Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Äldre kvinna med iPad

Panel
bgColor#FFFAE6

Gör din egen nyttokalkyl för användning av digitala inköp i äldreomsorgen

Här har du möjlighet att göra en nyttokalkyl för din kommun, med utgångspunkt i den nyttokalkyl som SKR Kompetenscenter välfärdsteknik har gjort tillsammans med kommuner och Inera.

Gör såhär för att göra din egen nyttokalkyl:

 1. Läs nyttoanalysen nedan. Verkar den stämma mer er bild av nyttor och kostnader med digitala inköp?

 2. Om ni tycker att nyttoanalysen verkar rimlig, kan du gå vidare och ladda ner den förenklade nyttokalkylen som du hittar längst ner på sidan. Där finns ett antal frågor om hur det ser ut i just er kommun. Det kan krävas lite arbete för att hitta den information som behövs. När ni har svarat på frågorna kan ni se resultatet för just er kommun!

Nyttoanalys för digitala inköp

Bakgrund

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik har tillsammans med Inera tagit fram ett stöd till kommuner för att underlätta kommunernas arbete att ta fram nytta och kostnader för specifika välfärdstekniker. Denna nyttokalkyl avser införande av digitala inköp.

Syfte med nyttokalkylen

Kommuner arbetar på olika sätt med att hjälpa brukare i äldreomsorgen att handla sina dagligvaror. Vissa kommuner handlar fysiskt i butik medan andra handlar digitalt. I denna nyttokalkyl jämförs vilka nyttor som uppkommer om kommunen ger stöd via inköp digitalt istället för att handla fysiskt i butik. I kalkylen utgår vi från att butiken kör hem varorna som beställts digitalt (inte kommunen).

Metod

Typ av kalkyl. Nyttokalkylen värderar nyttor och kostnader i pengar. Nyttor och kostnader som av olika skäl inte värderats i pengar, beskrivs också.

Så togs kalkylen fram. Kalkylen har tagits fram med hjälp av Ineras metodstöd för nyttokalkyler under 2023. 

Perspektiv. De intressenter som berörs i nyttokalkylen är brukare, personal, samt till viss del samhället.

Tidshorisont. I kalkylen räknas nyttor och kostnader över 6 år.

Diskontering och prisjustering. I nyttokalkylen tillämpas en diskonteringsränta på 3 % i enlighet med Tandvård- och läkemedelsförmånsverkets rekommendation för ekonomiska analyser. Priserna är justerade till 2022 eller 2023 års prisnivå. Diskontering innebär att nytta och kostnader som inträffar i framtiden värderas lägre med en viss ränta.

Nyttor. Vi använder fyra kategorier på nyttor.

När vi skriver

Menar vi

Finansiell nytta

Värderas och hämtas hem i pengar, kan vara besparingar eller ökade intäkter.

Omfördelningsnytta

Frigjorda resurser som kan värderas i pengar, men som hämtas hem när de används på nya sätt. 

Kvalitetsnytta

Kvaliteter för brukare, som ökad trygghet och bättre hälsa, eller sociala kvaliteter som ökad gemenskap. De värderas inte i pengar, men beskrivs och går att mäta.

Miljönytta

Effekter som är positiva för miljön som minskade koldioxidutsläpp. Värderas inte i pengar, men beskrivs och går att mäta.

Kostnader. Kostnader sorteras i samma kategorier som nyttorna. Finansiella kostnader handlar om pengar, omfördelningskostnader om tid och andra resurser. Kvalitetskostnader beskriver försämrade kvaliteter, exempelvis ökad stress hos personalen, och miljökostnader handlar om det som påverkar miljön negativt.

Alternativen som jämförs

I kalkylen jämförs två alternativ:

 1. Fortsätt som idag, det vill säga att hemtjänstpersonal handlar dagligvaror fysiskt i butik.

 1. Brukaren handlar dagligvaror online och hemtjänstpersonal ger stöd vid det digitala inköpet. Vi utgår från att butiken även står för hemkörningen av varor.

