Skaffa innehåll - stöd och behandlingsprogram

Vad hittar du här?

Era mål och behoven hos verksamheterna styr vilket innehåll som är relevant för er att använda i tjänsten. Här hittar du en kort introduktion till olika sätt att skaffa innehåll till Stöd och behandling. 

Var tas besluten

Regionen behöver ha en strategi och ta beslut om vad man vill erbjuda invånarna i denna tjänst. Som tidigare nämnt behöver det vara tydligt var i organisationen som de strategiska, ekonomiska besluten fattas och var ansvaret för kvalitetssäkringen ska finnas för innehållet, det vill säga de olika stöd och behandlingsprogrammen som man tillhandahåller i tjänsten.

Ägandeskap

En nödvändighet för en fungerande organisation är att snabbt etablera ägandeskapet.

Vem är ägare och ansvarig för plattformen?

Vem är ägare och ansvarig för specifikt innehåll på plattformen?

Köpa färdigt eller utveckla eget

Organisationen kan skapa eget innehåll utifrån sina behov i Designverktyget - själv eller tillsammans med annan part. Eller så kan man köpa eller upphandla stöd- eller behandlingsprogram som förvaltas av någon annan.

Hur vet man vilket utbud som finns?

Utveckling av nytt innehåll pågår kontinuerligt, särskilt inom området stödprogram. SKR sammanställer program som varit i drift en tid. Men för att hitta aktuell information om pågående utvecklingsinitiativ eller någon att samverka med rekommenderas kontakt med de nätverksgrupper som finns inom Stöd och behandling och Designnätverket.

Kravställa och granska innehåll

Vårdgivaren ansvarar för att innehållet som ska användas följer avsedd användning, gällande krav och riktlinjer samt att medarbetarna som använder programmen har adekvat utbildning. Vårdgivaren ansvarar också att verifiera innehållet i Stöd och behandling innan det tas i bruk. Vårdgivaren har det medicinska ansvaret.

Designguiden är ett ramverk för designprocessen och kan ge vägledning om vilka krav man bör ställa och vad man kan granska, både vid utveckling av eget innehåll och i samband med köp och godkännande av innehåll. Ett annat verktyg är att titta på tidigare utlåtanden om behandlingsprogram och värderingsmall för internetbaserade stöd- och behandlingsprogram, SKR.

Gör en riskanalys och rutiner när ni lägger nytt innehåll till Stöd och behandling. Vid behov gör ni en plan med åtgärder för att minimera risker.

Köpa program

Ni kan använda program i Stöd och behandling som ägs och förvaltas av annan part. Undersök om det ni efterfrågar redan finns utvecklat av en utgivarenhet i en annan region eller ett företag som ni då ingår avtal med. 

Var noga med att avtalet verkligen görs med den person som har upphovsrätten. Om inköpet har ett högre värde behöver det upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Innovationsupphandling kan användas om programmet ni behöver ännu inte finns på marknaden. Ta hjälp av er inköpsavdelning som kan regelverket.

Upphandla program 

Utveckla egna program

Ni kan skapa egna program som utgår från invånarnas och verksamheternas behov i Designverktyget. Där sätts innehåll (text, bild, film, kommunikation etc) ihop till ett program som ska ges ut i Stöd och behandling.

Läs mer i Designguiden för att förstå vad som krävs för att utveckla och förvalta program. Ta också kontakt med designnätverket som finns till för medarbetare som är inblandade i designprocessen.

Designguiden - tips och råd för att skapa och hantera stöd- och behandlingsprogram 

Utveckla program tillsammans

Väljer ni att skapa program med en annan part, region, kommun, då upprättar ni från början ett samverkansavtal och läser på om reglerna. 

Samverkansavtal, Designguiden

Förvalta, dela med sig eller sälja program

Vårdgivare (Utgivare) kan dela med sig av de stöd- och behandlingsprogram som de själva har tagit fram till andra vårdgivare. SKL har information om de juridiska förutsättningarna att dela program.

Äga och förvalta program, Designguiden

Ta betalt för att täcka kostnader och säkra fortsatt utveckling

En fungerande förvaltning av ett programinnehåll kostar tid, kompetens och resurser. Om det blir aktuellt att dela med sig av programmet så att andra vårdgivare kan använda det, är det rimligt att ta ut en kostnad för utvecklings- och förvaltningskostnader. På så sätt säkrar ni programmets fortsatta kvalitet och utveckling på sikt.

Troligtvis behöver behandlarna/användarna någon form av utbildning, support och även vidare kompetensutveckling för att kunna använda programmet på ett patientsäkert sätt. Fundera på om detta ska ingå i priset eller inte.