Teknisk information vid användning av SITHS

Innehållsförteckning

Klicka nedan för att visa innehållsförteckning

Revisionshistorik

Klicka nedan för att visa revisionshistorik

Version

Datum

Författare

Kommentar

Version

Datum

Författare

Kommentar

1.0

2021-01-22

Team SITHS

Etabering av sidan.

1.1

2021-02-02

Team SITHS

Tillägg av avsnitt kring Inloggning till Windows och ändring av struktur på sidan.

1.2

2021-02-11

Team SITHS

Uppdatering av hur spärrkontroll fungerar

1.21

2021-02-15

Team SITHS

Teknisk beskrivning av SITHS Root CA ersatt av denna sida

1.22

2021-02-22

Team SITHS

Tillägg av information om plattformskrav för SITHS Admin och Mina sidor

1.23

2021-03-01

Team SITHS

Tillägg av information om att stänga av strömspartläge och använda så nya kortläsardrivrutiner som möjligt.

Inledning

Användning av SITHS e-legitimation

Användning av SITHS-certifikat kan delas in enligt nedan vid inloggning till tjänster:

 • Mutual TLS:

  • Användare - för legitimering och underskrift av användare med hjälp av Net iD

  • Servrar - för identifiering av tjänster vid kommunikation mellan IT-system

 • Out-of-band authentication: för legitimering och underskrift av en användare med hjälp av SITHS eID

Övrig användning av SITHS-kort

SITHS-kort har även följande funktioner;

 • Inloggning till Windows

 • Inloggning till Citrix

 • Som visuell ID-handling

 • Inpassering, parkering etc. med hjälp av RFID (MIFARE Classic EV1)

 • Magnetband

 • Streckkod

För fullständig specifikation över beställningsbara SITHS-kort se Kortspecifikation och tillbehör med bilder - Bilaga 1.2 (Pdf)

Teknisk information om SITHS Certifikatsutfärdare

Sökvägar och brandväggsöppningar

Här hittar du information om sökvägar och brandväggsöppningar för SITHS: Nätverksinställningar - Certifikatsutfärdare

Rot- och utfärdarcertifikat (Installation av tillit)

Här hittar du information om SITHS rot- och utfärdarcertifikat, samt vad som gäller kring installation av tillit till dessa: Rot- och utfärdarcertifikat

Spärr och spärrkontroll

Ett certifikat kan spärras för att förhindra vidare användning. Detta kan ske när man ska avsluta sin anställning, när man har tappat bort sitt SITHS eID eller när en server ska avvecklas.

Klicka nedan om du vill läsa mer om hur SITHS spärrkontroll

Beställning och utförande av spärr

En spärr inom SITHS kan utföras enligt följande matris

Aktör/Beställare

Utförare

Metod

Kommentar

Aktör/Beställare

Utförare

Metod

Kommentar

Användare

Nationell spärrfunktion hos Telia Kundtjänst

Telefon till 020-32 32 62

Ej funktionscertifikat

Användare

Användare

Mina sidor

Ej funktionscertifikat

Användare

ID-administratör

SITHS Admin

 

 

Användare/Innehavare

SITHS Föraltning

SITHS Admin

Vid anmälan om missbruk

ID-administratör

ID-administratör

SITHS Admin

 

SITHS PA

SITHS Förvaltning

SITHS Admin

 

Kortproduktion

Kortproduktion

Via API om det är problem att producera kort

 

Realisering av spärr

När en spärr har begärts av respektive Utförare kan det beroende på metod för kontroll ta en viss tid innan ett system kan få uppdaterad information om detta och använda den för att neka en användare att logga in.

OCSP

Är en metod där ett system kontrollerar ett certifikat åt gången

För denna metod realiseras spärren I princip omedelbart

Varje OCSP-svar får en tidsstämpel som säger hur länge svaret får användas av förlitande part. För SITHS gäller:

 • notBefore → Tidpunkt då frågan ställs

 • notAfter → 48 h framåt från notBefore

CRL

Är en metod där ett system kan hämta en lista över samtliga spärrade certifikat per certifikatsutfärdare

För denna metod finns en ledtid på upp till 65 minuter. En ny spärrlista ges ut av CA var 60:e minut, samt att det finns en cache på 5 minuter innan ny hämtas till den server (CDP) som är avlämningspunkt mot förlitande part.

