Pascal är nu anpassad till Nationella läkemedelslistan

 

Här sammanfattas nyheterna i Pascal 3.0.

Varför har Pascal anpassats till nationella Läkemedelslistan?

1 maj 2021 trädde Lag (2018:1212) om Nationell läkemedelslista (NLL) i kraft. Syftet med NLL är att ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel, det som idag gäller endast för dospatienter.  

E-hälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram ett nytt register som regleras av den nya lagen. Samtliga vårdinformations- och apotekssystem ska anpassas till att använda de nya tjänsterna för Nationella läkemedelslistan under en sk. övergångsperiod.

E-hälsomyndighetens anpassningskrav ska följas av alla vårdinformationssystem, däribland Pascal.

Information om NLL vid inloggning

Alla användare möts av en dialog med generell information om NLL som måste bekräftas vid inloggning första gången i Pascal 3.0, endast en gång. Informationen visas oavsett om Pascal öppnas i webbläsaren eller via journalsystemet. Detta är en del av de nya kraven.

image-20240229-124604.png

 

Strukturerad dosering

En dosering i NLL kan struktureras på olika sätt och med olika doseringstyper. Strukturerad dosering ska främja syftet med Nationella läkemedelslistan, informationen ska kunna tolkas på samma sätt även om den hanteras i olika system. Då behöver doseringen vara strukturerad eftersom fritext kan tolkas på olika sätt.

Behandlingsorsak och behandlingsändamål

Vid förskrivning ska användaren ange behandlingsorsak och behandlingsändamål, vilket är en del av de nya kraven. Det är obligatoriskt att ange båda dessa vid förskrivning av recept.

Behandlingsorsaken är den omständighet som är skälet till behandlingen, och som behöver tolkas för att kunna fatta rätt beslut om patientens fortsatta behandling. Behandlingsorsak är riktad till vårdpersonal.

Behandlingsändamål uttrycker behandlingsorsaken på ett sådant sätt att den enkelt kan förstås av patienten. Den skrivs ut i texten till patienten.

Det finns kopplingar mellan valt läkemedel, behandlingsorsak och behandlingsändamål som har tagits fram av Socialstyrelsen.

Efter val av läkemedel hamnar användaren automatiskt i fältet för behandlingsorsak. De behandlingsorsaker som är kopplade till valt läkemedel visas i en lista under ”Ange behandlingsorsak” nedanför fältet. Användaren kan välja någon av de föreslagna behandlingsorsakerna genom att trycka på raden.  

Om en behandlingsorsak väljs från listan läggs sedan automatiskt det kopplade behandlingsändamålet till i fältet för ändamål. I de fall det finns flera kopplade ändamål till en behandlingsorsak får användaren välja bland dessa i en lista.  

Det går att ange flera behandlingsorsaker på samma förskrivning genom att ställa sig i fältet för behandlingsorsak igen. Vid tillägg av ytterligare en behandlingsorsak som är kopplad till läkemedlet, kommer det kopplade ändamålet automatiskt att läggas till i fältet för ändamål. Ta bort en vald behandlingsorsak via krysset, då tas även det kopplade ändamålet bort automatiskt.

 Om användaren inte vill använda någon av de till läkemedlet kopplade behandlingsorsakerna, t.ex. vid ”off label-förskrivning”, kan fritext användas. Förskrivaren frångår då från att använda de behandlingsorsaker som är kopplade till valt läkemedel enligt den nationella källan. Vid fritext kan användaren antingen välja någon av de behandlingsorsaker som finns i den nationella källan som inte har koppling till valt läkemedel eller skriva in en behandlingsorsak som inte finns alls i den nationella källan.

 

Om användaren skriver in en behandlingsorsak i fritext och den matchar en eller flera behandlingsorsaker som finns i den nationella källan visas dessa oavsett om de har koppling till valt läkemedel eller ej i en lista under ”Ange behandlingsorsak”. En behandlingsorsak kan då väljas i listan och efter val av behandlingsorsak kommer det automatiskt att anges ett ändamål.  

