Nationellt ramverk för Journalen

Ineras styrelse har fastställt ett nationellt ramverk för enskilds direktåtkomst till vårddokumentation via internet.

Ineras styrelse fattade den 22 september 2016 beslut om ett nytt ramverk för e-tjänsten Journalen, som alla regioner ska kunna ställa sig bakom. Målbilden är tydlig, år 2020 ska alla invånare från 16 år ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i regionsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård via e-tjänsten Journalen. Ramverket har tagits fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner.

Det pågår ett arbete att se över detta ramverk, framförallt ett förankringsarbete för att göra kommuner mer delaktiga i Journalen.