Checklista producentinkoppling via Agent (Journalen)

Innehållsförteckning

Revisionshistorik

Datum

Kommentar

Datum

Kommentar

2018-10-12

Fastställd första version

2019-04-12

Uppdateringar för ny avtalsstruktur

2019-06-27

Tillägg under Checklista: Teknisk anslutning och verifiering hänvisning till formulär på Inera.se.
Borttag av intern info ang Projektplatsen.

2021-01-20

Uppdaterat länkar och referenser i hela dokumentet.
Uppdaterat med ny referens till Förenklat E2E-underlag.

2021-03-02

Flyttat över dokument från Word-format till Confluence.

Hela dokumentet genomgånget och uppdaterat med anledning av delvis förändrad anslutningsprocess och Kundportalen.

Målgrupp

Målgrupper för denna information är primärt projektledare, systemförvaltare och tekniker hos såväl agenter som vårdgivare som vill ansluta via agent. Dokumentet vänder sig även i vissa delar till beslutsfattare.

Inledning

Inera gör det möjligt för vårdgivare att ansluta till, och använda, Ineras tjänster även via leverantörer, så kallade ”agenter”. En agent kan ses som en ”förmedlare” av Ineras tjänster. Agenten gör detta genom att via sin egen anslutning till Journalen ansluta vårdgivare som är kunder till Inera och förmedla Ineras tjänster till dem. För detaljer om agenter och agentavtal, se Teckna agentavtal och vara agent.

Detta dokument innehåller aktiviteter som behöver utföras i samband med agent-anslutning som producent till tjänsten Journalen.

Ansvarsfördelning

Vårdgivaren

 • Vårdgivaren har ansvar för att informera patienten om att vårdgivaren deltar i tjänsten Journalen. Patienten skall informeras om möjligheten att stänga av enskilds direktåtkomst genom försegling.

 • Vårdgivaren har ansvar som informationsägare att den information som man tillgängliggör är korrekt avseende riktighet.

 • Vårdgivaren har ansvar som informationsägare att eventuella undantag och avgränsningar görs av vilken information som tillgängliggörs för invånaren baserade på lokalt regelverk kring Patientdatalagen (PDL) och enskilds direktåtkomst.

 • Vårdgivaren har ansvar för support och jourorganisation för att snabbt handlägga förseglingar, minderårig tillgång och blockering av vårdnadshavare samt att ta fram rutiner för detta.

 • Vårdgivare har ansvar för att i tjänsten informera om vilken journalinformation vårdgivaren tillgängliggör, inklusive eventuella begränsningar.

 • Vårdgivare har ansvar att informera personal för att kunna svara på frågor från patienter om Journalen, samt att bli medvetna om att det de skriver kan läsas av patienten.

Agenten

 • Agenten är Personuppgiftsbiträde för sin kund Vårdgivaren

 • Agenten ansvarar för att den tekniska anslutningen upprätthåller det godkännande Inera utfärdat avseende teknisk stabilitet och säkerhet

 • Agenten ansvarar för att upprätthålla kontaktvägar med Inera avseende sin anslutning och drift.

 • Agenten ansvarar för att följa de rutiner Inera har avseende servicefönster och förändringar av sin anslutning.

 • Agenten ansvarar för utbildning och support till vårdgivare kring ansvar och administration gällande till exempel förseglingar, minderårig tillgång, blockering av vårdnadshavare samt information till invånare om vilken journalinformation vårdgivaren tillgängliggör samt säkerställa att vårdgivaren tar fram rutiner för detta.

 • Agenten ansvarar för att ge support till vårdgivaren vid anslutning.

Inera

 • Inera har i uppdrag att tillhandahålla en infrastruktur som skapar möjlighet att tillgängliggöra patientinformation för enskilds direktåtkomst. Däri ingår applikationen Journalen samt underliggande funktionalitet för denna.

 • Inera är Personuppgiftsbiträde till de anslutna vårdgivarna

 • Inera har uppdraget att förvalta och tillhandahålla nationellt ramverk med målbild och gemensamma principer för enskilds direktåtkomst till sin egen journalinformation.

