Mer om tjänsten

Det finns även en film på Youtube som beskriver vad eKlient är. Ni hittar den här: https://youtu.be/PEQPWOeCQ3I

Bakgrund

eKlient började som en idé hösten 2012 i samband med att många landsting och regioner då skulle göra övergången från Windows XP till Windows 7. Många organisationer hade underskattat arbetsinsatsen och skulle få svårt att hinna göra övergången om man på egen hand skulle genomföra allt förarbete. Frågan togs då upp mellan landstingens IT-direktörer och ett samarbete föreslogs. En kartläggning skedde och beslut togs kring hur man skulle gå vidare och i februari året därpå presenterades eKlient för landstingens IT verksamheter. Grundtanken var enkel, varför ska många olika organisationer göra samma sak? Genom att enas kring en plattform och teknik så gjorde man det även lättare att ställa krav mot leverantörer som då kunde säkerställa funktion mot en gemensam kravmassa istället för många olika. eKlients medlemmar är de som är drivande och det är deras behov som har drivit utvecklingen framåt till det vi har i portföljen idag. På resans gång har även andra offentliga verksamheter anslutit sig och idag arbetar vi med regioner, kommuner, universitet, offentligt ägda bolag och myndigheter. Tillsammans representerar vi över 40 anslutna organisationer och över 380.000 PC baserade IT arbetsplatser (vi räknar idag inte hur många smarta enheter som använder våra lösningar).

Vad ingår för våra kunder?

Inom eKlient är vårt mål att skapa en så användarvänlig IT-arbetsplats som möjligt. Vad menar vi då med det? Vi menar att en IT-arbetsplats som i så hög grad som möjligt inte är “i vägen” för användaren utan istället gör det så lätt som möjligt för användaren att nå sina applikationer. I de flesta fall är infrastrukturen enligt användaren bara onödiga lager för det som användaren vill komma åt är sin information och sina applikationer.

Vad gör vi då för att åstadkomma detta? Genom att effektivisera för den personal som administrerar och underhåller IT-arbetsplatsen så försöker vi uppnå ökad tillgänglighet för användarna, vi försöker säkerställa att man kan komma åt sina applikationer och sin information oavsett plats och enhet.

Inom eKlient försöker vi se hela livscykeln hos en IT-arbetsplats och arbetar med stöd från det att hårdvaran ankommit och börjar testas, distribution av applikationer och uppdateringar, uppgraderingar av operativsystem och service och naturligtvis eventuellt behov av support däremellan.

Det är viktigt att påpeka att eKlient inte har någon operativ drift utan levererar en tjänst som innehåller en stor verktygslåda med tillhörande material och verktyg för den egna IT-avdelningen.

 

Vad ingår då?

Vi kan börja resan med att en ny datormodell köps in, då har vi verktyg som stöttar i processen att certifiera denna och paketera tillhörande drivrutiner och mjukvara. Stödet för denna process sker i vårt verktyg Overview där samtliga tester och certifieringar dokumenteras.

Vad certifierar man då hårdvaran emot? Naturligtvis ett operativsystem (eller flera beroende på vad hårdvaran förväntas användas med). Även operativsystemet är testat enligt fördefinierade processer i Overview så att det finns dokumentation på vad som är testat och godkänt. För att man inte ska behöva gå igenom alla möjliga inställningar i ett operativsystem själv så tillhandahåller eKlient mallar för hur man härdar och säkrar en Windowsmiljö. Denna dokumentation följer “best practice” på marknaden och är även avstämd med bland annat M.S.B. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Vårt mål är att skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt för användarna samtidigt som vi försöker hålla oss till vår grundprincip att det ska vara lätt för användarna att utföra sitt arbete.

När alla tester är genomförda så är det dags att distribuera operativsystemet till hårdvaran, även under denna process har vi verktygsstöd som ger utökade möjligheter till uppföljning av hur distributionen har gått och grundliga loggar både om något lyckas men framförallt om något skulle gå fel.

När väl operativsystemet är på plats så har vi det viktigaste för våra användare kvar nämligen de applikationer och system man utför sitt dagliga arbete med. Även här är det viktigt att dessa applikationer är testade och godkända så att det går att vara säker på att allt fungerar som det ska. För detta har vi vårt verktyg ePaket som är ett stödsystem under applikationens livscykel. Det är här vi har kontroll över paketeringsprocessen, infrastrukturtester och användartester innan applikationen godkänns och kan distribueras till användarna. Självklart gäller detta oavsett om applikationen är något som ska installeras på IT-arbetsplatsen eller om det är en virtuell eller webbaserad applikation.

