Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

1177 Vårdguidens e-tjänster är en säker digital ingång till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Invånarna når dit genom att logga in på 1177 . se . I inloggat läge kan invånarna dygnet runt kontakta vården och göra olika typer av vårdärenden. Det ger invånarna möjlighet att få bättre insyn i och överblick över sin hälsa och vård..

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: Aktuellt

Data in

Filer fås från 1177 varje natt. Därigenom får Statistiktjänsten data som beskriver vilka tjänster som använts och vilka inloggningar som utförts. Denna data kombineras med data om mottagningar som hämtas från Katalogtjänst HSA samt befolkningsinformation som hämtas från SCB.

Invånare

Antal inloggningar per månad

Visar totalt antal inloggningar baserat på antal inloggningar av invånare samt av vårdpersonal fördelat per månad och antalet unika inloggningar från invånare fördelat per månad.

Data visas för januari 2013 och framåt.

Antal inloggningar

Visar antal inloggningar och antal inloggningar per invånare fördelat på geografisk region baserat på antal inloggningar gjorda av invånare, ej i egenskap av vårdpersonal. För inloggningar per invånare används data från SCB för antalet invånare i länet under den period som avses.

Data visas för januari 2013 och framåt. För perioden fram till och med december 2019 används antal invånare vid årets start i beräkningar efter detta används antal invånare vid den aktuella månaden i beräkningarna. 

Antal inloggningar per åldersgrupp och kön

Visar antal inloggningar fördelat på kön respektive åldersgrupp baserat på antal inloggningar som utförts av invånare och vårdpersonal fördelat på kön respektive åldersgrupp. Värden på unikt antal inloggningar och antal inloggningar per invånare, som visas när man för pekaren över grafen, baseras på antal inloggningar som utförts av invånare, ej i egenskap av vårdpersonal, och använder antal invånare för sista valda period.

Data visas för januari 2013 och framåt. För perioden fram till och med december 2019 används antal invånare vid årets start i beräkningar efter detta används antal invånare vid den aktuella månaden i beräkningarna. 

Antal inloggningar per autentiseringsmetod

Visar totalt antal inloggningar baserat på antal inloggningar av invånare samt av vårdpersonal fördelat per autentiseringsmetod.

Data visas för januari 2013 och framåt.

Andel invånarkonton

Visar antal invånarkonton som valt olika aviseringsmetoder samt andel invånarkonton i förhållande till befolkning. Visade värden är fördelade per län och är baserade på antal invånarkonton för vald tidsperiod.

Data visas för januari 2013 och framåt.

Antal invånarkonton

Visar antal invånarkonton per månad baserat på antal registrerade konton den första varje månad.

Data visas för januari 2013 och framåt.

Delade kontaktuppgifter samt önskad avisering invånare

Visar en sammanställning antal invånarkonton per län samt hur dessa har valt att dela information samt hur de vill ha aviseringar.

·         Antal invånarkonton

Visar antal invånarkonton per län baserat på antal registrerade konton den valda tidperioden.

·         Andel invånarkonton som delar e-postadress med vårdgivare

Visar andel av invånarkonton som delar e-postadress med vårdgivare baserat på antal invånarkonton där flagga för publik e-postadress är satt till 1 dividerat i totalt antal invånarkonton för varje län.

·         Andel invånarkonton som delar mobilnummer med vårdgivare

Visar andel av invånarkonton som delar mobilnummer med vårdgivare baserat på antal invånarkonton där flagga för publik av mobilnummer är satt till 1 dividerat i totalt antal invånarkonton för varje län.

·         Andel invånarkonton med avisering via e-post

Visar andel av invånarkonton där avisering kan ske via e-post baserat på antal invånarkonton där flagga för att invånare har e-post är satt till 1 dividerat i totalt antal invånarkonton för varje län.

·         Andel invånarkonton med avisering via sms

Visar andel av invånarkonton där avisering kan ske via sms baserat på antal invånarkonton där flagga för att invånare har sms är satt till 1 dividerat i totalt antal invånarkonton för varje län.

·         Andel invånarkonton som i första hand vill ha information från vården digitalt

Visar andel av invånarkonton där invånare vill ha digital kontakt baserat på antal invånarkonton där flagga för att användarval digital kontakt är satt till 1 dividerat i totalt antal invånarkonton för varje län.

Vårdpersonal

Antal inloggningar per månad

Visar antal inloggningar per månad baserat på antal inloggningar av vårdpersonal fördelat per månad.

Data visas för januari 2013 och framåt.

Antal inloggningar per timme

Visar antal inloggningar per timme baserat på antal inloggningar av vårdpersonal fördelat per timme på dygnet dessa är utförda.

Data visas för januari 2013 och framåt.

Antal inloggningar per veckodag

Visar antal inloggningar per veckodag baserat på antal inloggningar av vårdpersonal fördelat per veckodag dessa är utförda.

Data visas för januari 2013 och framåt.

Ärenden

Antal inkomna och avslutade ärenden per månad

Visar antal inkomna och avslutade ärenden per månad baserat på skapat datum för ärenden i 1177 ärendehanteringssystem. Antal inkomna ärenden motsvarar totala antalet ärenden som är skapad inom vald månad eller valt datum. Antal avslutade ärenden är antal ärenden med status avslutad (status=avslutat eller status=fördelat) som är skapad inom vald månad eller valt datum.

Data visas för januari 2013 och framåt.

Antal inkomna ärenden

Visar antal inkomna ärenden och antal ärenden per invånare per län baserat på skapat datum för ärenden i 1177 ärendehanteringssystem och antal invånare i respektive län enligt data från SCB. Antal inkomna ärenden motsvarar totala antalet ärenden som är skapad inom vald datumintervall.