 • Inera ansvarar för att utbilda/introducera ny agent

Anslutning agent

Innan en leverantör kan bli agent gör Inera alltid en individuell bedömning och genomgång av aktuella förutsättningar. Därför måste den organisation som vill agera som agent först kontakta Inera för att diskutera detta. Om Inera ger klartecken kan avtal tecknas mellan Inera och agenten. Därefter kan teknisk anslutning och verifiering påbörjas.

Läs mer om att bli agent här: Teckna agentavtal och vara agent

Läs mer om innebörden av att ansluta till och visa upp information i tjänsten Journalen:

Checklista: Teknisk anslutning och verifiering

Vid den tekniska anslutningen står agenten och Inera för de flesta aktiviteterna men två vårdgivare per unikt verifieringsobjekt (se nedan) deltar i vissa aktiviteter som referensvårdgivare.

För verifiering behöver källsystemet som ska producera information installeras i (minst) en testmiljö som kan anslutas till tjänsteplattformen i Ineras nationella testmiljöer (SIT/QA). Testaktiviteterna sker i huvudsak i två steg:

 1. Verifiering av Tjänsteproducent – Detta steg genomförs för alla unika verifieringsobjekt. Ett verifieringsobjekt är en kombination av källsystem, tjänsteproducent och tjänstekontrakt. Dessa tester utförs helt eller delvis via Ineras SIT-testmiljö.

 2. Etablering av samverkan (Verifiering för vårdgivare) – Detta steg genomförs för varje kombination av vårdgivare och verifieringsobjekt enligt föregående punkt. Dessa tester utförs via Ineras QA-testmiljö.

Notera att anslutningsprocessen tillämpas även när en tidigare ansluten agent vill utöka med exempelvis nya informationsmängder (tjänstekontrakt). Tester och anslutningar genomförs då för de nya verifieringsobjekt och vårdgivare som utökningen berör.

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Ansök om anslutning av källsystem

Agent
Inera

Agenten ansöker om anslutning till Journalen via formuläret “Förfrågan om tjänst”

Förfrågan om tjänst

Beställa SITHS funktionscertifikat

Agent

För test respektive produktion (vid behov, om ni inte har det sedan tidigare).

SITHS Identifieringstjänst

Möte för information och detaljplanering av anslutningen.

Inera
Agent

Inera sammankallar till möte.

Agenda: anslutningsprocessen, testfaserna, dokumentation, tidplan.

 

Utbildning och tillgång till Kundportalen (ny agent)

Inera
Agent

Endast för ny agent:
Agenten kommer bli kontaktad av Ineras Kundservice för utbildning och tillgång till Kundportalen.

I Kundportalen beställer vårdgivaren anslutning till tjänsten. Agenten kommer sedan få godkänna den beställningen.

Information om Kundportalen

Skicka in beställning för SIT till Inera

Agent

Beställningen utgör underlag för att konfigurera åtkomst och behörighet i nationella tjänsteplattformen

Beställningsstödet

Förbereda/ konfigurera testmiljö för tester i SIT-miljön

Agent

T.ex.: Installera och konfigurera källsystem i testmiljö, installera SITHS funktionscertifikat, öppna brandväggar mot SIT-miljön.

NTjP miljöer

Anslutning till SIT-miljö

Inera
Agent

Inera konfigurerar åtkomst och behörighet i SIT-miljöns tjänsteadresseringskatalog (TAK).

Ett kommunikationstest genomförs för att säkerställa att brandväggar och konfigureringar är korrekta. Agenten kan behöva felsöka anslutningen.

 

Verifiering av tjänsteproducent

Agent

Agent genomför tester med hjälp av TK-testsviter och via e-tjänst.

Två referensvårdgivare deltar i vissa tester för att validera verksamhetsmässiga aspekter.

Agent har möjlighet att avropa stödtjänster från Inera gällande test, testledning och utbildning.

