Öppen info: Nationellt kliniskt kunskapsstöd Home

Welcome to your new space

Use it to create something wonderful.

To start, you might want to:

  • Customise this overview using the edit icon at the top right of this page.

  • Create a new page by clicking the + in the space sidebar, then go ahead and fill it with plans, ideas, or anything else your heart desires.


Välkommen

Det ska vara enkelt att jobba kunskapsbaserat, och i varje vårdmöte ska bästa möjliga kunskap kunna användas.

Denna confluence innehåller information till

 

Tillsammans utvecklar Sveriges regioner kunskapsstöd med nationella rekommendationer och lokala riktlinjer på ett och samma ställe.

I första hand tas dels rekommendationer för att stödja personal vid utredning, behandling och uppföljning vid olika hälsotillstånd fram. De är tänkta att kunna användas av professionen i det kliniska mötet och är anpassade för vårdteamet som arbetar nära patienten. Dels tas Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp fram, som i första hand riktar sig till verksamhetsutvecklare och chefer och innebär en nationell överenskommelse om förloppet för olika hälsotillstånd.

Alla kunskapsstöd är personcentrerade och multiprofessionella. De innehåller länkar till Socialstyrelsens riktlinjer och försäkringsmedicinska beslutsstöd, kvalitetsindikatorer och patientinformation på 1177.se.

Kunskapsstöden kan integreras med regionernas egna webb- och vårdinformationssystem och hittas därför på många olika platser. Det finns även en nationell visning av kunskapsstöden och de regionala tilläggen.

Alla kunskapsstöd har ett gemensamt syfte; god och jämlik vård.

Nationellt system för kunskapsstyrning

De nationella kunskapsstöden tas fram av regionerna i samverkan inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning. På Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns en stödfunktion som stödjer nationellt system för kunskapsstyrning, och Ineras verksamheter är en del av den stödfunktionen i samverkan med SKR. På http://kunskapsstyrningvard.se finns information om Nationellt system för kunskapsstyrning.

Från 2022 ansvarar Inera för den nationella redaktionen och IT-infrastrukturen. Innehållet i tjänsten och styrningen av produktionen är fortsatt SKR och regionernas ansvar. ​

 

 

Need inspiration?