Effektkedja

Effektkedjan är den analys som ligger till grund för nyttorna som beskrivs i nästa avsnitt. Klicka på filen nedan för att se effektkedjan.

View file
nameEffektkedja - Inköp online - Effektkedja Allmän.pdf

Nyttor

Nyttor som värderats i pengar

Personalen kan använda sina resurser till omvårdnad istället för serviceinsatser (omfördelning) Genom att införa inköp digitalt får brukaren varorna levererade av butiken. Det leder till färre transporter för personal och tiden för insatsen minskas, vilket ger frigjord tid för personal. De kan då använda sina resurser till omvårdnad istället för serviceinsatser.

Minskade transportkostnader för kommunen (finansiell) Genom att införa inköp digitalt så körs varorna hem av butiken. Det leder till färre transporter för personal och kostnad för fordon. Det ger kommunen minskade transportkostnader.

Nyttor som inte värderats i pengar

Ökad social samvaro för brukaren då inköpet sker i hemmet (kvalitet) Genom att införa inköp digitalt så bli brukaren mer delaktig under inköpet och personalens resurser används i brukarens hem istället för i butiken, vilket ger en ökad social samvaro för brukaren.

Ökad självständighet för brukaren (kvalitet) Genom att införa inköp digitalt blir brukaren mer delaktig under inköpet, vilket ger hen ökad självständighet.

Ökad självständighet för brukaren (kvalitet) Genom att införa inköp digitalt så blir brukaren mer delaktig under inköpet och deras förmåga att använda digitala tjänster ökar, vilket ger ökad självständighet för brukaren.

Ökad självständighet för brukaren (kvalitet) Genom att införa inköp digitalt kan brukaren själv välja butik att handla av, vilket gör att brukaren får ta del av större utbud av varor samt ta del av butikens erbjudanden. Det ger dem en större ekonomisk makt att själva välja varor, vilket ökar deras självständighet.

Ökad trygghet för brukaren samt förbättrad arbetsmiljö för personal (kvalitet) Genom att införa inköp digitalt ökar säkerheten för brukaren då kort och kontanthantering minskar för personalen då brukaren kan genomföra köpet själva med bank-id. Det ger ökad trygghet för brukaren och förbättrad arbetsmiljö för personal.

Förbättrad arbetsmiljö för personal som arbetar hos brukaren (kvalitet) Genom att införa inköp digitalt ökar möjligheten för personal med stort intresse för teknik att använda den kompetensen i större utsträckning. Det ger i sin tur förbättrad arbetsmiljö för personal.

Förbättrad arbetsmiljö för personal som arbetar hos brukaren (kvalitet) Genom att införa inköp digitalt körs varorna hem av butiken. Det gör att tunga lyft för personalen minskar, vilket leder till förbättrad arbetsmiljö för personal.

Förbättrad arbetsmiljö för personal som arbetar hos brukaren (kvalitet) Genom att införa inköp digitalt ökar möjligheten att utföra insatsen andra tider på dygnet, vilket ger ökad flexibilitet vid schemaplanering. Det i sin tur ger bättre förutsättningar för god balans under dagen och förbättrar arbetsmiljön för personal.

Kostnader

Finansiella kostnader

 • Kommunen får ökad kostnad för digital teknik som används under inköpet

 • Brukaren får ökade kostnader för leverans av varor om kommunen inte tidigare har tagit betalt för transport av varor.

Omfördelningskostnader

 • Förändringsledning under införande

 • Utbildning av personal

 • Information till brukare

Hinder

De hinder som har identifierats är;

 • Brukaren vill inte beställa varor digitalt

 • Personal får inte tillräckligt med utbildning för att hantera digitala inköp

 • Personal har motstånd till digitalt inköp

För att minska risken att ovanstående delar inträffar behöver extra arbete läggas på förändringsarbete, utbildning av personal samt information till brukare.