Om användaren skriver in en behandlingsorsak i fritext och den inte matchar en eller flera behandlingsorsaker som finns i den nationella källan visas inga förslag i listan under ”Ange behandlingsorsak”. Användaren kan i stället välja att ange den inskrivna behandlingsorsaken genom att trycka Enter. Eftersom användaren i det här fallet inte har valt en behandlingsorsak i den nationella källan, saknas koppling till behandlingsändamål som därför måste anges som fritext.

Doseringsanvisning (text till patient)

Doseringsanvisningen är ämnad som instruktion till patienten och inkluderar behandlingsändamål, dosering, administrationsmetod och eventuella patientinstruktioner. Informationen presenteras för patienten.

Tillfällesdosering

Tillfällesdosering används när användaren vill förmedla att mängden läkemedel ska intas vid en viss tidpunkt på dagen, t.ex. 1 tablett kl 08 eller 1 tablett på morgonen.

Anges antingen genom att skriva in mängden läkemedel under respektive klockslag/tillfälle eller via kortnotation t.ex. 1x2 i kortnotationsfältet.

Vid förskrivning av helförpackning är det förutom klockslag även möjligt att ange tid på dygnet vid tillfällesdosering.

Intervalldosering

Intervalldosering används när användaren vill förmedla mängden läkemedel och att administreringstillfällena ska ske med ett visst tidsintervall, t.ex. 1 tablett varannan dag.

Anges antingen genom att skriva in mängden läkemedel, tillfälle och intervall eller via kortnotation t.ex. 1var2d. Under förhandsgranskning av dosering visas tydligt vilken dosering som är angiven.

Veckoschema

För att förskriva ett recept med veckoschema gå till huvudrubriken ”Annan dosering”, då visas direkt valet ”Veckoschema” och vyn för att skapa ett veckoschema. Doseringen anges som ett eller flera tillfällen för en eller flera veckodagar. Används om en 7-dagarsperiod ska upprepas. Lägg till ett tillfälle via ”Lägg till”. Skriv in mängden läkemedel under respektive veckodag. Att lämna ett fält tomt innebär att inget läkemedel ska intas då vilket även kan markeras genom att skriva in 0 i fältet. Under förhandsgranskning av dosering visas tydligt vilken dosering som är angiven.

Förenklat veckoschema

Vid förskrivning av helförpackning är det möjligt att ange ett förenklat veckoschema med en frekvensdosering, dvs när läkemedlet inte ska tas en exakt tid t.ex. 1 kapsel dagligen varje tisdag och fredag.

Gå till huvudrubriken ”Annan dosering” – valet ”Förenklat veckoschema”.

Dosering anges under Mängd och Tillfällen och genom att valet bockas i under respektive veckodag. Under förhandsgranskning av dosering visas tydligt vilken dosering som är angiven.

Behandlingsdatum

Enligt den nya kraven ska det finnas möjlighet att ange behandlingsdatum. Behandlingsdatum är inte obligatoriskt.

Uppföljningsdatum (Senaste datum för uppföljning av behandling) definieras som det datum när ett nytt ställningstagande till läkemedelsbehandlingen senast bör göras.

Datum för avslut (Senaste datum för avslut av behandling) är det datum som patienten ska sluta att använda läkemedlet på grund av att läkemedelsbehandlingen i förskrivningskedjan avslutas.

 

Tryck på Visa för att ange ett behandlingsdatum.

Det går att ange antingen uppföljningsdatum eller datum för avslut genom att bocka i respektive val. Datum väljs genom att ange en specifik tid eller välja ett datum i kalenderfunktionen.

Om ett behandlingsdatum är valt visas det i läkemedelslistan om användaren expanderar receptraden genom att trycka på den.

Visa behandlingsdatum som en egen kolumn i läkemedelslistan för alla patienter du öppnar genom att bocka i valet Behandlingsuppföljning respektive Behandlingsslut under Inställningar --> Kolumner och Sortering.

Visa behandlingsdatum som en egen kolumn i läkemedelslistan för den patienten du hanterar genom att bocka i valet Behandlingsuppföljning respektive Behandlingsslut under Visningsalternativ.

Doseringslängd och doseringssteg (upp- och nedtrappning)

Vid upp- och nedtrappningar kan doseringslängd och doseringssteg användas, t.ex. 1 tablett dagligen i 1 vecka, därefter 2 tabletter dagligen i 2 veckor.