Nu är då arbetsplatsen på plats hos användaren och det viktigast framöver är att arbetsplatsen är tillgänglig och säker. Här kommer återigen flera verktyg att spela en stor roll och för IT och ServiceDesk är det framförallt vårt verktyg Sysman som kommer att spela en viktig roll. Med Sysman kan man som IT avdelning få en bättre överblick och bättre kontroll när man hjälper användarna. För en användare är det däremote många gånger effektivare att kunna utföra vissa uppgifter på egen hand och här har vi tagit fram en enkel självbetjäningsportal som kan hjälpa en att komma igång på resan mot automation och självbetjäning. Det ska dock tilläggas att vi inte hanterar ekonomi eller något liknande i denna lösning.

Det är hos användarna en IT-arbetsplats förhoppningsvis kommer att befinna sig större delen av sin livscykel och det är viktigt att den fungerar väl och stödjer användarna i sitt dagliga arbete. Inom eKlient tillhandahåller vi även verktyg för IT att kommunicera med användarna via deras IT-arbetsplats. Ett av verktygen vi använder har vi döpt till Driftinformation trots att verktyget gör mycket mer än att bara presenterar driftinformation. Med det verktyget kan man från IT skicka ut notiser om driftstörningar som kan riktas till de arbetsplatser som är påverkade. Man kan även skicka ut mindre enkäter för att fråga om hur användaren upplevde den senaste förändringen och som svar kan förslagsvis användaren trycka på färgade knappar, motsvarade det som finns på bland annat flygplatser, för att snabbt ge IT en uppfattning om situationen. Det finns även möjligheten att skicka ut krismeddelanden som inom några sekunder presenteras för användarna.

Vad finns mer än verktygen?

Även om verktygen är det som ofta syns så är eKlient så mycket mer och en populär del är våra sociala nätverk där vi öppnar upp för våra medlemmar att prata med varandra. För inte så länge sedan fick vi bland annat kommentaren att “för några år sedan så visste jag att det fanns massor med andra tekniker “där ute” som brottas med samma problem som jag själv, idag känner jag flera av dem och kan enkelt ställa frågor eller dryfta mina tankar”. Via våra sociala nätverk bedriver vi även en aktiv omvärldsbevakning och arbetar för att säkerställa att kritisk information når berörda så snabbt som möjligt så att ingen missar något. Vi är även vår portal där vi har all vår gemensamma information och där allt material finns att hämta, där kan man bland annat se våra planerade möten inom de olika grupperingarna som vi arbetar med samt mycket annat.

Vårt strategiska arbete

Vår vision är en “En gemensam digital arbetsplats för offentliga sektorn som bidrar till ett hållbart digitaliserat Sverige” och även om den kan ses som högtflygande så är det just vad en vision ska vara och vi försöker hela tiden påverka det vi kan för att nå målet. Bland annat så arbetar vi med publikt tillgängliga dokument som hjälper till att ställa krav och standardisera IT-arbetsplatsen samt försöker delta i övergripande frågor där vi kan lyfta fram våra medlemmars behov och tankar. Många gånger sker detta via bland annat SKR som ofta deltar vid diskussionerna även på regeringsnivå. Merparten av det arbete vi tar fram inom vår strategiska gruppering görs tillgängligt publikt med den enkla motivationen att ju fler som använder materialet ju starkare blir vi som grupp.

Summering

eKlient är en tjänst där vi försöker underlätta för våra medlemmar så att var och en inte behöver uppfinna hjulet på egen hand. Vi vet att tekniken är utmanande och att takten på utveckling är skyhög. Det är här vi vill hjälpa till genom att tillhandahålla stöd och omvärldsbevakning så att mer fokus kan läggas på användarna och deras upplevelse istället för att enbart fokusera på att hålla sig uppdaterad om alla små förändringar som sker. Vi bevakar, informerar och bygger stöd för att underlätta vardagen och genom att allt mer blir gemensamt så ser vi nya områden att samarbeta kring och på så sätt frigöra tid för andra uppgifter.

 

Det är tillsammans vi kan påverka vår omvärld och det är kanske en klyscha men tillsammans är vi starkare än när vi står var för sig.

Vill ni veta mer om eKlient så går det bra att höra av sig till info@eklient.it så svarar vi gärna på frågor eller så kan vi boka en djupare genomgång av tjänsten.