Genomförs för alla unika verifieringsobjekt (kombinationer av källsystem, tjänsteproducent och tjänstekontrakt)

Verifiering av tjänsteproducent - Wiki

Fylla i och skicka in självdeklarationer

Agent

Testresultat från verifiering av tjänsteproducent redovisas.

Verifiering av tjänsteproducent - Wiki

Granska och godkänna självdeklarationer

Inera

Inera gör en bedömning av tjänsteproducentens grad av uppfyllnad gentemot tjänstekontrakten.

 

Skicka in beställning för QA till Inera

Agent

Beställningen utgör underlag för att konfigurera åtkomst och behörighet i nationella tjänsteplattformen

Beställningsstödet

Omkonfigurering för test i QA

Agent

Agent behöver ev. styra om EI från SIT till QA.

Säkerställ brandväggs-öppning mot QA.

 

Anslut till QA-miljö

Inera
Agent

Inera konfigurerar åtkomst och behörighet i QA-miljöns tjänsteadresseringskatalog (TAK).

Ett kommunikationstest genomförs för att säkerställa att brandväggar och konfigureringar är korrekta. Agenten kan behöva felsöka anslutningen.

 

Utbildning/introduktion ny Agent

Inera
Agent

Endast för ny agent:
Inera ansvarar för utbildning till agent kring ansvar och administration gällande till exempel förseglingar, minderårig tillgång, blockering av vårdnadshavare.

Inera ansvarar för utbildning till agenten hur uppdatering av information till invånare om vilken journalinformation vårdgivaren tillgängliggör går till.

 

Etablering av samverkan (E2E)

Vårdgivare
Agent

Verifiering för referensvårdgivare. Referensvårdgivare (med stöd av Agent) genomför och redovisar resultat av tester i QA-miljön enligt Checklista: Etablering av samverkan.

Checklista: Etablering av samverkan

 

Checklista: Anslutning till produktionsmiljön

Innan anslutning till produktionsmiljön kan ske är det viktigt att alla steg i Checklista: Support, information och utbildning är klara så att vårdgivaren är helt förberedd inför produktionssättning och kan hantera det ansvar som åligger dem kring användandet av tjänsten.

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Skicka in beställning för Produktionsmiljö till Inera

Agent

Beställningen utgör underlag för att konfigurera åtkomst och behörighet i nationella tjänsteplattformen

Beställningsstödet

Skicka in information inför eventuell grundladdning

Agent

Om grundladdning ska genomföras fyller agent i formulär, senast två veckor före planerad grundladdning.

https://skl-tp.atlassian.net/wiki/spaces/NTJP/pages/1081999414/Best+ll+grundladdning+av+engagemangsindex

Installera SITHS funktionscertifikat i produktionsmiljö

Agent

 

 

Brandväggs-öppning mot produktionsmiljö

Agent

 

 

Genomför driftsättning

Agent
Inera

Inera konfigurerar åtkomst och behörighet i Produktionsmiljöns tjänsteadresserings-katalog (TAK)

Agent genomför driftsättning enligt plan.

 

Grundladdning

Agent
Inera

Vid behov genomför Agent en grundladdning med stöd av Inera. 

 

Validera driftsättning

Vårdgivare

Vårdgivaren validerar med stickprov att dess information visas korrekt i Journalen i produktionsmiljön.

 

Inkoppling av vårdgivare som ansluter via agent

För varje vårdgivare som ansluts behöver ett antal steg utföras. Flera olika aspekter berörs:

 • Förberedelser: Initiering och avtal.

 • Utbildning, information och support. Lokala rutiner och informationsinsatser.

 • Etablering av samverkan (E2E): Validering och redovisning av verksamhetsspecifika aspekter genom tester.

Notera att det är många områden som berörs och att olika delar kan utföras parallellt.

Checklista: Beställning och förberedelser för vårdgivare som ansluter via agent

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Bli kund hos Inera

Vårdgivare
Agent
Inera

Agent informerar vårdgivaren hur de blir kund hos Inera.

Vårdgivare som inte redan är kund hos Inera fyller i formulär för att bli kund hos Inera.

Efter att vårdgivare blivit godkänd kund hos Inera, tecknas Kundavtal mellan vårdgivaren och Inera.

