Kommunikativa riktlinjer för kontaktkort på 1177.se

För att kunna erbjuda en fullständig och tillgänglig service till invånarna under Hitta och jämför vård på 1177.se är det bra om samtliga landsting och regioner tillgängliggör sitt vårdutbud på ett så enhetligt sätt som möjligt. En tydlig, tillgänglig och jämförbar information möjliggör också patientens delaktighet utifrån patientlagens krav.

Eftersom informationen på kontaktkorten plockar data från olika källor är det extra viktigt att tänka på det totala innehållet som invånaren ser under varje mottagning. I de fall kvaliteten på grunddatan från respektive system är dålig eller saknas blir detta synligt för invånaren.

Här följer de kommunikativa riktlinjerna som finns för 1177.se som är bra att följa på när du/ni uppdaterar ett kontaktkort.

1177 är landstingens och regionernas gemensamma varumärke

Vi vinner på att uttrycka och beskriva 1177 på liknande sätt över hela landet. Varumärkesmanualen är styrdokumentet för alla landsting och regioner gällande vårt gemensamma varumärke. Här beskrivs varumärkesplattformen och logotypen, vår grafiska profil och riktlinjer för vår kommunikation.

Läs mer här: https://www.1177.se/Stockholm/riktlinjer-och-material/om-varumarket/

Språkliga riktlinjer

Språket på 1177.se ska vara tydligt, lättläst och konkret. De fyra viktigaste punkterna i våra språkriktlinjer är:

 • Skriv användbara texter.

 • Skriv ur användarens perspektiv.

 • Skriv inkluderande, stärkande och normkritiskt.

 • Skriv så att språket är lätt att läsa och förstå.

För att göra texterna lätta att läsa använder vi ibland punktlistor. Styckena ska vara korta och vi använder mellanrubriker som gör det lätt att hitta i teten. Allt fler läser i mobilen. Därför ska texterna börja med det viktigaste, så att du lättare ska hitta det du söker.

Läs mer om våra språkliga riktlinjer: Språkliga riktlinjer

Riktlinjer för 1177 e-tjänster

Ansvaret för att besluta om namn på nationella e-tjänster inom 1177 ligger hos enheten Marknad och kommunikation på Invånartjänster. Namnsättning av regionala, lokala och mottagningsspecifika e-tjänster ska följa de styrande principerna nedan.

 • Använd helst korta namn (passar till exempel mobiler och läsplattor) men inte på bekostnad av förståelse av vad tjänsten avser

 • Orden ”mina” eller ”dina” ska inte inleda namnen på de enskilda e-tjänsterna.

 • Tjänstenamnen ska inte vara en förkortning, om inte företeelsen i sig är en erkänd förkortning, till exempel ”Boka tid för visning av BB” (påhittad tjänst)

 • Projektnamn är inte alltid bra tjänstenamn.

 • Möt användarnas behov av enkelhet och tydlighet.

 • Använd så långt det är möjligt aktiva och intuitiva namn som beskriver det man utför med tjänsten, till exempel förnya recept, avboka tid.

 • Användaren är redan i inloggat läge, därför ska tjänsterna inte heta något med prefixet e-, till exempel e-påminnelse (påhittad tjänst) eller ha tillägget ”… på nätet” (till exempel Journal på nätet).

 • Namnen på tjänsterna behöver inte vara logiska sinsemellan.

Läs mer om e-tjänsterna: https://www.1177.se/riktlinjer-och-material/om-varumarket/kommunikationsriktlinjer--for-1177-vardguidens-e-tjanster--nar-du-skriver-till-invanare/ och https://www.1177.se/riktlinjer-och-material/om-varumarket/kommunikationsriktlinjer-for-1177-vardguidens-e-tjanster--nar-du-skriver-for-vardpersonal/

Riktlinjer för länkning från kontaktkort på 1177.se

Länkning från kontaktkort ska i första hand göras till innehåll och tjänster på 1177.se. Om innehållet saknas på 1177.se och länkning istället görs till extern webbplats gäller följande:

 • Innehållet på den länkade sidan ska vara relaterat till hälsa, sjukvård eller omsorg.

 • Innehållet på den länkade sidan måste vara medicinskt kvalitetsgranskad

 • Innehållet på den länkade sidan får inte vara motstridigt till information som står på 1177.se

 •  Innehållet får inte uppfattas som anstötligt.

 • Webbplatsen ska ha en tydlig avsändare.

 • Webbplatsen ska vara seriös och fri från reklam och kommersiella budskap. Undantag görs för till exempel patientföreningar som vänder sig till den som blivit sjuk eller fått en skada, eller till deras anhöriga. Sidorna ska inte vara kommersiella, men kan ta emot sponsorbidrag i mindre omfattning.

 • Det går också att länka till externa appar, om de uppfyller ovanstående krav.

 • Länka inte till personliga sidor i form av bloggar, poddar, sociala medier och liknande. Bloggar, poddar och sociala medier som drivs av till exempel landsting, myndigheter eller public service får länkas till om de uppfyller ovanstående krav.


Riktlinje

 • Det är viktigt att ni kontinuerligt går igenom länkarna ni har lagt in på kontaktkorten!

 • Se till att ni har en regional process som fungerar över tid, för att kvalitetssäkra att länkarna och sidorna dit pekar fungerar och verkar enligt ovan nämnda punkter.