Varje CRL får en tidsstämpel som säger hur länge den får användas av en förlitande part, för SITHS gäller:

Spärrlistor för slutanvändare och funktionscertifikat:

 • lastUpdate → Tidpunkten då CRL skapas av CA

 • nextUpdate → 72h från lastUpdate

Spärrlistor utfärdande CAs:

Legitimering och Underskrift av användare

Legitimering och underskrift av användare kan ske med olika tekniker. Samtliga är förknippade med någon form av inloggningsmetod, ofta med en tillhörande applikation som installeras på användarens dator.

I SITHS finns i dagsläget två applikationer som används för att möjliggöra användning av SITHS e-legitimation vid legitimering och underskrift av användare:

 • SITHS eID appen som även innefattar Mobilt SITHS

 • Net iD

Applikationer för användning av SITHS e-legitimation

Här hittar du information om och länkar/instruktioner för hur du hämtar de applikationer som användaren behöver vid användning av SITHS e-legitimation: Programvaror och tillbehör för SITHS

Referensarkitekturer för Legitimering och Underskrift

Ineras har tillsammans med kommuner och regioner tagit fram arkitekturdokument för hur tjänster med behov av legitimering och underskrift ska integrera mot infrastrukturen för legitimering och underskrift av användare:

Klicka nedan för att läsa mer om Referensarkitekturerna

Filmer som beskriver referensarkitekturerna återfinns här: Referensarkitekturer för IAM och e-underskrift, deras realisering på Inera - YouTube

Dokument som beskriver referensarkitekturerna:

SITHS eID och Mobilt SITHS

På nedan sidor hittar du information om den nya SITHS eID appen och Mobilt SITHS samt filmer och bilder som ytterligare beskriver Utfärdande av Mobilt SITHS, samt legitimering och underskrift med SITHS eID appen:

SITHS eID appen är under införande och är primärt till för legitimering och underskrift i tjänster som stödjer Referensarkitekturen för Identitet och åtkomsthantering

Net iD Enterprise

Det vanligaste just nu är att tjänster kombination av nedan:

 • Inbyggd funktionalitet i webbläsaren/applikationen och operativsystemet i kombination med Net iD eller;

 • Net iD plugin (legacy)

För inloggning med SITHS-kort till Windows eller via MTLS i en webbläsare/egenutvecklad applikation används inbyggd funktionalitet i operativsystemet i kombination med import av certifikat från SITHS-kortet med hjälp av Net iD Enterprise

Net iD Client är en annan produkt från SecMaker med liknande funktionalitet som Net iD Enterprise. Net iD Client ingår inte i Ineras avtal med Telia och stöds därför inte av Inera i dagsläget.

Mutual TLS för legitimering med SITHS och Net iD

Klicka nedan för att läsa mer om hur Mutual TLS för legitimering med SITHS och Net iD fungerar

Net iD används för att importera certifikat från SITHS-kortet till den certifikatshanterare som finns på datorn. Tjänsten, som användaren ska logga in i, integrerar i sin tur via webbläsaren mot operativsystemets inbyggda funktioner för att be användaren presentera ett inloggningsceritfikat.

Exakt hur detta utförs rent praktiskt och hur användareupplevelsen blir varierar med vilken typ och version av:

 • tjänstens servermjukvara

 • användarens operativsystem

 • användarens webbläsare (för webbaserade tjänster)

 • eventuell övrig användarapplikation

Förutsättningar

 • Användaren behöver ha en så ny version av Net iD som möjligt - Programvaror och tillbehör för SITHS

 • Både servern som driftar tjänsten och ofta användarens klientdator måste ha:

 • Säkerställ att kortläsaren inte har strömsparläge aktiverat. Detta görs antingen i Datorns BIOS, Via enhetshanteraren eller genom inställningar i drivrutinerna för den enhet som används

 • Säkerställ att använda så nya drivrutiner som möjligt för kortläsaren och att dessa laddas ner från tillverkaren av kortläsaren istället för via Windows Update

På SITHS-korten finns även Telia e-leg för användaren. Att anvvända dessa certifikat vid legitimering av användaren är förenat med en avgift för varje legitimering/spärrslagning. För att använda detta krävs ett separat avtal med Telia.

