Vanliga frågor och svar

Om Stöd och Behandling

Rent tekniskt görs ingen skillnad mellan patient och anhörig. För eventuella etiska/juridiska aspekter hänvisas dock till den verksamhet som initierat anhörigstödet. 

Ja, vårdnadshavare kan hantera stöd- eller behandlingsprogram som startats på barn upp till 13 år.  Om ombudsfunktion behövs beror på i vilket syfte som stöd- och behandlingsprogrammet ska användas. Funktionen behövs om t ex vårdnadshavare ska utföra ärenden åt barn som barnet själv inte kan utföra.  

Om en region har upphandlat en privat vårdgivares tjänster så får även den privata vårdgivaren nyttja Stöd och behandling. Regionen måste vara ansluten till Stöd och behandling. Ett avtal måste tecknas mellan regionen och den privata vårdgivaren. Avtalet ska spegla innehållet i det tjänsteavtal för Stöd och behandling som redan finns mellan Inera och regionen. 

Utskriftsmöjligheter är begränsade på grund av hänsyn till patientsäkerhet, riskeliminering och miljö. 

Det gör en landstingsadministratör för 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Moment

I Designverktyget kan man bygga såväl patientutbildningar, kurser, stöd, hälsoplaner som patientskattningar och behandlingar. Samlingsnamnet vi använder för alla dessa olika typer av innehåll som man bygger i plattformen är moment. 

Ja, i Designverktyget skapar designern moment och när momentet är klart kan designern testa det, både hur det ser ut för invånare och för vårdpersonal. Läs mer om hur detta går till i manualen för Designverktyget i kapitlet "Testa och verifiera ditt skapade moment". 

När designer och behandlare har testat momentet i Designverktyget och är nöjda med hur det fungerar så exporterar designern momentet till utgivaren. 

Utgivaren godkänner innehållet och publicerar momentet till innehållskatalogen (läs mer i kapitel "Exportera moment till utgivare" och Utgivare" i manualen för Designverktyget). 

I innehållskatalogen aktiverar vårdgivaradministratören i regionen momentet för den aktuella verksamheten (läs mer i manualen för Vårdgivaradministratör).

Utbildningsutgivarenheter: Miljö för att testa innehåll och funktioner, utbilda designers och behandlare. Det går inte att publicera innehåll till innehållskatalogen från en utbildningsutgivarenhet. 

Utgivarenheter: Miljö för att skapa behandlingar, stödprogram och utbildningar som ska publiceras till innehållskatalogen och sedan användas av verksamheter i vården. 

Ja men det krävs att en ny majorversion skapas av momentet först.

Ett moment i Stöd och behandling (tjänsten utdelad på mottagning) kan startas på en invånare bosatt i annan region om man på mottagningen godkänt invånaren för kommunikation. Detta innebär att invånaren får tillgång till alla tjänster/ärendetyper på mottagning. Om man i stället väljer att godkänna invånaren för kommunikation på "Få Stöd och behandling via nätet" under "Rubriker under Övriga tjänster" så är det bara Stöd och behandling som invånaren får tillgång till. 

Från en dator, kopiera önskad emoji från annan källa (förslagsvis: https://getemoji.com/ )

På en smartphone använder du tangentbordet som vanligt.

Ja, men observera att när samma formulär läggs till i flera moduler kommer det ifyllda formuläret att dyka upp för invånaren i de moduler som formuläret ligger i. Det innebär att det är samma formulär som dyker upp i de olika modulerna, svaren i formuläret kommer att förändras när invånaren ändrar svaren och behandlaren kommer enbart att kunna se de senast ifyllda svaren. Invånaren kan ändra svaren i formuläret även om modulen är aktuell för invånaren. Om du som designer vill att formuläret ska dyka upp som ett nytt formulär i varje modul och fungera som separata formulär måste du kopiera det aktuella formuläret och lägga in i en kopia varje modul som ska ha formuläret. Detta gäller inte för flik- och kalenderformulär som har svarsfält för specifika tillfälle. Det innebär att om det är ett  flik- eller flikformulär kan samma formulär läggas i flera moduler och invånarens samtliga angivna svar kommer att sparas. 

Prova först att rensa din cache och särskilj inloggningsmetoderna genom att använda SITHS-kortet för personal och mobilt bank-ID som testinvånare. 

Nej det går inte.

