December 2023 Release 11.15 Infektionsverktyget

Servicefönster Infektionsverktyget Produktionsmiljö

Den 12 december 2023 mellan kl 10:00 till 15:00 genomförs en release för Infektionsverktyget.  

Kort sammanfattning:

  1. Implementering av Loggkontroller för reservnummer i Rapportverktyget:

Från den 13 december2023 finns möjlighet att utföra loggkontroller på reservnummer i Infektionsverktyget.

För att genomföra loggkontroller krävs Vård medarbetaruppdrag med ändamål Administration och Individuell egenskap inlagd i personposten BIF; loggkontroller.

  1. Ett nytt Administrativ medarbetaruppdrag implementeras i Infektionsverktyget (IV003 och IV 004):

Administrativt medarbetaruppdrag på vårdgivarnivå: bara avidentifierade data (IV 004 )

Administrativt medarbetaruppdrag för uppföljning på regionalnivå- huvudmannanivå - bara avidentifierade data, där regionen kan följa upp sin egna data och data för alla privata VG som skickar data till Infektionsverktyget. För att lägga upp ett sådant uppdrag krävs att regionen har avtal med sina privata vårdgivare, där de tillåter att regionen följer upp privata vårdgivares avidentifierade data i Infektionsverktyget. (IV 003 )

Medarbetaruppdrag som fortfarande kan användas för datauppföljning i Infektionsverktyget:

Vård medarbetaruppdrag Kvalitetssäkring kommer inte påverkas och fungerar som vanligt, den ger tillgång till patientdata på vårdenhetsnivå (dvs även alla tillhörande organisatoriska enheter som är kopplade till vårdenheten i HSA katalogen) och avidentifierade data för hela vårdgivare som vårdenheten tillhör.

Vård Medarbetaruppdrag med ändamål Vård och behandling som används idag för avidentifierade data i Infektionsverktyget kommer fungera i en övergångsperiod fram till 30 mars 2024 och behöver ersättas av ett administrativt medarbetaruppdrag. Observera: Vård medarbetaruppdrag med ändamål Vård och behandling som används för andra Ineras tjänster påverkas ej.

Även användare som idag loggar in bara med SITHS kort kommer behöva ett nytt administrativt uppdrag (IV 004) fom 1 april 2024.

  1. Rättning av bugg: sparade rapporter visas ej i bokstavsordning.

  2. Tekniska uppdateringar/rättningar av identifieringskontroll och utökad loggning.

  3. Uppdaterade manualer och ett nytt Manual för loggkontroller kommer finnas tillgängliga på Ineras hemsida från 12 december.

Vid eventuella frågor vänd er först till lokal HSA ansvarig. För frågor till Infektionsverktyget förvaltning skicka in ett ärende till Ineras kundservice

Förvaltning Infektionsverktyget