Nationella tjänsteplattformen och tjänstekontrakt

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Plattformen är navet mellan system och e-tjänster som behöver kommunicera med varandra, och gör att informationsutbytet kan ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

En av principerna i referensarkitekturen för e-hälsa, T-boken, är att de system som samverkar ska vara förbundna med så kallad lös koppling. Det innebär att systemen ska ha så få beroenden till varandra som möjligt för att förhindra dominoeffekter. Om en verksamhet någonstans i Sverige bygger om sina interna system ska effekterna av det inte spridas och tvinga andra verksamheter i övriga landet att bygga om sina system. 

Nationella tjänsteplattformen möjliggör lös koppling genom att fungera som en växel för alla system som vill kommunicera med varandra. Verksamheter kan ansluta sina system till Nationella tjänsteplattformen och på så sätt utbyta information utan att upprätta direkta kopplingar mellan varandra. Ett system som vill kontakta ett annat system gör ett anrop till tjänsteplattformen som dirigerar meddelandet vidare till rätt system.

För att informationsutbytet via Nationella tjänsteplattformen ska fungera måste alla aktörer vara överens om hur kommunikationen ska gå till. Inera utvecklar och förvaltar tekniska specifikationer, så kallade tjänstekontrakt, som beskriver hur det system som vill ställa en fråga ska utforma sitt frågemeddelande, och hur det system som ska svara ska utforma sitt svarsmeddelande. Tjänstekontrakten utformas för specifika funktioner eller verksamhetsprocesser, exempelvis för listning eller tidbokning. En sådan gruppering av tjänstekontrakt som stödjer en viss process eller ett visst informationsbehov kallas för tjänstedomän.

Snabb utveckling av informationsförsörjning

Nationella tjänsteplattformen startade som ett innovationsprojekt omkring 2007, och den första tjänstedomän som publicerades var listning, följt av tidbokning. Tidbokning är fortfarande den domän som hanterar de största volymerna av information.

Under 2014-2015 utvecklades tjänstekontrakt som stödjer sammanhållen journalföring. Det innebar att den tidigare lösningen för Nationell patientöversikt kunde ersättas med en ny lösning som byggde på informationsförsörjning via Nationella tjänsteplattformen. Den nya lösningen blev därmed mer flexibel, skalbar, kostnadseffektiv och framtidssäkrad. Mängden journalinformation som är tillgänglig i Nationell patientöversikt har sedan dess ökat stadigt, genom att sjukvårdshuvudmännen ansluter allt fler källsystem till allt fler tjänstekontrakt.

Samma tjänstekontrakt som informationsförsörjer Nationell patientöversikt kunde senare även försörja e-tjänsten Journalen. En anslutning kan därmed leda till fler nyttor.

Ett par systemleverantörer har dessutom valt att ansluta egna applikationer för sammanhållen journalföring till de berörda tjänstekontrakten. Inera har då certifierat applikationerna och tagit rollen som garant för informationsförsörjning snarare än leverantör av applikationer. Ineras koncept av tjänsteplattform och tjänstekontrakt är numera ett självklart nav för informationsutbytet i svensk hälso- och sjukvård.