 

Media

Bilders kvalitet måste hanteras i dess "källsystem". Om bilder blir pixliga så kan det till exempel hjälpa att välja en större skärm för att få bättre upplösning och om man vill klippa ut en del av en skärmbild till exempel så är det bra att förstora bilden innan klippet görs. 

Mediefilers max-storlek framgår i Designverktyget (samt i manualen för Designverktyget). Vi rekommenderar att man använder så små filer som möjligt på grund av att mediefilerna ska kunna laddas ordentligt och snabbt för invånaren. Vid uppladdningen är bandbredden den avgörande faktorn för hur lång tid det tar att ladda upp bilder och filmer samt hur film spelas upp. Större filer = längre tid. 

Felsök detta genom att göra följande:

 1. Testa ladda upp filen i webbläsaren Chrome. 

 2. Om filen innehåller bokstäverna å,ä eller ö prova döp om filen utan dessa bokstäver. 

Administration

Nej. Möjligheten att ha villkorstexter för uthoppstjänster i gränssnittet för 1177 Vårdguidens e-tjänster togs bort hösten 2018. Egna texter på utdelad tjänst kan vid behov läggas under "Övrig information" på respektive mottagning. 

Ja, all personal som på något sätt ska använda Stöd och behandling ska vara registrerad i HSA. Även externa parter, privata aktörer, som kanske är designer och/eller utgivare för ett innehåll måste finnas i HSA.

Ja! Alla användare, personal med roller behörighetsadministratör, invånaradministratör eller behandlare på aktiverad enhet i Stöd och behandling samt designer och utgivare som har tillgång till Designverktyget och Innehållskatalog måste leva upp till en 2-faktors autentisering genom SITHS-kort.

Vårdgivare måste säkerställa att användaren har ett personligt SITHS-kort och kan sin personliga pinkod.

Observera! För tillgång till Designverktyget krävs SITHS-kort, engångslösenord via SMS kan inte användas.

Ja, personal som ska ha behörighet och agera som behörighetsadministratör, behandlare, invånaradministratör och/eller data-administratör på aktiverad vårdenhet/enhet måste ha medarbetaruppdrag. Medarbetaruppdrag utgör kopplingen mellan vårdenhet och användare ”medarbetare i uppdrag” och anger hur länge en medarbetare har behörighet att hantera information inom en enhet, vårdenhet, vårdgivare och behandlingsplattformen.

Medarbetaruppdraget placeras direkt under den vårdenhet som uppdraget tillhör. Det spelar ingen roll vilket medarbetaruppdrag som används för Stöd och behandling. Om det redan finns medarbetaruppdrag på vårdenhet/enhet kan detta användas. Om vårdenheten saknar medarbetaruppdrag så måste detta skapas, såsom syfte ”Vård och behandling.” Användare som ska arbeta som vårdpersonal i Stöd och behandling ska sedan tilldelas medarbetaruppdraget. Användare kan kopplas till ett medarbetaruppdrag oavsett var i HSA-katalogen de är placerade.

Det görs av egen personal på mottagningen (med administratörs-behörighet i 1177 Vårdguidens e-tjänster).

Tjänsten Stöd och behandling är avsedd att användas av vård- och omsorgstagare och vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Produkten är en plattform avsedd för vårdgivare att ansluta olika verktyg/metoder som möjliggör för vård och omsorgstagare att få stöd och behandling via internet. 

Stöd och behandling är inte avsedd för permanent lagring av journalinformation utan är ett stödsystem som kompletterar vårdgivarens primära verksamhetssystem för journalföring. 

Se till att ha god framförhållning så att förberedelser inför en verksamhetsförändring hinns med (till exempel en verksamhet upphör, övergår i annan regi).

Viktigt att ha en upparbetad kontakt med HSA-förvaltning och den/de verksamheter som berörs.

Stäm av med nationell förvaltning för Stöd och behandling om det råder några oklarheter. 

Det som praktiskt ska göras i Stöd och behandling är: 

 • Avsluta pågående moment alternativt överlämna dem till den nya enheten

 • Eventuell journalföring av avslutade moment

 • Gallring av avslutade moment

 • Inaktivering av enhet

Hantering av personuppgifter

Ja, invånare med skyddade personuppgifter kan få tillgång till stöd och behandling.

