Mer om Rehabstöd

 

 

Support

Vid problem med Rehabstöd hänvisas i första hand till användarmanualer, Frågor och svar och din lokala IT. Om det inte går att lösa problem på egen hand kontaktas Inera support vid frågor eller problem https://inera.atlassian.net/wiki/x/DwNZk

I avsnittet Vanliga frågor och svar https://inera.atlassian.net/wiki/x/SwhmFQ finns svar på de mest förekommande frågorna.  Vissa av dem har med mer ingående svar och riktar sig till lokal IT eller journalsystemsleverantörer som hjälp vid felsökning.  

Roller och behörigheter

Rehabstöd grundar sig på behörighetsinformation från den nationella HSA-katalogen. Rehabstöd kan användas av rehabkoordinatorer och läkare.

Det som är gemensamt för båda rollerna är att en person som ska logga in i Rehabstöd måste finnas registrerad i HSA och vara kopplad till ett eller flera medarbetaruppdrag med ändamål "Vård och behandling". Ett medarbetaruppdrag är alltid knutet till en specifik vårdenhet så en person som ska kunna använda Rehabstöd för flera vårdenheter behöver kopplas till ett medarbetaruppdrag för varje enskild vårdenhet. 

Läkare behöver ingen ytterligare behörighet tilldelad för att använda tjänsten.

  • En användare definieras som läkare i Rehabstöd om det i HSA går att styrka att användaren tillhör den legitimerade yrkesgruppen Läkare, har befattningskoden 204010 eller har någon av befattningskoderna 203090 och 204090 i kombination med vissa förskrivarkoder.

Rehabkoordinatorer behöver utöver medarbetaruppdraget även hsaSystemRole tilldelat för varje vårdenhet.

  • En användare definieras som Rehabkoordinator i Rehabstöd om användaren har medarbetaruppdrag med ändamål ”Vård och behandling” i HSA samt hsaSystemRole på enheten

OBS! Det behövs ett medarbetaruppdrag + hsaSystemRole för varje enhet användaren ska få behörighet till.

Tilldelning av behörigheter

För HSA-administratörer finns en lathund med mer information om hur behörigheter tilldelas https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/EIT/pages/412387482/Anv+ndarmanualer+Rehabst+d#Lathund-beh%C3%B6righetstilldelning-Rehabst%C3%B6d-f%C3%B6r-HSA-administrat%C3%B6rer

Logga in i tjänsten

För att få tillgång till tjänsten krävs behörigheter och säker inloggning med SITHS-kort. 

https://rehabstod.intygstjanster.se/

PDL-loggning

Informationen som visas i Rehabstöd loggas enligt patientdatalagen (PDL) med hjälp av Säkerhetstjänsternas Loggtjänst

Obs! För närvarande finns det två systemposter för Rehabstöd i Loggtjänsten, detta kommer att försvinna efter år 2023. Säkerställ att du fyller i båda valen för att garantera att rapporten innefattar samtliga uppgifter. Att det finns två val beror på ett fel som gjordes under en kort tid i slutet av 2018.

 

Kunskapsstöd och utbildningsmaterial

Inera tillhandahåller användarhandledning samt en utbildningsmiljö tillsammans med en instruktion.

Användarhandledning består i dagsläget av manualer samt Intygsskola. Intygsskolan hittar du antingen direkt från tjänsten eller här på sidan https://inera.atlassian.net/wiki/x/moiUG

Utbildningsmiljön för Rehabstöd möjliggöra tillgång till en miljö om lokala utbildningsinsatser behövs. Till utbildningsmiljön finns ett dokument som bland annat innehåller tillgänglighetsinformation och rekommenderade utbildningsscenarios. https://inera.atlassian.net/wiki/x/GQuVG