Ange doseringslängd om du vill specificera att en dosering ska gälla en viss tidsperiod (dag/vecka). Bocka i valet ”Doseringslängd” och ange tidsperioden alternativt ange en kortnotation.

Lägg till att en ny dosering ska ta vid efter att den första doseringen slutar genom att trycka på ”Lägg till doseringssteg”. Ange den nya doseringen och hur länge den doseringen ska gälla via ”doseringsstegslängd” eller via kortnotation. Det går att lägga till fler doseringar/doseringssteg på motsvarande sätt.

Det kommer automatiskt att sättas ett utsättningsdatum på receptet som sammanfaller med när den sista doseringen avslutas. Under förhandsgranskning av dosering visas tydligt vilken dosering som är angiven.

Observera att den sammanlagda tidsperioden för de olika doseringarna är begränsad till totalt 28 dagar för dospatienter under övergångsperioden (=så länge alla system inte har anpassat sig till de nya tjänsterna). Alla doseringar/doseringssteg behöver ha en angiven längd. Den sista doseringen/doseringssteget behöver ha en angiven längd under övergångsperioden. Ska patienten fortsätta med en dosering efter upp- eller nedtrappningen måste ett nytt recept förskrivas under övergångsperioden. Begränsningen gäller förskrivning i dospåse och förskrivning i helförpackning vid tillfällesdosering.

 

Vid förskrivning av t.ex. frekvensdosering i helförpackning finns inte denna tillfälliga begränsning. Där är det möjligt att skapa t.ex. doseringen ”1 tablett dagligen i 6 veckor, därefter 2 tabletter dagligen.”

Ange frekvensdosering med doseringslängd eller skriv in kortnotation. Användaren behöver i det här fallet inte ange doseringslängd på sista doseringen/doseringssteget. Under förhandsgranskning av dosering visas tydligt vilken dosering som är angiven.

Avancerad dosering

Används vid mer avancerade doseringar som ska upprepas och som inte passar in under övriga doseringar, tex ”Dag 1: 1 tablett kl 08. Dag 2: 2 tabletter kl 08. Dag 3: Uppehåll. Upprepa därefter schema.” Avancerad dosering kan även användas för doseringar som inte ska upprepas t.ex. upp-/nedtrappningar där doseringen ändras för varje dag.

 

Gå till huvudrubriken Annan dosering – valet Avancerat. Ange doseringen under respektive tillfälle och lägg till fler doseringar via ”Lägg till delsteg”. Doseringen anges dag för dag. Om en dosering ska gälla flera dagar ändra via ”Längd delsteg”. Därefter väljs om doseringen ska upprepas eller inte under ”När schemat nått sista dagen, ska schemat…”. ”Upprepas till förskrivningstiden är slut” är förvalt. Text till patient kompletteras vid det valet med ”Upprepa därefter schema”.

 

 

 

Om man i stället väljer ”inte upprepas” sätts automatiskt doseringslängden till summan av längden av delstegen och motsvarande utsättningsdatum fylls i. Text till patient kompletteras vid det valet med ”Följ schema i totalt x”. x motsvarar summan av delstegslängden + tidsperioden (dagar/veckor).

 

 

 

Frekvensdosering

Används när ett läkemedel ska tas under en viss tidsperiod, inte exakt tid, t.ex. 1 tablett 2 gånger dagligen.

Ange mängd och tillfällen under huvudrubriken Kortnotation – valet Frekvens eller via kortnotation i kortnotationsfältet.

Kortnotationen ”1x2” kommer således att generera en frekvensdosering vid förskrivning av helförpackning och en tillfällesdosering vid förskrivning i dospåse.

Engångsdosering

Engångsdosering används när användaren vill förmedla att läkemedlet endast ska tas en gång. Ange mängd och tillfälle under huvudrubriken Kortnotation – valet Engångs eller via kortnotation i kortnotationsfältet.

Maxdygnsdos

En maxdos kan anges per dygn vid förskrivning av en helförpackning. Om doseringen är vid behov ska maxdygnsdos anges, t.ex. ” 1 tablett dagligen vid behov, högst 3 tabletter per dag”

Ange max dygnsdos genom att bocka i valet eller ange kortnotation.