Net iD plugin för legitimering och/eller underskrift med SITHS

Net iD plugin stöds i dagsläget endast på Internet Explorer 11 förutsatt att användarens klientdator tillåter att det körs

Klicka nedan för att läsa mer om Net iD plugin

Användning av Net iD plugin har med tiden kommit att bli allt svårare att vidmakthålla då webbläsarutvecklarna tagit bort alternativt begränsat stödet för de API:er, NPAPI (Chrome/Firefox) och ActiveX (Internet Explorer), som använts av tredjepartsmjukvaror som Net iD plugin.

Numer kan Net iD plugin endast användas via Active X i webbläsaren Internet Explorer 11. Detta förutsätter också att användarens klientdator tillåter körning av ActiveX plugins (disabled by default) och att just SecMakers plugin för Net iD tillåts (default deny). Detta kan styras med hjälp av AD-kontrollerade Grupp principer (GPO).

För support kring användning av Net iD plugin hänvisas kunden till att teckna extra supportavtal med SecMaker som är leverantör av Net iD.

Vid underskrift via Net iD plugin används en annan kod, Underskriftskoden.

Underskrift med Net iD Plugin

Underskrift med Net iD är beroende av Net iD plugin och lösningen skiljer sig för varje implementation.

Ineras nya Underskriftstjänst följer specifikationer från Digitaliseringsmyndigheten (DIGG), läs mer här: Underskriftstjänsten

Användning av Net iD plugin har med tiden kommit att bli allt svårare att vidmakthålla då webbläsarutvecklarna tagit bort stöd för det API:er som använts av tredjepartsmjukvara som Net iD plugin. Numer kan detta endast realiseras via Internet Explorer 11 och Active X.

För support kring användning av Net iD plugin hänvisas kunden till att teckna extra supportavtal med SecMaker som är leverantör av Net iD.

Två stora skillnader när det kommer till underskrifter med hjälp av Net iD plugin och Ineras nya Underskriftstjänst är:

 • Underskriftslösningen med Net iD plugin blir proprietär för varje tjänst som bygger en integration mot Net iD plugin. Varpå hela ansvaret för den juridiska giltigheten för underskriften vilar på den organisation som utvecklat och/eller beställt utveckling av den tjänst som integrerar mot Net iD plugin för att skapa elektroniska underskrifter

 • Formatet för själva underskriften hanteras helt av den egna tjänsten. Ineras Underskriftstjänst följer DIGGs specifikationer och använder nationellt och internationellt godkända underskriftsformat.

Net iD SSO/pin-cache

Klicka nedan för att läsa mer om Net iD SSO/pin-cache

Vid användning av SITHS med Net iD finns funktioner som gör att pin-koden för legitimering inte behöver anges vid varje ny begäran.

Detta är ett måste för användarupplevelsen vid exempelvis inloggning till Windows. Det har också gett ett mervärde vid inloggning till tjänster som inte följer Referensarkitekturen för Identitet- och åtkomsthantering där man istället åstadkommer samma samma Single Sign-On upplevelse för alla tjänster med hjälp av stödet i standarderna SAMLv2 och OIDC.

Flöden för legitimering och underskrift

Om du expanderar nedan fält finns flödesbilder för legitimering och underskrift med Net iD (Mutual TLS respektive SITHS eID (Out-of-Band)

Legitimering med SITHS eID

Underskrift med SITHS eID

Legitimering med Mutuals TLS och Net iD

Underskrift med Net iD

Inloggning till Windows

Inloggning till Windows fungerar med SITHS-kort och Net iD Enterprise. Hjälp med att aktivera detta och support vid problem hanteras dock inte via Inera.