Vårdgivaren följer anvisning om hur de tecknar Kundavtal.

Teckna kundavtal

Bli kund

Tillgång till Kundportalen Vårdgivare

Vårdgivare
Inera

Vårdgivare behöver tillgång till Ineras Kundportal för att kunna beställa Journalen.

Vårdgivaren får inloggningsuppgifter till Kundportalen i samband med att vårdgivaren blir godkänd som kund.

Vårdgivare som redan är kund hos Inera kontrollerar internt hos vårdgivaren vem som kan göra beställningar i Kundportalen.

Information om Kundportalen

 

Beställa Journalen

Vårdgivare

Tjänsten Journalen beställs inom ramen för Kundavtal 2 via Kundportalen.

Inloggning Kundportalen

Agent godkänner vårdgivarens beställning

Agent

Via Kundportalen.

Inloggning Kundportalen

Information om tjänsten Journalen för vårdgivaren

Agent

Agent informerar vårdgivaren om innebörden av att gå med i tjänsten Journalen.

Journalen

Tecknande av Personuppgifts-biträdesavtal

Agent
Vårdgivare

Eftersom Agenten behandlar personuppgifter för vårdgivarens räkning, skall Personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan agent och vårdgivare.

 

Beställning av tjänsten HSA

Vårdgivare

Vårdgivaren behöver finnas med i katalogtjänst HSA. Tjänsten kan beställas inom ramen för Kundavtal 2 eller via ombud.

Katalogtjänst HSA

Beställning av tjänsten SITHS

Vårdgivare

För autentisering i samband med administration och validering används SITHS. Tjänsten kan beställas inom ramen för Kundavtal 2 eller via ombud.

SITHS

Checklista: Support, information och utbildning

När en vårdgivare ansluter som producent till tjänsten Journalen uppstår ett ansvar att tillsätta personal för administrativa uppgifter, etablera rutiner för support och utbildning, samt informera om innebörden. Se även https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIJ/pages/438700782.

Nedanstående aktiviteter kan initieras tidigt och pågå parallellt med övriga aktiviteter.

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Utbildning av vårdgivare

Agent

Agenten ansvarar för utbildning till vårdgivare kring ansvar och administration gällande till exempel förseglingar, minderårig tillgång, blockering av vårdnadshavare.

Agenten ansvarar för utbildning till vårdgivare hur denne ska uppdatera information till invånare om vilken journalinformation vårdgivaren tillgängliggör.

 

Agentens support

Agent

Agenten är ansvarig för support vid anslutning.

Agenten är ansvarig för felsökning vid problem kring vårdgivarens information i Journalen. Detta för att utesluta problem i källsystemet.

 

Processbeskrivningar

Vårdgivare

Vårdgivaren ska ta fram processer, rutiner och regelverk för att hantera:

 • Förseglingar

 • Tilldelning av minderårigs journal

 • Blockera vårdnadshavarens direktåtkomst till barns journal

 • Legal ställföreträdare (god man/förvaltare) som ombud

 

Tillsättning och utbildning av Journalen-administratörer

Vårdgivare

Dedikerade användare som skall vara administratörer av Journalen i produktionsmiljön och arbeta enligt ovanstående processbeskrivningar.

Vårdgivaren meddelar namn och HSA-id för huvudadministratörer i underlag i samband med Etablering av samverkan.

Checklista: Etablering av samverkan

Säkra tillgång till SITHS-autentisering för Journalen-administratörer

Vårdgivare

För autentisering i Journalen Admin produktionsmiljö måste alla administratörer vara inlagda i HSA-katalogen samt ha ett giltigt SITHS-kort. Dator måste ha kortläsare och Net iD-programvara.

 

Etablering och utbildning av lokal support och förvaltning

Vårdgivare
Agent

Anslutande vårdgivare skall ha etablerat 3:e linjens support och ha kapacitet och kunskap att svara på frågor från invånare om vilken information man tillgängliggör, lokalt regelverk för enskilds direktåtkomst och lokala undantag.

