en minskat behov av omvårdnad från brukaren genom bättre nattsömn och minskade fallolyckor, vilket också kan frigöra tid för personalen.

Frigjord tid för personal som arbetar med arbets- och schemaplanering (omfördelning). Genom att använda digital nattillsyn behövs färre fysiska besök hos brukaren då tillsynen kan göras från en central plats. Detta innebär att det är lättare för schemaplanerare att göra en bra schemaläggning vilket innebär frigjord tid för de som arbetar med schemaplanering. 

Nyttor som inte värderats i pengar

Förbättrad arbetsmiljö för personal genom färre resor (kvalitet). Genom att införa digital nattillsyn behöver personal inte besöka brukaren för att tillsyn under natten, vilket minskar risken för arbetsplatsolyckor i bil, vilket ger förbättrad arbetsmiljö för personal.

Förbättrad arbetsmiljö för personal genom bättre balans (kvalitet). Genom att införa digital nattillsyn ökar flexibiliteten för hemtjänsten kring inplanerade besök, vilket ger bättre förutsättningar för god arbetsbalans för personal, vilket i sin tur ger förbättrad arbetsmiljö.

Förbättrad integritet för brukaren (kvalitet). Genom att införa digital nattillsyn slipper den sovande brukaren få besök av personal i hemmet.

Bättre hälsa hos brukaren (kvalitet). Genom att införa digital nattillsyn finns ökad chans till bättre nattsömn eftersom brukaren inte störs av fysiska besök i hemmet, vilket minskar risken för fall och kan minska behovet av medicinering.

Minskad miljöpåverkan för samhället (miljö). Genom att införa digital nattillsyn så minskar antalet besök av personal hemma hos brukaren vilket leder till minskat antal körda mil med kommunens fordon, vilket minskar miljöpåverkan för samhället.

Kostnader

Finansiella kostnader

 • Kostnad kamera (månadskostnad)

Omfördelningskostnader

 • Förändringsledning under införande

 • Utbildning av personal

 • Information och installation till brukare

 • Övriga kostnader för drift, support med mera

 • Personal som arbetar med digital nattillsyn

Risker

Risk att missa förändringar i hälsostatus. Det finns en risk att personalen får svårare att upptäcka hälsoförändringar hos brukaren när man inte är på plats i bostaden under natten, vilket i sin tur kan medföra en risk för försämrad hälsa.

Oro hos personal. Det finns en risk att personal blir orolig över att de inte förstår hur tekniken fungerar och hur de ska hantera den.

Oro hos brukare och anhöriga. Det finns en risk för oro hos brukare och anhöriga över dels integritet, dels att de inte förstår och/eller känner tillit till tekniken och tror att fysiska besök är säkrare.

Gör en nyttokalkyl för din kommun

Har du läst nyttoanalysen? Tror ni att de nyttor och kostnader som beskrivs skulle kunna uppstå i er kommun? Då kan ni använda den förenklade mallen nedan för att uppskatta storleken på nyttor och kostnader i just er kommun.

Gör såhär:

 1. Ladda ner mallen.

 2. Börja i fliken “Börja här” och arbeta dig sedan vidare genom flikarna från vänster till höger. Det finns ett antal frågor som du behöver svara på.

 3. På fliken Resultat kan du följa instruktionen för att läsa in ert resultat.

Ladda ner filen genom att klicka på den och sedan på molnet med pilen uppe i högre hörnet.

View file
nameFörenklad nyttokalkyl_digital nattillsyn_1.0.12.xlsx

Panel
panelIconIdatlassian-info
panelIcon:info:
bgColor#FFFAE6

Har ni gjort en nyttokalkyl?
Skicka den gärna till oss på Kompetenscenter välfärdsteknik!

Med hjälp av de nyttokalkyler ni skickar in sammanställer vi statistik över storleken på nyttan runtom i landet och presenterar snittvärden.

Mejla er nyttokalkyl till: vft@skr.se

Vanliga frågor och svar om nyttokalkylen

Expand
titleJag vill gärna se beräkningarna bakom, hur gör jag det?

Högerklicka på någon av flikarna i nederkanten, och välj att visa “Räkna på nyttor” och “Räkna på kostnader”.

Expand
titleJag har tryckt på "Uppdatera alla" men alla nyttor visas inte i resultatet.

Ibland lyckas inte Excel läsa in alla beräkningar vid första uppdateringen. Prova att trycka på “Uppdatera alla” en gång till.

Expand
titleFrågorna i mallen passar inte så bra för vår kommun eftersom vi har lite andra förutsättningar. Hur ska vi tänka?

Överväg om ni ändå har användning av mallen för en första grov uppskattning. Om inte kan ni sätta upp en egen kalkyl från från grunden med hjälp av Ineras metodstöd och Excelmall.

Metodstöd

Excelmall

Expand
titleRekommenderar ni att räkna för hela kommunen, eller för ett geografiskt område?

Det är värt att fundera på. Ni kan göra en eller flera versioner utifrån era behov.

Expand
titleVi fyllde i lite felaktiga siffror, vad kan vi göra?

Inga problem! Det är bara att ändra siffrorna och läsa in resultatet på nytt. Ni kan ändra hur många gånger ni vill och testa utfallet med olika värden.

Expand
titleVi har gjort nyttokalkylen och ser att digital nattillsyn skulle medföra stor nytta i förhållande till kostnaderna. Vad ska vi göra nu?

Nästa steg kan vara att fatta beslut om att införa digital nattillsyn och påbörja planeringsarbetet. Läs gärna mer på SKR:s webbplats om välfärdsteknik. På webbplatsen hittar du även information om upphandling, förändringsledning och andra stödprocesser.

Planera, införa | Välfärdsteknik | SKR

Det kan också vara värdefullt att återbesöka delar av Ineras metod för nyttokalkyler i arbetet med förankring och införande. Exempelvis är en effekt-workshop ofta givande.

Workshop-guide för 'Hitta effekterna'

Versionshistorik

Nedan kan du läsa om tidigare versioner av den förenklade kalkylen och vilka uppdateringar som gjorts.

Expand
titleVersioner

Version 1.0.0, 2023-12

Publicerar första versionen

2 2024-01-27

 • Ändrat exempel på förändringsledning från läkemedelsautomater till nattillsyn.

 • Lägger till möjlighet att ange hur många personal som brukar genomföra besöken.

Version 1.0.1 2024-01-11

 • Ny text om hur nyttor och kostnader fördelas över åren.

Version 1.0.0, 2023-12

 • Publicerar första versionen