Anslutning av nationell tjänst

Anslutning av nationella tjänster hanteras av HSA Förvaltning på Inera

Anslutningsprocessen för nationella tjänster, som beskrivs nedan, gäller för all typ av hämtning från HSA till en tjänst – oavsett vilken teknik som används för utlämningen eller hur ofta informationen lämnas ut.

Anslutningsprocessen är relativt omfattande eftersom vi måste ta hänsyn till informationsägarnas intressen, den anslutande tjänstens behov och sedan tidigare anslutna tjänsters befintliga användning. En genomsnittlig tid för en anslutning från förfrågan till etablering i produktion är cirka 6-12 månader. För fullständig beskrivning av processen, se HSA Tjänsteanslutningsprocess.

Så här går anslutningen till

1. Skicka in en ansökan om anslutning.
Fyll i och skicka in detta formulär. Beställ anslutning av nationell tjänst

2. Diskussion om åtkomst, teknik och information
När beställningen är signerad och Inera har fattat beslut om att gå vidare med tjänsten, förs detaljerade diskussioner med en handläggare på HSA Förvaltning kring vilka informationsmängder och vilka utlämningssätt som är aktuella utifrån tjänstens behov samt HSA:s regelverk. Hur lång tid detta tar beror på aktuell belastning hos berörda parter och frågans komplexitet.

Om tjänstens behov inte kan tillgodoses av befintliga informationsmängder i och/eller utlämningsmetoder från HSA tar vi gemensamt fram en plan för utveckling och finansiering.

3. Åtkomst till testmiljöer
När beslut fattats om hur tjänsten ska få åtkomst till HSA får den anslutande tjänsten åtkomst till HSA Integrationsmiljö. Där får organisationen genomföra egna tester och återkoppla till Inera, som verifierar testresultaten.

4. Din organisation fyller i mall för HPT Konsument
När Inera konstaterat att den tekniska lösningen fungerar och behovet av HSA-information är uppfyllt, ska din organisation fylla i sin egna HPT Konsument (HSA-policytillämpning för konsumerande organisationer). Detta görs ofta tillsammans med handläggaren för tjänsteanslutningen hos HSA Förvaltning.

5. Åtkomst till HSA och produktionsmiljö
När HPT:n är godkänd av HSA Policygrupp får anslutande tjänsts åtkomst till att anropa HSA i produktionsmiljö.

Tjänster som är anslutna till HSA

I bilden Tjänster som använder HSA kan du se vilka tjänster som idag är anslutna till och använder information från HSA. En förteckning över anslutningarna finns också på sidan Godkända HPT:er för Konsument.