 • Utbildning avseende frågor som kan komma in till vårdgivaren i sin roll som 3:e linjens support för invånare.

 • Utbildning avseende frågor och rutiner för att kunna felsöka anslutning och felanmälan till Inera

 • Lokala rutiner etablerade för support/felsökning/felanmälan/förvaltning av e-tjänsten Journalen

Kontaktvägar till 3:e linjens support anges i E2E-underlag i samband med Etablering av samverkan.

Checklista: Etablering av samverkan

Meddela information till Invånarsupport

Vårdgivare
Agent

Vårdgivaren skall meddela information om sin anslutning till Invånarsupport 1177 för att göra det enklare för dem att svara på frågor, korta svarstiden och minska antalet ärenden som behöver gå vidare till 3:e linjens support.

Informationen anges i E2E-underlag samband med Etablering av samverkan.

Checklista: Etablering av samverkan

Information till patienter/invånare

Vårdgivare

Patienter bör informeras om möjligheten att ta del av sin egen journaldata via Journalen. I samband med detta informeras om möjligheten att stänga av enskilds direktåtkomst genom försegling i Journalen.

 

Information och utbildning för personal och verksamhetschefer

Vårdgivare

Personal skall informeras för att kunna svara på frågor från patienter om Journalen, samt att bli medvetna om att det de skriver kan läsas av patienten.

Verksamhetschefer och ledning ska informeras om vilket ansvar som åligger dem då man anslutits till Journalen.

 

Checklista: Etablering av samverkan

Dessa steg utförs vid producentinkoppling av vårdgivare som ansluter via agent samt vid ändringar som påverkar redan anslutna vårdgivare. Ett exempel på detta är tillägg av ny informationsmängd (efter godkänd Verifiering av Tjänsteproducent för aktuellt tjänstekontrakt). Vid ändringar genomförs kompletterade tester som redovisas genom att skicka in ett uppdaterat underlag.

Vårdgivare ansvarar för att ett antal aktiviteter genomförs enligt nedan. Agenten eller annat ombud kan i vissa fall utföra dessa men ansvaret att de utförs åligger vårdgivaren.

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Vad?

Vem?

Information

Referenser

Säkra vårdgivarens tillgång till testmiljö

Agent
Vårdgivare

För att kunna utföra vårdgivarens tester behövs tillgång till testmiljö för källlsystemet (kopplat till QA-miljön).

 

Validera informationens riktighet

Vårdgivare

Test av informationens riktighet avseende patientinformation från vårdgivaren i testmiljö.

 

Verifiera undantag och avgränsningar

Vårdgivare

Test av de undantag och avgränsningar som gjorts av vilken information som tillgängliggörs för invånaren hos vårdgivaren i testmiljö.

 

Fylla i och skicka in Underlag för godkännande av etablering av samverkan – Journalen

Agent
Vårdgivare

Redovisning av vårdgivarspecifika uppgifter inklusive resultat av tester.

Underlag “Underlag för godkännande av Etablering av Samverkan (E2E) för Journalen.docx” används för redovisning av etablering av samverkan för agents två (2) första vårdgivare per informationsmängd.

Förenklat underlag för att dela journalinformation via en tidigare godkänd agent för Journalen.docx används för producentinkoppling av vårdgivare via agent från och med vårdgivare nr 3 per informationsmängd.

Underlag för agentens två första vårdgivare per informationsmängd

Förenklat underlag

Granskning av Underlag för godkännande av etablering av samverkan - Journalen

Inera

Tjänsteförvaltningen för Journalen granskar det inskickade underlaget och bedömer resultatet.

 

Driftsättning,  grundladdning och validering för vårdgivaren

Agent
Vårdgivare
Inera

Anslutning till produktionsmiljö sker enligt avsnitt Checklista: Anslutning till produktionsmiljö.

Hur många steg som är tillämpbara då tidigare ansluten agent kopplar in fler vårdgivare kan variera.

Grundladdning sker normalt för varje vårdgivare som vill ansluta.

Checklista: Anslutning till produktionsmiljö