 

Doseringsenhet

För vissa läkemedelsformer finns det flera doseringsenheter. I dessa fall måste doseringsenhet väljas innan receptet kan skapas. De doseringsenheter som användaren kan välja bland är kopplade till vald läkemedelsform.

 

 

Administration

Det är obligatorisk att ange administrationsmetod för alla recept, enligt de nya kraven. Administreringsmetod är den metod som används för att tillföra läkemedlet till kroppen. Ofta finns endast en kopplad administrationsmetod till en läkemedelsform och den väljs i så fall automatiskt. Det är möjligt att hantera administration under ”Ändra/komplettera”:

 

I vissa fall finns det flera kopplade administrationsmetoder till en läkemedelsform och då måste användaren välja i listan.

Det är valbart att ange administreringsväg, administreringsställe och/eller medicinteknisk produkt på receptet. Om administreringsställe anges, tillkommer möjlighet att precisera ställe. Ange genom att skriva in fritext eller välja något av alternativen som visas i listan för respektive fält.

 

 

Fritextdosering

Fritextdosering används när användaren vill förmedla en dosering som är svår att ange strukturerad.

Dosering i läkemedelslistan

I läkemedelslistan visas doseringen i kolumnen Dosering. Behandlingsorsak visas i en egen kolumn. Håll muspekaren över symbolerna för att se texten som presenteras för patienten.

Expandera receptraden och välj fliken Recept & dosering för att få fullständig information.

Om doseringen består av flera doseringssteg vid t.ex. en upp-/nedtrappning visas de olika doseringarna åtskilda av en pil där den aktuella doseringen visas tydligast.

Åtkomst till Nationella läkemedelslistan

För att få direktåtkomst till en patients uppgifter i NLL krävs patientens samtycke för vissa ändamål enligt lagen. Det möjliggör att läkemedelslistan kan visas för alla patienter i Pascal.

Om en patient utan dosförpackade läkemedel öppnas visas en åtkomstvy där olika åtkomsttyper/samtyckestyper till NLL listas enligt de nya kraven. Alla samtycken gäller för en vårdkontakt och användare enligt de nya kraven.

Se mer detaljerad information om respektive åtkomsttyp genom att föra muspekaren över informationssymbolen.

Utan samtycke

Viss information kan visas utan att ett samtycke har inhämtats för förskrivare av läkemedel. Om patienten har särskilda läkemedel förskrivna de senaste 24 månaderna visas information om det under ”Patientinformation & samtycke” för förskrivare av läkemedel. Det visas inte vilka läkemedel utan endast att det har förskrivits den typen av läkemedel.

Om patienten inte har särskilda läkemedel förskrivna de senaste 24 månaderna visas information om det under ”Patientinformation & samtycke” för förskrivare av läkemedel.

Förskrivning utan samtycke

Det är möjligt att förskriva utan ett åtkomstsamtycke till NLL, förutsatt att funktionen för att förskriva till patienter utan dosförpackade läkemedel är aktiverad. Funktionen för att förskriva till icke-dospatienter är aktiverad för kommuner.

Längst ner i Patientinformation & samtycke finns sektionen Förskrivning. För muspekaren över informations-symbolen. Där framkommer att detta innebär att det vid förskrivningen inte går att ta del av vare sig interaktionskontroll eller dubblettvarning.

 

Förfrågan om registrerat åtkomstsamtycke

Förfarandet kring registrerat åtkomstsamtycke, som gäller över flera vårdkontakter, är beslutat av E-hälsomyndigheten. För att få ett registrerat samtycke måste patienten godkänna en förfrågan. Förfrågan om registrerat samtycke skickas via valet ”Tillfälligt samtycke + förfrågan” i åtkomstvyn. Patienten godkänner eller avvisar förfrågan i Läkemedelskollen som nås antingen via E-hälsomyndighetens hemsida eller 1177. Om patienten godkänner skapas ett registrerat samtycke som är giltigt i 4 år för den enskilda legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen. Observera att en förfrågan är giltig i 7 dagar från att den skapats. Besvaras inte förfrågan inom 7 dagar tas den bort automatiskt.

 

E-hälsomyndigheten ska möjliggöra att ett registrerat åtkomstsamtycke gäller för en vårdenhet, inte enbart för enskild legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, framöver.