Om din organisation inte känner sig säker på att kunna hantera detta med egna resurser rekommenderar vi att ni upphandlar hjälp på området eller köper till extra supportavtal med våra nuvarande underlevernatörer SecMaker eller Cygate

Inloggning till Windows med SITHS e-legitimation på SITHS-kort

Klicka nedan för att läsa mer om inloggning till Windows med SITHS e-legitimation på SITHS-kort

Om användaren har ett användarnamn (domäninloggningsnamn) angivet i HSA när certifikatet eller kortet beställs inkluderas det i certifikatet som ett “User Principal Name”. Certifikatet får då också övriga egenskaper som behövs för att fungera för interaktiv inloggning till Windows

Därefter kan man följa instruktioner från Microsoft för hur man implementerar stöd för inloggning till Microsoft AD med certifikat från en tredjepartsutfärdare (SITHS), se Guidlines for enabling smart card logon with third-party certification authorities

I dagsläget används klientprogramvaran Net iD Enterprise för att ge stöd för interaktiv inloggning till Windows tillsammans med SITHS e-legitimation på SITHS-kort.

Net iD

Net iD Enterprise importerar certifikaten från SITHS-kortet till Windows egen certifikatslagring. Detta följer samma logik som Mutual TLS för legitimering med SITHS och Net iD

Beroende på vilken paktering av Net iD som används kan man också skräddarsy användarupplevelsen vid inloggning till AD med egen grafik på inloggningsskärmen.

Det finns också pakteringar av Net iD som använder Windows egna funktioner, men som bara tillför stöd för SITHS-korten, Net iD installeras då som en så kallad minidriver som används under Microsofts egen BaseCSP

Andra tekniker för inloggning till Windows med SITHS eID inkl. Mobilt SITHS

Utredning pågår, vi kommer att komplettera med referensmaterial

Inloggning till Citrix

Avsnittet ska skrivas

Funktionscertifikat - Legitimering av server

Avsnittet ska kompletteras

För att utfärda SITHS Funktionscertifikat se SITHS Funktionscertifikat - Användarguide

Utfärda SITHS eID till kort

SITHS Admin

SITHS Admin används av ID-admintiratörer de organisationer som är anslutna till SITHS. I SITHS Admin jobbar ID-administratörer exempelvis med att:

 • Beställa SITHS eID till kort och reservkort för användare i sina organisationer

 • Beställa SITHS Funktionscertifikat till servrar och tjänster i sina organisationer

Sökvägar för inloggning i respektive miljö för SITHS Admin hittar du här: Nätverksinställningar för SITHS Certifikatsutfärdare

Plattformskrav

Operativsystem: Windows 10

Webbläsare: Internet Explorer 11

ActiveX plugin från SecMaker (PluginCtl Class) respektive Gemalto (CaptureX) måste också tillåtas

Klientprogramvaror:

 • Net iD Enterprise

 • SIS Capture Station - för ID-administratörer som beställer Ordinarie SITHS-kort från Thales kortfabrik.

Mina sidor

Mina sidor används av en användare för att hantera SITHS eID på sitt SITHS-kort. Exempelvis om hen ska hämta nya certifikat, spärra SITHS eID eller ta bort gamla certifikat.

Sökvägar för inloggning i respektive miljö för SITHS Mina sidor hittar du här: Nätverksinställningar för SITHS Certifikatsutfärdare

Plattformskrav

Operativsystem: Windows 10

Webbläsare: Internet Explorer 11

ActiveX plugin från SecMaker (PluginCtl Class) måste också tillåtas

Klientprogramvara: Net iD Enterprise

RFID - Inpassering, parkering och lunchautomater mm.

SITHS-kort används också för Inpassering, paerkering och lunchautomater hos många kunder. I detta sammanhang är det inte e-legitimationen på SITHS-kortet som används. Istället används en annan teknik och ett annat chip som också finns på SITHS-kortet.

I dagsläget används MIFARE Classic EV 1 som teknik för detta.

Nedan finns en specifikation över vilken information som skrivs i detta chip och hur den kodas:

För att ta del av den A-nyckel som används för att kryptera information i sektor 14 & 15 kontakta Inera supporten.

Här finns också ett par guider för verifiering av dessa chip:

För support kring inköp av läsare och integration av SITHS-kortet för dessa användningsområden hänvisas till era egna leverantörer för dessa lösningar.

Övrig teknisk dokumentation

Nedan guider ska ses som exempel och Inera har idag inte möjlighet att ge någon detaljerad support eller konsultation kring integration med SITHS-certifikat i den egna miljön. Våra kunder tecknar oftast egna avtal med olika tjänsteleverantörer och leverantörer av konstulttjänster på marknaden.

Bland annat tecknar många avtal direkt med Ineras underleverantörer Cygate och SecMaker