Risker

Upplockning av varor. Det finns risk att mat blir stående i bostaden och blir dålig för de brukare som behöver hjälp med upplockning, då det är svårt för personal att veta när varor levereras.

För att minska risken att ovanstående inträffar rekommenderas kommunen att ta fram en riskanalys för att identifiera vilka risker som behöver omhändertas innan ett införande.

Gör en nyttokalkyl för din kommun

Har du läst nyttoanalysen? Tror ni att de nyttor och kostnader som beskrivs skulle kunna uppstå i er kommun? Då kan ni använda den förenklade mallen nedan för att uppskatta storleken på nyttor och kostnader i just er kommun.

Gör såhär:

 1. Ladda ner mallen nedan.

 2. Börja i fliken “Börja här” och arbeta dig sedan vidare genom flikarna från vänster till höger. Det finns ett antal frågor som du behöver svara på.

 3. På fliken Resultat kan du följa instruktionen för att läsa in ert resultat.

Ladda ner filen genom att klicka på den och sedan på molnet med pilen uppe i högre hörnet.

View file
nameFörenklad nyttokalkyl_inköp online_1.0.0.xlsx

Panel
panelIconIdatlassian-info
panelIcon:info:
bgColor#FFFAE6

Har ni gjort en nyttokalkyl?
Skicka den gärna till oss på Kompetenscenter välfärdsteknik!

Med hjälp av de nyttokalkyler ni skickar in sammanställer vi statistik över storleken på nyttan runtom i landet och presenterar snittvärden.

Mejla er nyttokalkyl till: vft@skr.se

Vanliga frågor och svar om nyttokalkylen

Expand
titleJag vill gärna se beräkningarna bakom, hur gör jag det?

Högerklicka på någon av flikarna i nederkanten, och välj att visa “Räkna på nyttor” och “Räkna på kostnader”.

Expand
titleJag har tryckt på "Uppdatera alla" men alla nyttor visas inte i resultatet.

Ibland lyckas inte Excel läsa in alla beräkningar vid första uppdateringen. Prova att trycka på “Uppdatera alla” en gång till.

Expand
titleFrågorna i mallen passar inte så bra för vår kommun eftersom vi har lite andra förutsättningar. Hur ska vi tänka?

Överväg om ni ändå har användning av mallen för en första grov uppskattning. Om inte kan ni sätta upp en egen kalkyl från från grunden med hjälp av Ineras metodstöd och Excelmall.

Metodstöd

Excelmall

Expand
titleRekommenderar ni att räkna för hela kommunen, eller för ett geografiskt område?

Det är värt att fundera på. Ni kan göra en eller flera versioner utifrån era behov.

Expand
titleVi fyllde i lite felaktiga siffror, vad kan vi göra?

Inga problem! Det är bara att ändra siffrorna och läsa in resultatet på nytt. Ni kan ändra hur många gånger ni vill och testa utfallet med olika värden.

Expand
titleVi har gjort nyttokalkylen och ser att inköp online skulle medföra stor nytta i förhållande till kostnaderna. Vad ska vi göra nu?

Nästa steg kan vara att fatta beslut om att införa digitala inköp och påbörja planeringsarbetet. Läs gärna mer på SKR:s webbplats om välfärdsteknik. På webbplatsen hittar du även information om upphandling, förändringsledning och andra stödprocesser.

Planera, införa | Välfärdsteknik | SKR

Det kan också vara värdefullt att återbesöka delar av Ineras metod för nyttokalkyler i arbetet med förankring och införande. Exempelvis är en effekt-workshop ofta givande.

Workshop-guide för 'Hitta effekterna'

Versionshistorik

Nedan kan du läsa om tidigare versioner av den förenklade kalkylen och vilka uppdateringar som gjorts.

Expand
titleVersioner

Version 1.0.0, 2024-01-11

 • Publicerar mallen