 

Under fliken ”Patientinformation & samtycke” visas information om nuvarande samtycke och inskickad förfrågan med möjlighet att ändra via valet ”Hantera samtycke”.

Läkemedelslistan för patienter utan dosdispenserade läkemedel

Vid inhämtat samtycke/nödåtkomst visas läkemedelslistan för patienter utan dosförpackade läkemedel. En översikt över patientens förskrivningar i Nationella Läkemedelslistan visas direkt i fliken Läkemedel. Du uppmärksammas på detta i en informationsruta.. Beslutsstöden, t.ex. interaktioner och biverkningssök finns tillgängliga.

 

Det visas ingen information om stopptider och första dosdag. Det är inte heller möjligt att beställa helförpackningar eller att skicka meddelandet till dosleverantören.

Alla uttag som har gjorts på receptet visas på respektive receptrad under fliken ”Expedition”. Uttag på pappersrecept visas endast under ”Uthämtat”.

Om funktionen förskrivning till icke-dospatienter är aktiverad kommer även valet Ny förskrivning visas längst upp ovanför listan för läkemedel respektive handelsvaror om du har förskrivningsrätt. Funktionen för att förskriva till icke-dospatienter är aktiverad för kommuner.

 

Spärrar

I NLL har vården och patienten möjlighet att sätta spärrar, dvs dölja vissa uppgifter. Det får endast effekt för patienter utan dosförpackade läkemedel i vårdsystem. Det finns två typer av spärrar i NLL; sekretesspärr och integritetsspärr.

Sekretesspärr - Förskrivare kan spärra receptinformation för direktåtkomst för ett barns vårdnadshavare, om förskrivaren bedömer att barnet kan lida betydande men om vårdnadshavaren tar del av uppgiften. Förskrivare kan även spärra receptinformation för en patient om förskrivaren finner att informationen inte får lämnas ut till en patient.

Integritetsspärr - Patienten kan spärra receptinformation för direktåtkomst för att skydda sin integritet. Exempel på uppgifter som kan spärras med integritetsspärr är förskrivningar i en förskrivningskedja inklusive tillhörande uttag och samtliga uttag på pappersrecept.

 

Under den streckade menyn längst ut till vänster på varje receptrad finns ett val som heter Hantera spärrar. Gäller både läkemedel och handelsvaror.

När Hantera spärrar väljs, visas dialogen Hantera spärrar.

Den första fliken som öppnas är Sekretesspärr. Överst listas information om receptet. Under visas en blå ögon-symbol där det framkommer att det inte finns en spärr på behandlingsorsak med en beskrivning om vad den spärren innebär.

Tryck på knappen Spärra behandlingsorsak för patienten för att aktivera spärren. Intill valet finns även en informationstext som visas om man för muspekaren över i-symbolen.

Efter aktivering av spärr blir öga-symbolen gul och överstruken och det står att det finns en spärr. Det visas även information om den som satte spärren och vad spärren innebär.

Det finns nu i stället ett val om att häva spärren via knappen Häv spärr behandlingsorsak för patienten. Intill valet finns även en informationstext som visas om man för muspekaren över i-symbolen.

För patienter <18 år visas därefter möjlighet att spärra receptkedjan för vårdnadshavare. Det visas en blå ögon-symbol där det framkommer att det inte finns en spärr på receptkedjan för vårdnadshavare följt av en beskrivning om vad den spärren innebär.

Tryck på knappen Spärra receptkedja för vårdnadshavare för att aktivera spärren. Intill valet finns även en informationstext som visas om man för muspekaren över i-symbolen.

Integritetsspärr innebär att patienten spärrar information. I Pascal finns det dock funktionalitet för vårdpersonal att skapa en integritetsspärr på patientens begäran. Detta kan endast göras för patienter > 18 år. Det hanteras under fliken Skapa spärr på patientens begäran.  

 

Om det finns en aktiv spärr symboliseras det med ett gult överstruket öga-symbol  i listan för läkemedel och handelsvaror. Genom att föra muspekaren över symbolen visas vilken typ av spärr det är. Genom att trycka på  öppnas automatiskt Hantera spärrar-dialogen.