Mer om tjänsten

Alla regioner är anslutna till Eira. Innehållet i Eira är tillgängligt i webbläsare på datorer anslutna till regioners nätverk (IP-åtkomst), samt utanför regionernas nätverk via lösningar för distansåtkomst.

Innehållet består främst av vetenskapliga tidskrifter, men även e-böcker och databaser. Användare kan komma åt tidskriftsartiklar och böcker på olika sätt:

Hälso- och sjukvårdens bibliotek administrerar åtkomst och länkning till fulltext inom respektive region. Artiklarna är sökbara och tillgängliga i fulltext via söktjänster som PubMed, Google Scholar och discoverytjänster, samt verktyg som BrowZine.

Privata vårdföretag

Eiras licensavtal tillåter åtkomst till Eiras innehåll för regionanställda och privata vårdföretag som arbetar på uppdrag av region. Om anställda vid privata vårdföretag har tillgång i praktiken beror på om de har tillgång till datorer anslutna till regioners nätverk (IP), eller har möjlighet att använda någon lösning för distansåtkomst.

Eftersom Eiras licensavtal bara omfattar regionerna, kan inte kommuner ansluta till Eira för närvarande. Eiras avtal ger möjlighet till “walk-in use” och på många bibliotek ges därmed en möjlighet för besökare att läsa och skriva ut ett rimligt antal artiklar.

Målgrupper är sammanfattningsvis följande

 • Regionanställd vårdpersonal i utbildning, kliniskt arbete och forskning​

 • Privata vårdgivare som har avtal med en region​

 • Besökare på hälso- och sjukvårdens bibliotek (patienter och närstående)

 • Personal på hälso- och sjukvårdens bibliotek ​

Organisation

På Inera finns Eiras kansli som samordnar och administrerar Eirasamarbetet. Det innebär i huvudsak att

 • utvärdera användningen

 • förhandla priser och licensvillkor för innehållet i Eira Core

 • förhandla regionala priser och licensvillkor för innehållet i Eira Plus

 • sluta licensavtal för Core och Plus

 • förhandla regionala priser för innehållet i Eira Add On

 • ha kontakt med de internationella förlagen och införskaffa kunskap om medicinska e-resurser

 • samordna bibliografisk dokumentation

 • föra en kontinuerlig dialog med Eiras kontaktpersoner och bibliotekschefer i alla regioner samt arrangera kontaktmöten

 • sköta 1:a linjens support

Eiras kontaktgrupp består av 1-4 bibliotekarier per region. Kontaktpersonen representerar Eira i sin region, vidarebefordrar och återkopplar information från/till Eiras kansli, arbetar för att e-resurserna är tillgängliga för alla behöriga användare med mera.

Eiras referensgrupp har till uppgift att stötta kansliet i vägvalsfrågor och strategiska beslut.