Webcert - införande

Webcert integrerat

Införande av Webcert för användning direkt i vårdinformationssystemet följer införandeprocessen för Intygstjänster. Läsa mer om Införandeprocessen.

Webcert fristående

För att kunna använda Webcert som en fristående webbapplikation krävs ingen införandeprocess ledd av Inera. Införandet sker på eget ansvar av anslutande organisation.

Instruktionen vänder sig till privata vårdgivare, med eller utan offentlig finansiering, med behörig hälso- och sjukvårdspersonal som hanterar medicinska underlag samt administrerar och följer upp relaterad ärendekommunikation.

Webcert kan användas som en fristående applikation alternativt som integrerad med ett vårdinformationssystem. Det går att logga in på två sätt till Webcert Fristående, antingen med SITHS-kort eller med e-legitimation. Denna instruktion riktar sig till vårdgivare som vill använda Webcert Fristående med SITHS-kort eller e-legitimation och inte har möjlighet att integrera sitt vårdinformationssystem med Webcert.

Vad behöver jag göra?

För att kunna börja använda Webcert och för att applikationen löpande ska fungera som tänkt, finns några krav och aktiviteter som behöver säkerställas. Det mesta kan ni sköta själv i er organisation.

Förutsättningar

Inloggning med SITHS-kort

1. SITHS-kort

Genom att du och dina kollegor loggar in med SITHS-kort i Webcert Fristående kan ni hantera vårdenhetens alla intyg gemensamt. Då kan alla, med rätt behörighet inom vårdenheten, hantera de intyg som utfärdas, signeras och skickas till intygsmottagare. Ni kan också gemensamt hantera ärendekommunikationen med Försäkringskassan.

Kontakta din support, eller din leverantör av SITHS-kort och säkerställ att du har:  

 • pinkod

 • kortläsare med tillhörande programvara NetiD

 • giltiga certifikat för legitimering och underskrift på ditt SITHS-kort

TIPS! Inera har samlat information om SITHS på: https://www.inera.se/tjanster/identifieringstjanst-siths/

Mer information om Net iD hittar du på:  https://e-identitet.se/auth/e-legitimation/siths-kort/net-id/

2. Information i nationella HSA-katalogen

Tillsammans med SITHS behöver er organisation även vara ansluten till Katalogtjänst HSA, antingen själva eller via ombud.

Kontakta din support och/eller leverantör av HSA och säkerställ att följande obligatorisk information finns i nationella HSA-katalogen:

Typ av post i HSA

Viktigt om Medarbetaruppdrag

Viktigt om attribut

För personer

En användare måste finnas registrerad i HSA och vara kopplad till ett, eller flera, medarbetaruppdrag med ändamål ”Vård och behandling”

Följande attribut (utöver namn och HSA-id) används av Webcert för rollerna läkare och tandläkare:

 • Legitimerad yrkesgrupp

 • Förskrivarkod/Gruppförskrivarkod

 • Specialitet

 • Befattningskod

 • Befattning

För vårdenheter

För att kunna koppla personer till ett medarbetaruppdrag krävs att medarbetaruppdraget finns registrerat på den aktuella vårdenheten i HSA. Om vårdenheten saknar ett medarbetaruppdrag med ändamål ”Vård och behandling” måste ett nytt sådant skapas.

Obligatoriska attribut:

 • E-postadress

 • Arbetsplatskod

 

För vårdgivare

N/A

Obligatoriska attribut:

 • Organisationsnummer

 

OBSERVERA! I Webcert är det möjligt att utfärda intyg på enhetsnivå, därför är det viktigt att alla berörda enheter är kopplade till en vårdenhet.

TIPS! Inera har samlat information om Katalogtjänst HSA på:

3. Programvaror

Webcert är utvecklat och testat med:

 • Windows 10

 • Edge Chromium och Chrome

 • Senaste versionen av NetID

För att signera med SITHS kort i webbläsarna Edge Chromium och Chrome behöver användaren installera SITHS eID Windowsklient.

Se Information om underskriftslösning

Inloggning med e-legitimation

1. Uppgifter om din läkarlegitimation och användarkonto

Du behöver säkerställa att din legitimation finns registrerad i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. När du skapar användarkonto i Webcert kontrolleras att du har en legitimation registrerad. Denna kontroll kan ta någon dag.

2. E-legitimation

För att logga in i Webcert krävs Mobilt Bank-ID eller BankID samt eventuell tillhörande mjukvara.

3. Programvaror

Webcert är utvecklat och testat att fungera med

 • Windows 10

 • Edge Chromium och Chrome

Webcert kan fungera med andra programvaror men då finns risk för att Webcert inte fungerar som tänkt och problem uppstår. Webbläsarna Chrome och Edge stöder inte den metod som Telia e-legitimation använder för att skapa signaturer. Du måste även ha JavaScript aktiverat i din webbläsare.  

Hur använder jag Webcert?

När alla krav och aktiviteter är åtgärdade och godkända kan du börja använda Webcert.

I Webcerts användarmanual beskrivs hur du loggar in och använder Webcert samt viktig information att ombesörja i HSA-katalogen. Användarmanualen finns på: Användarmanualer Webcert

Viktigt att veta

 

Lokal support ska alltid kontaktas först

Ofta kan problem att använda Webcert lösas med att administration utförs av din organisation eller er organisations leverantörer. Exempelvis att certifikat på ditt SITHS-kort har gått ut eller att informationen i nationella HSA-katalogen är felaktig så som utebliven e-postadress eller utgånget medarbetaruppdrag.

 

Felanmälan

Efter att lokal support har försökt åtgärda problemet kan Inera support kontaktas .

Utöver beskrivning av problemet är det viktigt att tillhandahålla:

 • Intygs-ID (finns längst ner på intyget i Webcert)

 • HSAid för person och vårdenhet

 • Eventuellt felmeddelande

 • När felet inträffade (ange datum och tid så exakt som möjligt!)

 

 

Roller och behörigheter i Webcert

Användarmanualen för Webcert beskriver vilka roller som finns i Webcert och utifrån vilken information i HSA-katalogen som Webcert vet att en användare är exempelvis en läkare.

 

Driftstatus och servicefönster

inera.se publiceras information om driftstatus och servicefönster när Webcert uppgraderas eller genomgår underhåll. Det går även att prenumerera på den informationen via .

 

Informationsmeddelande

Viktig information till alla Webcerts användare kan publiceras som ett informationsmeddelande i Webcerts gränssnitt.

 

Införande och utbildning

Varje vårdgivare ansvarar själv för införandet och utbildningar av personalens hantering av Webcert.

 

Överblick över pågående sjukskrivningar

Intygstjänsten Rehabstöd är en fristående webbapplikation som kostnadsfritt kan användas av dig som är läkare för att få en överblick och se information om dina patienters pågående sjukskrivningar. För att använda Rehabstöd behövs SITHS-kort för inloggning. Som läkare har du tillgång till Rehabstöd för de enheter där du har medarbetaruppdrag med ändamål Vård och behandling.

Om jag har frågor?

För frågor om hur du kommer igång med Webcert och vad som behöver administreras för att Webcert ska fungera som tänkt kontaktar du Inera: .