Införande och teknisk anslutning

Informationen på den här sidan beskriver hur vårdgivare ansluter sig till Journalen. Informationen vänder sig till de vårdgivare eller agenter som vill ansluta ett journalsystem (källsystem) för att producera journalinformation till Journalen och därmed visa upp journalinformation för invånare.

Om man som vårdgivare själv inte vill eller kan hantera den tekniska anslutningen kan man använda sig av en agent. Läs mer om agenter och anslutning via agent på Ineras hemsida.

Förutsättningar och införande

Anslutningsprocessen är en teknisk steg-för-steg beskrivning. Det mesta av arbetet står den anslutande organisationen för, men Inera finns med som stöd under hela processen. När alla förutsättningar är klara kan den anslutande organisationen börja använda Journalen.

Ineras styrelse har fastställt ett nationellt ramverk som tagits fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner. Den innehåller målbild och gemensamma principer som ligger till grund för den fortsatta utvecklingen och implementeringen av enskilds direktåtkomst till sin egen journalinformation. https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIJ/pages/438700782

Tekniskt anslutning och stöddokumentation

All information och dokumentation avseende den tekniska anslutningen som nämns i steg-för-steg-listan nedan finns samlat på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIJ/pages/365461675/Teknisk+information+om+anslutning .

Anslutning till Journalen som producent

Hur du går tillväga beror på om du är ny producent eller vill komplettera en redan befintlig anslutning med fler informationsmängder. Den tekniska steg-för-steg beskrivningen är inte gjord utifrån helhetsperspektivet för ett införande. Utöver det som beskrivs, innebär ett införande även till exempel att vårdgivaren kan behöva utbilda personal eller satsa på information till invånare. Detta kan planeras och genomföras parallellt med arbetet med anslutningen eller först då anslutningen är klar.

Producent som vill ansluta första gången

Om du är ny kund eller vill ansluta ett journalsystem (källsystem) som inte är anslutet sedan tidigare till informationsmängder i Journalen behöver Inera titta på att du som ny producent har förutsättningar att ansluta till informationsmängderna enligt det regelverk som gäller.

Kontakta oss gärna redan i tidig planeringsfas innan du gör beställningen så kan vi hjälpa er att reda ut eventuella frågor. I många fall behöver vi kontakta dig som ny kund/producent för ytterligare information och dialog innan vi kan ge besked att förutsättningarna är på plats.

För att påbörja anslutningsarbetet gör du en beställning av tjänsten via Ineras Kundportal.


Producent som vill komplettera med fler informationsmängder

Om vårdgivarens journalsystem (källsystem) redan är producent för andra informationsmängder i Journalen beställs komplettering med fler informationsmängder via Ineras Kundportal.

Beställ senast 4 månader innan planerad produktionssättning via Ineras Kundportal.

 

Anslutningsarbete

I andra delen av anslutningen kommer ni få kontakt med en leveransansvarig från Inera för att stödja er genom de olika momenten.

På ett uppstartsmöte går ni tillsammans igenom anslutningsprocessen, dokumentation och tidsplanering. 

Processen ser ut så här i korthet:

  1. Förberedelse för verifiering: Uppstartsmöte och Beställa teknisk anslutning till testmiljö.

  2. Verifiering: Tester och redovisning av tester, Godkännande av tester. Tester och godkännanden sker i två steg; Verifiering av tjänsteproducent och Samverkanstester.

  3. Förberedelser för produktionssättning: Beställa teknisk anslutning till produktionsmiljö.


Detaljerad beskrivning av den tekniska anslutningen

En steg-för-steg beskrivning finns som stöd vid anslutning som producent: Steg för steg teknisk anslutning

När alla förutsättningar är klara och det är konfigurerat i produktionsmiljön kan ni visa (producera) information i Journalen. Invånare får nu nytta av den information ni producerar.

Anslutning till Journalen via en agent

Om man som vårdgivare själv inte vill eller kan hantera den tekniska anslutningen kan man använda sig av en agent. Läs mer om agenter och anslutning på https://www.inera.se/tjanster/stod-i-teknisk-anslutning/anslut-via-agent/.

Beställning görs på samma sätt oavsett om det gäller en ny anslutning eller en befintlig anslutning som ska kompletteras för att visa upp mer information. Beställning, förberedelser och steg-för-steg beskrivning finns beskriven i https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIJ/pages/2230518152/Checklista+producentinkoppling+via+Agent+Journalen#Inkoppling-av-v%C3%A5rdgivare-som-ansluter-via-agent .

Anslutningsarbete

För varje vårdgivare som ansluts behöver ett antal steg utföras. Flera olika aspekter berörs:

  • Förberedelser: Initiering och avtal.

  • Utbildning, information och support. Lokala rutiner och informationsinsatser.

  • Etablering av samverkan (E2E): Validering och redovisning av verksamhetsspecifika aspekter genom tester.

Notera att det är många områden som berörs och att olika delar kan utföras parallellt.


Detaljerad beskrivning av den tekniska anslutningen

En steg-för-steg beskrivning finns som stöd vid anslutning som producent: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIJ/pages/2230518152/Checklista+producentinkoppling+via+Agent+Journalen#Inkoppling-av-v%C3%A5rdgivare-som-ansluter-via-agent

Information till agenter som vill ansluta till Journalen för att förmedla tjänsten vidare till en kund

Om din organisation vill förmedla Ineras tjänst Journalen vidare till en kund via er egen anslutning till Journalen kan ni göra detta i egenskap av att bli agent. För att kunna bli agent åt Ineras kunder behöver ni teckna ett agentavtal med Inera samt genomföra ett antal formella aktiviteter. Läs om vad ni behöver göra för att bli agent här.

Agent som vill ansluta första gången

Anslutningsprocessen är densamma för organisationer som är agenter som för andra producenter. Detaljerade instruktioner och steg-för-steg finns beskrivna i https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIJ/pages/2230518152 .

Kompletterande dokument för att ansluta till Journalen som agent finns samlat här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIJ/pages/365461675/Teknisk+information+om+anslutning. Dokumenten innehåller information och aktiviteter som behöver utföras i samband med agent-anslutning som producent till tjänsten Journalen.

Agent som vill ansluta fler vårdgivare via befintlig redan godkänd anslutning

Checklista finns beskriven på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIJ/pages/2230518152. När agent ska ansluta fler vårdgivare via befintlig redan godkänd anslutning behövs inte fullständigt etablering av samverkan (E2E-underlag) utan endast ett förenklat E2E-underlag räcker. Mallen för det förenklade underlaget finns att ladda ner på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIJ/pages/365461675/Teknisk+information+om+anslutning.