Personer med skyddad identitet kan logga in (med e-legitimation) och se de tjänster och mottagningar som är tillgängliga inom det län där de är folkbokförda. Man kan logga in med e-legitimation om man har skyddad identitet, läs mer här:   https://www.1177.se/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177-vardguiden/sa-loggar-du-in-pa-1177.se/sa-loggar-du-in-pa-1177.se/  

Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig. Inera förvaltar tjänsten och är hanterar personuppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde. Detta regleras i avtal, för mer info se https://www.inera.se/om-inera/behandling-av-personuppgifter/  och https://www.inera.se/kundservice/avtal/kundavtal/

Personuppgifter som är nödvändiga för att hantera autentisering av invånare och personal.

Hälso- och sjukvårdsärenden enligt Patientdatalagen.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller som led i myndighetsutövning (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen).

Vårdgivaren är ansvarig för att det finns gallrings- och exportrutiner. Rekommendationen från Inera AB är att gallring ska ske inom två år efter att ett stöd eller behandlingsprogram är startat. I en region förutsätter sådan gallring stöd i gallringsföreskrifter som landstingets eller kommunens arkivmyndighet har meddelat.

De registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas samt tillgång till dessa. De har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade och göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna. Begäran om information och/eller rättning ska göras till berörd vårdgivare.

Eftersom behandlingen av personuppgifter sker med stöd i allmänt intresse och myndighetsutövning har de registrerade inte rätt att få sina uppgifter raderade.

Invånare som anser att personuppgifter har behandlats på ett felaktigt sätt har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Respektive vårdgivare ansvarar för exporterat data. Beroende på syftet (till exempel forskning, verksamhetsuppföljning och så vidare) behöver laglig grund för respektive behandling av personuppgifter identifieras. Detta styr i sin tur eventuella krav på någon form av avidentifiering av personuppgifterna; pseudonymisering eller anonymisering. Pseudonymisering innebär att behandling av personuppgifter sker på ett sätt som innebär att de inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används. Anonymiserade data däremot är gjord anonym på ett sätt så att den registrerade inte längre kan identifieras.

För stöd i frågor som rör behandling av personuppgifter i exporterat data hänvisas till jurist/arkivarie i respektive landsting/region.

Systematisk logguppföljning ska göras av alla vårdgivare och regleras i patientdatalagen (208:355), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40). Det är vårdgivaren som ansvarar för rutiner gällande logguppföljning.

Arbetet med logguppföljning görs med fördel i samarbete med loggansvarig för övriga vårdsystem hos vårdgivaren. 

I Stöd och behandling sker loggning enligt patientdatalagens krav när personalens använder Stöd och behandling. Åtkomst till och uppföljning av dessa loggar sker via den loggtjänst som Inera tillhandahåller.

Aktiviteter som loggas: 

 • När behandlaren går in på ett moment (processinstans)

 • När behandlare läser ett meddelande eller en kommentar

 • När behandlaren skickar ett meddelande

 • När behandlaren läser en formulärinstans

 • När behandlaren skapar en ny formulärinstanssida (tomma kalenderformulärsidor)

 • När behandlaren tittar på resultat

 • När behandlaren tittar på planering

 • När behandlaren tittar på kontakter

 • När behandlaren läser tidslinjen

 • När behandlaren startar en överlämning

 • När behandlaren avbryter en överlämning

 • När invånaradmin på mottagande enhet godkänner en överlämning.

 • När dataadmin exporterar en processinstans

 • När dataadmin gallrar en processinstans

Lathund för logguppföljning

Informationssäkerhet

Stöd och behandling tillhandahålls via 1177.se (Inera). Driftmiljön är uppdelad på webbserver, applikationsserver och databasserver. Alla servrar finns placerade i Sverige. Alla servrar är redundanta (finns minst två av vardera server). De är placerade i olika serverhallar som ligger geografiskt åtskilda.

 • Skalskydd tillämpas med brandvägg framför och mellan alla servrar.

 • Tillgång till driftmiljön är strikt reglerad. Endast driftpersonal har tillgång Stöd och Behandlings produktionsmiljöer.

 • Extern trafik krypteras.

All extern kommunikation sker via ”Transport Layer Security” för säkert utbyte mellan konsument och producent. 

Följande versioner stöds: 

 • TLS 1.2

Stark autentisering via anslutna identity providers (IdP) tillämpas för systemets alla användare. 

För invånare används 1177 Vårdguidens e-tjänsters autentiseringstjänst.

För personal används Ineras Säkerhetstjänsters autentiseringstjänst.