5. Beskriv

< https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/2354383634

 

i korthet


Beskriv nyttor och risker, och lista kostnaderna

Tidsåtgång. Minst en timme. Längre om det är en stor förändring.

Resurser. Förslagsvis gör analysledaren detta själv, för att sedan skicka till referensgruppen för granskning.

Dokumentation. Du kan skriva direkt i rapporten som du påbörjade i steg 1.


Mer om steget

Beskrivningarna har flera användningsområden

  • Skrivprocessen hjälper er att förstå förändringen på ett djupare plan

  • Ni kan upptäcka saker ni annars hade missat. Ni kanske går tillbaka till effektkedjan och justerar några gånger.

  • För att kommunikation och förändringsledning– nyttobeskrivningarna kan användas i rapporter, visualiseras i presentationer, och så vidare.

Använd samma format för varje nytta

Beskriv nyttorna ni valt med två till tre meningar. Skriv vilken intressent som får ta del av nyttan. Förklara på vilket sätt förändringsinsatsen leder till nyttan, och vilka förutsättningarna är för att den ska uppstå. Om flera intressenter kommer få ta del av nyttan, behandla dem som två separata nyttor, en för varje intressent. Beskriv även de negativa effekterna på liknande sätt. Det kan hjälpa att ta stöd av följande “mall”:

(Nytta) för (intressent)

Genom att ____________(beskriv förändringen eller de specifika delar av förändringen som är viktiga för just den här nyttan) händer _____________(beskriv effekt) och _______________(beskriv effekt) leder till att ____________(beskriv nytta). Det bidrar till verksamhetens mål att __________(verksamhetsmål).

Till exempel:

Frigjord tid för invånare

Eftersom den digitala kallelsen kan innehålla länkar till tidbokning eller en möjlighet att boka, av- och omboka tiden direkt i kallelsen när det passar invånaren, så behöver inte invånare lägga tid på att passa telefontider och vänta i telefonköer för att av- och omboka tiden i kallelsen. Det frigör tid för invånare.

När du vant dig vid formatet

Självklart måste du inte alltid skriva exakt enligt mallen. När du har fått bra grepp om vilka komponenter som ska ingå i din beskrivning kan du formulera dig så att beskrivningen blir så lättläst som möjligt.

Att koppla varje beskrivning till verksamhetsmålet kan ibland kännas överflödigt. Likaså kanske ni ser att ni ofta upprepar er, då kan ni skära bort de delarna efter att ha förklarat dem första gången.

Kostnader

Finansiella- och omfördelningskostnader går ofta att lista i punktlistor. De behöver sällan någon mer utförlig förklaring för att någon ska förstå varför de krävs.

Finansiella kostnader

  • Uppstartskostnad

  • Löpande teknisk förvaltning

  • Utbildning

  • Förändringsledning

Omfördelningskostnader

  • Tidsåtgång för förvaltning

  • Internutbildningar

 

Kvalitets- och miljökostnader går också att lista i punktlistor, men kan ibland behöva en mer utförlig beskrivning i stil med den för nyttorna för att det ska vara lätt att förstå hur de förväntas uppstå.

Risker och hinder

Lista risker och hinder, eller skriv beskrivningar på liknande sätt som för nyttorna. Risker och hinder kan ibland vara lättare att förstå om de får en mer utförlig förklaring om vad orsakar dem.