Data visas för januari 2013 och framåt. För perioden fram till och med december 2019 används antal invånare vid årets start i beräkningar efter detta används antal invånare vid den aktuella månaden i beräkningarna. 

Antal inkomna ärenden per åldersgrupp och kön

Visar antal inkomna ärenden per åldersgrupp och kön baserat på data för ärenden i 1177 ärendehanteringssystem.

Data visas för januari 2013 och framåt.

Antal inkomna och avslutade ärenden per ärendetyp

Visar antal inkomna och avslutade ärenden samt genomsnittlig ärendetid för olika typer av ärenden baserat på data för ärenden i 1177 ärendehanteringssystem. Antal inkomna ärenden motsvarar totala antalet ärenden som är skapad inom valt datumintervall. Antal avslutade ärenden är antal ärenden med status avslutad (status=avslutat eller status=fördelat) som är skapad inom valt datumintervall. Genomsnittlig ärendetid är beräknat utifrån tid till ärende är avslutat (workflowstatus 60) med ärenden som stängts automatiskt borträknade. Ärenden är indelade i hur de är initierade, av invånare eller av vården, samt typ av ärende och under typ. Expandera lista med (+) tecken eller använd pilar som syns när man för pekare över grafen för att se alla typer.

Data visas för januari 2013 och framåt.

Antal inkomna och avslutade ärenden per region, mottagning och ärendetyp

Visar antal inkomna och avslutade ärenden samt genomsnittlig ärendetid för olika typer av ärenden per geografisk region baserat på data för ärenden i 1177 ärendehanteringssystem och antal invånare i respektive län enligt data från SCB. Antal inkomna ärenden motsvarar totala antalet ärenden som är skapad inom valt datumintervall. Antal avslutade ärenden är antal ärenden med status avslutad (status=avslutat eller status=fördelat) som är skapad inom valt datumintervall. Genomsnittlig ärendetid är beräknat utifrån tid till ärende är avslutat (workflowstatus 60) med ärenden som stängts automatiskt borträknade.

Ärenden är indelade geografisk region, mottagning, hur de är initierade, av invånare eller av vården, och typ av flöde (fråga, information eller okänd) samt typ av ärende och under typ av ärende. Expandera lista med (+) tecken eller använd pilar som syns när man för pekare över grafen för att se alla typer.

Data visas för januari 2013 och framåt. För perioden fram till och med december 2019 används antal invånare vid årets start i beräkningar efter detta används antal invånare vid den aktuella månaden i beräkningarna. 

Antal inkomna ärenden per veckodag

Visar antal inkomna ärenden per veckodag baserat på data för ärenden i 1177 ärendehanteringssystem fördelat per veckodag dessa är skapade.

Data visas för januari 2013 och framåt.

Mottagning

Antal tjänster per mottagning

Visar antal tjänster per mottagning baserat på data från 1177 för samtliga utdelade och aktiverade e-tjänster till aktiva mottagningar för det datumintervall som är valt.

Data visas för januari 2013 och framåt.

Antal mottagningar per tjänst

Visar antal mottagningar som har respektive tjänst baserat på data från 1177 för Samtliga utdelade och aktiverade e-tjänster till aktiva mottagningar för det datumintervall som är valt.

Data visas för januari 2013 och framåt.

Antal tjänster

Visar antal tjänster per geografisk region baserat på data från 1177 för Samtliga utdelade och aktiverade e-tjänster till aktiva mottagningar för det datumintervall som är valt. Antalet är nedbrutet på Geografisk region, mottagning, namn på tjänst och typ av tjänst. Expandera lista med (+) tecken eller använd pilar som syns när man för pekare över grafen för att se alla typer.

Data visas för januari 2013 och framåt.

Antal tjänster och aktiva mottagningar

Visar antal aktiva mottagningar per geografisk region baserat på data från 1177 för Samtliga utdelade och aktiverade e-tjänster till aktiva mottagningar för det datumintervall som är valt samt data från HSA katalogen för att avgöra vilken geografisk region som en mottagning ligger i. Antalet beräknas utifrån antalet unika id på anslutna mottagningar som är aktiva och har någon e-tjänst aktiverad.

Data visas för januari 2013 och framåt.

Antal aktiva mottagningar

Visar antal aktiva mottagningar per geografisk region baserat på data från 1177 för Samtliga utdelade och aktiverade e-tjänster till aktiva mottagningar för det datumintervall som är valt samt data från HSA katalogen för att avgöra vilken geografisk region som en mottagning ligger i. Antalet beräknas utifrån antalet unika id på anslutna mottagningar som är aktiva och har någon e-tjänst aktiverad. . Expandera lista med (+) tecken eller använd pilar som syns när man för pekare över grafen för att se vilka mottagningar som är med i beräkningen.

Data visas för januari 2013 och framåt.

Listning

Antal listade invånare per län, listning och mottagning

Visar antal listade invånare samt antal mottagningar som har minst en invånare listad baserat på data från 1177 för samtliga mottagningar med listade invånare per dagens datum.
Län anger det län som invånaren är skriven i, om en vårdtagare skriver sig i ett nytt län uppdateras vilken mottagning invånaren är listad först vid nästa tillfälle som denne loggar in på 1177 . se
Expandera lista med (+) tecken eller använd pilar som syns när man för pekare över grafen för att se antal invånare för respektive mottagning, denna siffra redovisas ej aggregerad på länsnivå då en och samma invånare kan vara listad på fler än en mottagning.

Data visas per dagens datum.

Antal listade invånare per mottagning över tid

Visar antal listade invånare per mottagning och per det sista datumet i månaden baserat på data från 1177 för samtliga mottagningar med listade invånare för det datumintervall som är valt.

Data visas för juli 2021 och framåt.

  • No labels