Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
bgColor#F4F5F7#DEEBFF

Lista alla tänkbara effekter - både positiva och negativa.

Tid. Beror på vilka metoder ni väljer och hur stor förändringen är.

Resurser. Om ni har en workshop kan det vara bra att hitta effekterna tillsammans med de som beställt nyttokalkylen, de som ansvarar för förändringen, och personer med god verksamhetskännedom. Om ni bara gör en skrivbordsanalys sökning efter effekter på egen hand kan det vara bra att stämma av dem med grupperna ovan i något av de kommande stegen (effektkedjan eller beskrivningarna).

Dokumentera. Ni kommer förfina det här materialet i de kommande stegen, så just nu kan ni dokumentera var som helst.

Leta efter skillnader mellan jämförelsealternativen

En effekt är en konsekvens av någonting. Den kan uppfattas som positiv eller negativ, och som viktig eller oviktig.

Leta efter effekterna från er förändring, jämfört med ert alternativ 0. Om ni gjorde en tabell som beskrev skillnaderna i detalj, kan ni titta på den som stöd. Tänk gärna brett i det här steget och ta med alla effekter ni kommer på. Ta med effekter som ni tror kan ha fler orsaker än er förändring.

Få med den viktigaste informationen om varje effekt

När ni skriver ner effekterna är det bra att se till att ni svarar på dessa frågor:

  • Vad är effekten?

  • Vad är det som orsakar den?

  • För vem eller vilka uppstår den?

Effekterna kommer att ge er era nyttor och kostnader

Några av de positiva effekterna kommer att bli era nyttor. De negativa effekterna blir antingen risker som ni behöver vara medvetna om och hantera - vissa av dem blir kanske kostnader i er nyttokalkyl.

Två sätt att hitta effekterna

SkrivbordsanalysSök på egen hand. Förmodligen har många människor tänkt på effekterna från er förändring redan nu. Ofta går det att hitta effekter i projektplaner, förstudier, rapporter och forskning om förändringen. Läs igenom det material ni har tillgång till och markera alla formuleringar om effekter som ni hittar. Detta sätt kan vara bra om det är svårt för många personer att avsätta tid för nyttokalkylen, eftersom en person kan jobba självständigt med det material som finns tillgängligt

Workshop. En fördel med workshopen är att den kan bidra till att skapa delaktighet och förståelse för förändringen hos fler personer, vilket kan ge er ännu bättre förutsättningar att också lyckas med er förändring.

Ta hjälp av vår workshop-guide

Här finns ett exempel på hur du kan förbereda och facilitera en workshop där ni hittar effekterna.

Workshop-guide för 'Hitta effekterna'

Ineras logotyp