Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Data visas för januari 2013 och framåt.

Listning

Antal listade invånare per län, listning och mottagning

Visar antal listade invånare samt antal mottagningar som har minst en invånare listad baserat på data från 1177 för samtliga mottagningar med listade invånare per dagens datum.
Län anger det län som invånaren är skriven i, om en vårdtagare skriver sig i ett nytt län uppdateras vilken mottagning invånaren är listad först vid nästa tillfälle som denne loggar in på 1177 . se
Expandera lista med (+) tecken eller använd pilar som syns när man för pekare över grafen för att se antal invånare för respektive mottagning, denna siffra redovisas ej aggregerad på länsnivå då en och samma invånare kan vara listad på fler än en mottagning.

Data visas per dagens datum.

Antal listade invånare per mottagning över tid

Visar antal listade invånare per mottagning och per det sista datumet i månaden baserat på data från 1177 för samtliga mottagningar med listade invånare för det datumintervall som är valt.

Data visas för juli 2021 och framåt.