Inledning

Personal- och invånarapplikation

Tjänsten 1177 formulärhantering vänder sig till både vårdpersonal och invånare. Manualen här är för det fristående webbaserade personalgränssnittet.

Möjliga funktioner i 1177 formulärhantering överskådligt illustrerat i en tankekarta, ingående beskrivning finns att läsa i respektive kapitel, se manualen.

 

Övergripande funktioner i verktyget:

 • Skapa och redigera formulär.

 • Skicka formulär till enstaka invånare eller en hel lista.

 • Skapa ”Erbjuden e-tjänst”, med detta menas att formulärmallar tillgängliggörs för en målgrupp baserat på kriterierna Län, Ålder, Kön.

 • Skapa ”Paketutskick”, vilket är en funktion där vårdpersonalen skickar ett eller flera formulär samtidigt och schemalagt enligt önskat intervall.

 • Formulär kan ingå i “Flöde med andra e-tjänster”. Till exempel att ett formulär får fyllas i och om valda kriterier uppfylls öppnas tidbokningen.

 • Se invånarens sms- och mailaviseringsinställningar på 1177 e-tjänster och skicka påminnelse för obesvarade formulär.

 • Exportera besvarade formulär till eget journalsystem.

 • Dela formulärmallar med andra enheter, till exempel nationellt standardiserade formulär.

Läs mer om vilka funktioner som finns i 1177 formulärhantering i https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2848489695

Personuppgiftsincident

För att kunna leva upp till de nya skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen är det viktigt att organisationer som behandlar personuppgifter har rutiner på plats för att kunna upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter.

Anmäl omedelbart en personuppgiftsincident till er lokala Personuppgiftsansvarige.

PDL-loggning

Loggning genomförs enligt patientdatalagen, (2008:355), PDL. https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/lagar-och-foreskrifter/centrala-lagar/patientdatalagen/

Exempel på aktiviteter som PDL-loggas i det fristående webbaserade personalgränssnittet:

 • Utskick av formulär (gäller även utskick från schemalagda paketutskick)

 • Listning av formulärsvar (alla formulärinsatser i listan som visas loggas vid navigering i listorna i Uppföljning. 1 loggpost per unik invånare i listan)

 • Tittar på enskilt formulärsvar

 • Uppdatering av vårdstatus

 • Export av formulärsvar

 • Borttagning (gallring) av formulärsvar (alltså inte när den markeras för borttagning, utan när själva borttaget görs nästa morgon).

Dessa loggar skrivs till Ineras Säkerhetstjänster https://www.inera.se/sakerhetstjanster . Därifrån kan man begära att få ut informationen: https://www.inera.se/kontakta-oss/felanmalan-och-anvandarstod/

Läs mer om 1177 e-tjänsternas Logguppföljning på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIN1VEFP/pages/3050813/Logguppf+ljning#Logguppf%C3%B6ljning-Logguppf%C3%B6ljningInv%C3%A5nare

Manualen: