Organisationsstatistik

Statistik över organisationers användning av Ineras nationella tjänster. Rapporterna visar statistik som avser användandet av flertalet av Ineras nationella tjänster för organisationer som valt att få sin användning publicerad. Underliggande data för rapporterna kommer från Ineras nationella tjänster och uppdateras varje dygn.

Filter för Region visar det län som vårdgivare har angivit som län i HSA för enheten. Om det inte finns information för län för enheten så tas i tur och ordning det som är satt i HSA som län på överordnad vårdgivare, län på överordnad vårdenhet, län satt på fält DNLän. Finns inget av dessa används det som vårdgivare har angivit som administrativt län för 1177 etjänster. Hittas ingen information om län sätts detta som okänt.

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/STAT/pages/2282750981

 

Regionala Jämförelser

Regionala jämförelser över användning och anslutning till Ineras nationella tjänster

Andel invånare med konto 1177 e-tjänster

Visar antal aktiva invånarkonton med konto i 1177 e-tjänster baserat på en daglig ögonblicksbild dividerat i antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Den beräknade andelen visas per region som vårdgivare är kopplad till. Väljs fler än 1 dag så visas ögonblicksbilden för den senaste dagen i vald tidsperiod (både gällande invånarkonton och befolkningsstatistiken).

Orange streckad linje visar medelvärde för vald filtrering.

Underliggande data är komplett från december 2020 och framåt. För 2019 februari och framåt visas antal aktiva invånarkonton dividerat på antal invånare vid årets början. För tid innan finns inte underliggande data.

Antal ärenden per 1000 invånare 1177 e-tjänster

Filtrering för datum går på denna graf mot SkapadDatumId. Det vill säga dagen då ärendet inkom.

Visar antal ärenden per 1000 invånare baserat på antal inkomna ärenden i 1177 ärendehanteringssystem dividerat i antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Det beräknade antalet visas per region som vårdgivare är kopplad till. Väljs fler än 1 dag så divideras totalt antal inkomna ärenden delat med befolkningsmängden för den senaste dagen i vald tidsperiod.

Orange streckad linje visar medelvärde för vald filtrering.

Underliggande data är komplett från december 2020 och framåt. För 2019 februari och framåt visas antal aktiva invånarkonton dividerat på antal invånare vid årets början. För tid innan finns inte underliggande data.

Antal sökningar per 1000 invånare NPÖ

Filtrering för datum går på denna graf mot event_time. event_time är datumstämpeln för varje unik session.

Visar antal sessioner som en användare av NPÖ haft per 1000 invånare baserat på antal sessioner varje användare haft per dag dividerat med antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Det beräknade antalet visas per region som vårdgivare är kopplad till. Väljs fler än 1 dag så divideras totalt antal unika sessioner med befolkningsmängden för den senaste dagen i vald tidsperiod.

Orange streckad linje visar medelvärde för vald filtrering.

Underliggande data är komplett från december 2020 och framåt. För 2016 februari och framåt visas antal aktiva invånarkonton dividerat på antal invånare vid årets början. För tid innan finns inte underliggande data.

Antal besvarade & obesvarade samtal per 1000 invånare 1177 på telefon

Filtrering för datum går på denna graf mot SessionDateId_Arrival. Det vill säga data gällande alla samtal inkomna för valt datum.

Visar antal besvarade respektive obesvarade samtal till 1177 per telefon per 1000 invånare dividerat med antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Antal obesvarade samtal beräknas som totala antalet inkomna samtal minus besvarade samtal. Det beräknade antalet visas per region som vårdgivare är kopplad till. Väljs fler än 1 dag så divideras totalen med befolkningsmängden för den senaste dagen i vald tidsperiod.

Orange streckad linje visar medelvärde för vald filtrering.

Underliggande data är komplett från januari 2020 och framåt. För 2013 och framåt visas antal aktiva invånarkonton dividerat på antal invånare vid årets början. För tid innan finns inte underliggande data.

Antal bokningar per 1000 invånare webtidbok

Filtrering för datum går på denna graf mot log-timestamp (Dvs dagen då anropet gjordes).

Visar antal bokningar i Webbtidbokning per 1000 invånare baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Boka tid, dividerat med antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Teknisk term för Boka tid är MakeBooking. Det beräknade antalet per region är för hela den valda tidsperioden. Väljs fler än 1 dag så divideras totalen med befolkningsmängden för den senaste dagen i vald tidsperiod.

Orange streckad linje visar medelvärde för vald filtrering.

Underliggande data är komplett från 2017 oktober. För tid innan finns inte underliggande data.

Antal avbokningar per 1000 invånare Webtidbok

Filtrering för datum går på denna graf mot log-timestamp (Dvs dagen då anropet gjordes).

Visar antal avbokningar i Webbtidbokning per 1000 invånare baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Avboka tid, dividerat med antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Teknisk term för Avboka tid är CancelBooking. Det beräknade antalet per region är för hela den valda tidsperioden. Väljs fler än 1 dag så divideras totalen med befolkningsmängden för den senaste dagen i vald tidsperiod.

Orange streckad linje visar medelvärde för vald filtrering.

Underliggande data är komplett från 2017 oktober. För tid innan finns inte underliggande data.

Antal ombokningar per 1000 invånare Webtidbok

Filtrering för datum går på denna graf mot log-timestamp (Dvs dagen då anropet gjordes).

Visar antal ombokningar i Webbtidbokning per 1000 invånare baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Uppdatera tid, dividerat med antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Teknisk term för Uppdatera tid är UpdateBooking. Det beräknade antalet är per region för hela den valda tidsperioden. Väljs fler än 1 dag så divideras totalen med befolkningsmängden för den senaste dagen i vald tidsperiod.

Orange streckad linje visar medelvärde för vald filtrering.

Underliggande data är komplett från 2017 oktober. För tid innan finns inte underliggande data.

Antal inloggningar per invånare Journalen

Filtrering för datum går på denna graf mot LogDate (Dvs det datum den loggade händelsen inträffade på).

Visar antalet inloggningar i Journalen per invånare baserat på antal händelser i journalen av typen Loggade in, dividerat i antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Teknisk är händelse Loggade in av händelsetyp 1. Väljs fler än 1 dag så divideras totalen med befolkningsmängden för den senaste dagen i vald tidsperiod.

Underliggande data finns från 2015 januari.

Översikt Invånartjänster

Visar en sammanställning över ett antal olika nyckeltal utifrån antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Nyckeltalen är beräknade per region för hela den valda tidsperioden.

 • Antal invånarkonton per 1000 invånare 1177 e-tjänster 

Visar antal aktiva invånarkonton med konto i 1177 e-tjänster baserat på en daglig ögonblicksbild dividerat med antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Väljs fler än 1 dag så visas ögonblicksbilden för den senaste dagen i vald tidsperiod (både gällande invånarkonton och befolkningsstatistiken).

Underliggande data är komplett från december 2020 och framåt. För 2019 februari och framåt visas antal aktiva invånarkonton dividerat på antal invånare vid årets början. För tid innan finns inte underliggande data. Från sommaren 2022 har en procedur införts så att konton för avlidna invånare tas bort.

 • Antal ärenden per 1000 invånare 1177 e-tjänster

Filtrering för datum går på detta mått mot SkapadDatumId.

Visar antal ärenden per 1000 invånare baserat på antal inkomna ärenden i 1177 ärendehanteringssystem dividerat i antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Det beräknade antalet visas per region som vårdgivare är kopplad till. Väljs fler än 1 dag så divideras totalt antal inkomna ärenden delat med befolkningsmängden för den senaste dagen i vald tidsperiod.

Underliggande data är komplett från december 2020 och framåt. För 2019 februari och framåt visas antal aktiva invånarkonton dividerat på antal invånare vid årets början. För tid innan finns inte underliggande data.    

 • Antal startade moment per 1000 invånare SOB

Filtrering för datum går på detta mått mot DATE. Denna tidsstämpel sätts i datat när ett ärende får en ny status i systemet (startat, pausat, avslutat o.s.v.). Då detta mått endast visar startade moment betyder denna datumstämpel i detta fall den tidpunkt då ärendet startades.

Visar antal ärenden i Stöd och behandling som är startade per 1000 invånare baserat på antal ärenden som är av typen Process och har status Inprogress, dividerat med antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Det beräknade antalet per region är för hela den valda tidsperioden. Väljs fler än 1 dag så divideras totalt antal startade ärenden med befolkningsmängden för den senaste dagen i vald tidsperiod            

Underliggande data är komplett från december 2020 och framåt. För 2016 och framåt visas antal ärenden dividerat på antal invånare vid årets början.

 • Antal avslutade moment per 1000 invånare SOB

Filtrering för datum går på detta mått mot DATE. Denna tidsstämpel sätts i datat när ett ärende får en ny status i systemet (startat, pausat, avslutat o.s.v.). Då detta mått endast visar avslutade moment betyder denna datumstämpel i detta fall den tidpunkt då ärendet avslutades.

Visar antal ärenden i Stöd och behandling som är avslutade per 1000 invånare baserat på antal ärenden som är av typen Process och har status Done, dividerat med antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Det beräknade antalet per region är för hela den valda tidsperioden. Väljs fler än 1 dag så divideras totalt antal avslutade ärenden med befolkningsmängden för den senaste dagen i vald tidsperiod            

Underliggande data är komplett från december 2020 och framåt. För 2016 och framåt visas antal ärenden dividerat på antal invånare vid årets början.         

 • Antal bokningar per 1000 invånare Webbtidbok

Filtrering för datum går på detta mått mot log-timestamp (Dvs dagen då anropet gjordes).

Visar antal bokningar i Webbtidbokning per 1000 invånare baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Boka tid, dividerat med antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Teknisk term för Boka tid är MakeBooking. Det beräknade antalet per region är för hela den valda tidsperioden. Väljs fler än 1 dag så divideras totalt antal bokningar med befolkningsmängden för den senaste dagen i vald tidsperiod.

Underliggande data är komplett från 2017 oktober. För tid innan finns inte underliggande data.                   

 • Antal avbokningar per 1000 invånare Webbtidbok

Filtrering för datum går på detta mått mot log-timestamp (Dvs dagen då anropet gjordes).

Visar antal avbokningar i Webbtidbokning per 1000 invånare baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Avboka tid, dividerat med antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Teknisk term för Avboka tid är CancelBooking. Det beräknade antalet per region är för hela den valda tidsperioden. Väljs fler än 1 dag så divideras totalt antal avbokningar med befolkningsmängden för den senaste dagen i vald tidsperiod.

Underliggande data är komplett från 2017 oktober. För tid innan finns inte underliggande data.                   

 • Antal inloggningar per invånare 1177 e-tjänster

Filtrering för datum går på detta mått mot LoginTimestamp (Dvs dagen då inloggningen skedde)

Visar antal inloggningar i 1177 e-tjänster baserat på antal inloggningar som utförts i egenskap av invånare, dividerat med antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik.

Underliggande data är komplett från januari 2020 och framåt. För 2013 och framåt visas antal aktiva invånarkonton dividerat på antal invånare vid årets början. För tid innan finns inte underliggande data.            

 • Antal inkommande samtal per 1000 invånare 1177 på telefon

Filtrering för datum går på detta mått mot SessionDateId_Arrival. Det vill säga samtal inkomna för valt datum.

Visar antal inkommande samtal till 1177 per telefon per 1000 invånare dividerat med antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Det beräknade antalet visas per region som vårdgivare är kopplad till. Väljs fler än 1 dag så divideras totalt antal inkommande samtal med befolkningsmängden för den senaste dagen i vald tidsperiod.

Underliggande data är komplett från januari 2020 och framåt. För 2013 och framåt visas antal aktiva invånarkonton dividerat på antal invånare vid årets början. För tid innan finns inte underliggande data.            

 • Antal besvarade samtal per 1000 invånare 1177 på telefon

Filtrering för datum går på detta mått mot SessionDateId_Arrival. Det vill säga samtal inkomna för valt datum.

Visar antal besvarade samtal till 1177 per telefon per 1000 invånare dividerat med antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Det beräknade antalet visas per region som vårdgivare är kopplad till. Väljs fler än 1 dag så divideras totalt antal besvarade samtal med befolkningsmängden för den senaste dagen i vald tidsperiod.

Underliggande data är komplett från januari 2020 och framåt. För 2013 och framåt visas antal aktiva invånarkonton dividerat på antal invånare vid årets början. För tid innan finns inte underliggande data.            

 • Antal inloggningar per invånare Journalen      

Filtrering för datum går på detta mått mot LogDate (Dvs det datum den loggade händelsen inträffade på).

Visar antalet inloggningar i Journalen per invånare baserat på antal händelser i journalen av typen Loggade in, dividerat i antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Teknisk är händelse Loggade in av händelsetyp 1. Väljs fler än 1 dag så divideras totalt antal inloggningar med befolkningsmängden för den senaste dagen i vald tidsperiod.

Underliggande data finns från 2015 januari.

Filtrering för datum går på detta mått mot visit_first_action_time. Detta dagen då besöket påbörjades.

Visar antalet sessioner mot 1177.se som registrerats i den verktyg Inera använder för webtrafik analys, dividerat med antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Väljs fler än 1 dag så divideras totalt antal besök med befolkningsmängden för den senaste dagen i vald tidsperiod.

Underliggande data är komplett från januari 2020 och framåt. För 2013 och framåt visas antal aktiva invånarkonton dividerat på antal invånare vid årets början. För tid innan finns inte underliggande data.            

Översikt Verksamhetstjänster

Visar en sammanställning över ett antal olika nyckeltal utifrån antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik. Nyckeltalen är beräknade per region för hela den valda tidsperioden.

 • Antal användare per 1000 invånare NPÖ

Filtrering för datum går på detta mått mot event_time. event_time är datumstämpeln för varje unik session.

Visar antalet unika användare av NPÖ per invånare baserat på antal unika användar-ID som använt NPÖ, dividerat i antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik.

Underliggande data är komplett från januari 2020 och framåt. För 2016 och framåt visas antal aktiva invånarkonton dividerat på antal invånare vid årets början. För tid innan finns inte underliggande data.

·       Antal sökningar per 1000 invånare NPÖ

Visar antalet sökningar i NPÖ per invånare baserat på antal unika kombinationer av användar-id och sessions-id, dividerat i antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik.

Underliggande data är komplett från januari 2020 och framåt. För 2016 och framåt visas antal aktiva invånarkonton dividerat på antal invånare vid årets början. För tid innan finns inte underliggande data.

·       Antal vårdtagare per 1000 invånare Pascal

Visar antalet vårdtagare som hanterats i Pascal baserat på antal unika vårdtagare, dividerat i antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik.

Underliggande data är komplett från januari 2020 och framåt. För 2016 och framåt visas antal aktiva invånarkonton dividerat på antal invånare vid årets början. För tid innan finns inte underliggande data.

·       Antal avslutade vårdtagare per 1000 invånare

Visar antalet avlutade vårdtagare i Pascal baserat på antal unika vårdtagare som har angetts som Avliden eller som Avslutavårdtagare, dividerat i antal invånare baserat på SCBs befolkningsstatistik.

Underliggande data är komplett från januari 2020 och framåt. För 2016 och framåt visas antal aktiva invånarkonton dividerat på antal invånare vid årets början. För tid innan finns inte underliggande data.

Översikt Anslutningar

·       Antal mottagningar med aktiva tjänster 1177

Visar antalet mottagningar med aktiva 1177 e-tjänster baserat på antal unika HSA-id som har någon tjänst aktiverad.

Underliggande data är komplett från november 2018 och framåt. För tid innan finns inte tillförlitlig underliggande data.

·       Antal enheter som aktiverat webbtidboken

Visar antalet enheter som aktiverat webbtidboken baserat på antal unika HSA-id för vårdgivare där bokat tid, avboka tid, uppdatera bokning eller mina tider är aktiverade. För kontrollen så verifieras att nödvändiga ingående meddelanden för varje aktivitet har aktiverats. För Avboka tid (GetSubjectOfCareSchedule, GetBookingDetails, CancelBooking), för Boka tid (GetAvailableDates, GetAvailableTimeslots, MakeBooking, GetAllTimeTypes), för Uppdatera bokning (GetSubjectOfCareSchedule, GetAvailableDates, GetAvailableTimeslots, GetBookingDetails, UpdateBooking) och för Mina tider (GetSubjectOfCareSchedule).

Underliggande data är komplett från april 2016 och framåt. För tid innan finns inte tillförlitlig underliggande data.

·       Antal vårdenheter NPÖ

Visar antalet vårdenheter som använt NPÖ baserat på antal unika HSA-id som använt NPÖ.

Underliggande data är komplett från januari 2016 och framåt. För tid innan finns inte tillförlitlig underliggande data.

·       Antal mottagningar Formulärtjänst

Visar antalet mottagningar som använt Formulärtjänsten baserat på antal unika HSA-id som använt formulärtjänst.

Underliggande data är begränsad under 2017 och 2018, därefter finns det mer data.

·       Antal mottagningar SOB

Visar antal mottagningar som använt Stöd och behandling baserat på antal unika HSA-id som är som vårdgivare för ärende i Stöd och behandling.

Underliggande data är komplett från januari 2016 och framåt. För tid innan finns inte tillförlitlig underliggande data.

Invånartjänster

Statistik över användningen av invånartjänster.

Inkomna ärenden, antal inloggningar & invånarkonton 1177 e-tjänster

·       Antal inkomna ärenden

Visar antalet inkomna ärenden i 1177 baserat på antal ärenden som skapats under månaden.

Data visas för februari 2013 och framåt. Filtrering utifrån flödestyp påverkar denna statistik.

·       Antal inloggningar

Visar antal inloggningar till 1177 baserat på antal faktiska inloggningar från ett tekniskt perspektiv under månaden där inloggning skett av invånare och inte av vårdpersonal. Att det är från ett tekniskt perspektiv betyder att en invånare i enstaka fall kan ha många inloggningar registrerade under en kort tidsperiod så som 4st under 1 sekund.

Data visas för februari 2013 och framåt. Filtrering utifrån flödestyp påverkar denna statistik.

·       Antal invånarkonton

Visar antal invånarkonton som finns i 1177 baserat på summerat antal aktiva användarkonton vid given tidpunkt som i detta fall är den sista i de valda månaderna.

Data visas för februari 2019 och framåt.

Startade, avslutade & pågående moment SOB

·       Antal startade moment

Visar antal startade moment i Stöd och behandling baserat antal ärenden som är av typ Process (PROCESS) med status pågår (INPROGRESS) för de månader som visas.

Data visas för oktober 2015 och framåt.

·       Antal avslutade moment

Visar antal avslutade moment i Stöd och behandling baserat antal ärenden som är av typ Process (PROCESS) med status färdig (DONE) för de månader som visas

Data visas för mars 2016 och framåt.

·       Antal pågående moment

Visar antal pågående moment i Stöd och behandling baserat antal ärenden med status pågår (INPROGRESS) för de månader som visas. Samma moment kan pågå under flera månader och därför räknas med i för dessa.

Data visas för oktober 2015 och framåt.

Bokningar, avbokningar & ombokningar Webbtidboken

·       Antal bokningar

Visar antal bokningar i Webbtidbokning baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Boka tid. Teknisk term för Boka tid är MakeBooking.

Underliggande data är komplett från 2017 oktober. För tid innan finns inte underliggande data.

·       Antal avbokningar

Visar antal avbokningar i Webbtidbokning baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Avboka tid. Teknisk term för Avboka tid är CancelBooking..

Underliggande data är komplett från 2017 oktober. För tid innan finns inte underliggande data.

·       Antal ombokningar

Visar antal ombokningar i Webbtidbokning baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Uppdatera tid. Teknisk term för Uppdatera tid är UpdateBooking.

Underliggande data är komplett från 2017 oktober. För tid innan finns inte underliggande data.

Avslutade, skapade & inställda formulär Formulärhantering

·       Antal avslutade formulär

Visar antal avslutade formulär baserat på antal unika formulär id som har ett avslutat datum som infaller under visade månader.

Underliggande data är begränsad under 2017 och 2018, därefter finns det mer data.

·       Antal skapade formulär

Visar antal skapade formulär baserat på antal unika formulär id som har ett skapat datum som infaller under visade månader.

Underliggande data är begränsad under 2017 och 2018, därefter finns det mer data.

·       Antal inställda formulär

Visar antal inställda formulär baserat på antal unika formulär id som har ett inställt datum som infaller under visade månader.

Underliggande data är begränsad under 2017 och 2018, därefter finns det mer data.

Statistik kopplat till 1177 e-tjänster

·       Antal inkomna ärenden

Visar antal inkomna ärenden baserat på antal ärende id som skapats under vald tidsperiod.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning. Strukturen innehåller också information om Flödestyp för ärendet, det vill säga hur det initierades, och flödesundertyp som anger om det är en fråga eller information e.t.c. I strukturen visas också typ av ärende, både utifrån dess generella namn och det interna namn som kan sättas.

Underliggande data är finns för 2013 och framåt. Filtrering utifrån flödestyp påverkar denna statistik.

·       Δ inkomna ärenden fg. År (%)

Visar den procentuella skillnaden mellan antal inkomna ärenden för den valda tidsperioden och samma tidsperiod föregående år. Filtrering utifrån flödestyp påverkar denna statistik.

·       Antal avslutade ärenden

Visar antal avslutade ärenden baserat på antal ärende id som har status Avslutat eller status Fördelat. Antalet gäller de ärenden som har avslutats under vald tidsperiod.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Underliggande data är finns för 2013 och framåt. Filtrering utifrån flödestyp påverkar denna statistik.

·       Antal ärenden per invånare

Visar antal inkomna ärenden per invånare baserat på antal ärende id som skapats under vald tidsperiod dividerat med antal invånare i länet baserat på SCBs befolkningsstatistik. Värdet är avrundat till två decimaler.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Underliggande data är komplett från december 2020 och framåt. För 2013 och framåt visas antal aktiva invånarkonton dividerat på antal invånare vid årets början. Filtrering utifrån flödestyp påverkar denna statistik.

·       Genomsnittlig ärendetid (tt:mm:ss)

Visar genomsnittlig ärendetid baserat genomsnittlig tid som förflutit från att ett ärende skapats till dess att ärende har status Avslutat. Ärenden som har stängts automatiskt är exkluderade ur beräkningen. Den genomsnittliga tiden visas i timmar:minuter:sekunder.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Underliggande data är finns för 2013 och framåt. Filtrering utifrån flödestyp påverkar denna statistik.

Statistik kopplat till SOB

·       Antal invånare med startade moment

Visar antal invånare med startade moment i Stöd och behandling baserat unika id för vårdtagare som är kopplade till moment i Stöd och behandling från första datum då det finns data fram till valt datum.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Data finns för oktober 2015 och framåt.

·       Δ invånare som får vård fg. år (%)

Visar den procentuella skillnaden mellan antal invånare som får vård under den valda tidsperioden och samma tidsperiod föregående år baserat på antalet startade moment under tidsperioderna.

·       Antal startade moment

Visar antal startade moment i Stöd och behandling baserat antal ärenden som är av typ Process (PROCESS) med status pågår (INPROGRESS) för vald datumperiod.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning. Ett moment kan startas på en mottagning och sedan avslutas på en annan så det är vanligt att antal avslutade är noll trots många startade moment.

Data visas för oktober 2015 och framåt.

·       Antal pågående moment

Visar antal ärenden i Stöd och behandling som är pågående baserat på antal ärenden som är av typen Process (PROCESS) och har status pågår (INPROGRESS) och är startade innan slutet av vald datumperiod.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning. På lägre nivåer i katalogstrukturen visas inget värde för Antal pågående moment eftersom momentet kan startas i en del av organisationen och sedan hanteras av en annan. Antalet skulle då bli missvisande om man jämförde antal startade med antal pågående. Detta kan även ske på högre nivåer i strukturen men är inte lika vanligt.

Data visas för mars 2016 och framåt.

·       Antal avslutade moment

Visar antal ärenden i Stöd och behandling som är avslutade baserat på antal ärenden som är av typen Process (PROCESS) och har status Färdig (DONE). för vald datumperiod.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning. Ett moment kan startas på en mottagning och sedan avslutas på en annan så det är vanligt att antal avslutade är större än antal startade.

Data visas för mars 2016 och framåt.

·       Andel avslutade moment (%)

Visar andel avslutade moment i Stöd och behandling baserat på Antal avslutande moment dividerat med Antal startade moment. För mer detaljer om de två ingående måtten se avsnitt för dessa.

Statistik kopplat till Formulärhantering

·       Antal skapade formulär

Visar antal skapade formulär baserat på antal unika formulär id som har ett skapat datum som infaller under valda datum.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Underliggande data är begränsad under 2017 och 2018, därefter finns det mer data.

·       Antal avslutade formulär

Visar antal avslutade formulär baserat på antal unika formulär id som har ett avslutat datum som infaller under valda datum.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Underliggande data är begränsad under 2017 och 2018, därefter finns det mer data.

·       Andel avslutade formulär

Visar andel avslutade formulär baserat på Antal avslutande formulär dividerat med Antal skapade formulär.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

För mer detaljer om de två ingående måtten se avsnitt för dessa.

·       Antal inställda formulär

Visar antal inställda formulär baserat på antal unika formulär id som har ett inställt datum som infaller under valda datum.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Underliggande data är begränsad under 2017 och 2018, därefter finns det mer data.

·       Andel inställda formulär

Visar andel inställda formulär baserat på Antal inställda formulär dividerat med Antal skapade formulär.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

För mer detaljer om de två ingående måtten se avsnitt för dessa.

Statistik kopplat till Webbtidboken

·       Antal bokningar

Visar antal bokningar i Webbtidbokning baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Boka tid. Teknisk term för Boka tid är MakeBooking.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Data visas för oktober 2017 och framåt.

·       Δ bokningar fg. år (%)

Visar den procentuella skillnaden mellan antal bokningar under den valda tidsperioden och samma tidsperiod under föregående år baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Boka tid. Teknisk term för Boka tid är MakeBooking.

·       Antal avbokningar

Visar antal avbokningar i Webbtidbokning baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Avboka tid. Teknisk term för Avboka tid är CancelBooking.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Data visas för oktober 2017 och framåt.

·       Antal ombokningar

Visar antal ombokningar i Webbtidbokning baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Uppdatera tid. Teknisk term för Uppdatera tid är UpdateBooking.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Data visas för oktober 2017 och framåt.

·       Antal Mina tider

Visar användning av Mina tider i Webbtidbokning baserat på antal anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Mina tider. Teknisk term för Uppdatera tid är GetSubjectOfCareSchedule.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Data visas för oktober 2017 och framåt.

Statistik kopplat till Egen Provtagning

·       Antal erbjudanden

Visar antal erbjudanden i Egen provhantering baserat på antalet unika id för erbjudandena för det datum de har hanterats (HandledDate).

Data visas utifrån region, erbjudandekategori och erbjudande.

Data visas för maj 2016 och framåt.

·       Antal provtagna

Visar antal provtagna som hanterats i Egen provtagning baserat på antal tillfälliga patient id som hanterats för varje datum (HandledDate).

Data visas utifrån region, erbjudandekategori och erbjudande.

Data visas för maj 2016 och framåt.

·       Antal provtagna per 100 000 invånare

Visar antal provtagna som hanterats i Egen provtagning per 100 000 invånare baserat på Antal provtagna dividerat med antal invånare i regionen.  För mer detaljer antal provtagna se avsnitt för detta.

Underliggande data är komplett från januari 2020 och framåt. För 2018 och framåt visas antal aktiva invånarkonton dividerat på antal invånare vid årets början. För tid

Statistik kopplat till Kontaktsidor på 1177.se

·       Antal sidvisningar Kontaktkort

Visar antal sidvisningar av kontaktkort baserat på sidvisningar mätta för sidor som är listade som Kontaktsidor utifrån att url innehåller ”/Kontaktkort/”.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning. Där Region i första hand är den administrativa regionen för vårdgivaren, i andra hand det län som är angivet i HSA och i tredje hand om de övriga inte är angivna det län som är angivet i fält DN1 i HSA strukturen.

Data visas för oktober 2016 och framåt. Under mars 2021 skedde ett byte av system som mäter detta vilket resulterat i att data är ofullständig för denna månad.

· Antal besök Kontaktkort

Visar antal besök av kontaktkort baserat på antalet sessioner som besökt sidor som är listade som Kontaktsidor utifrån att url innehåller ”/Kontaktkort/”.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning. Där Region i första hand är den administrativa regionen för vårdgivaren, i andra hand det län som är angivet i HSA och i tredje hand om de övriga inte är angivna det län som är angivet i fält DN1 i HSA strukturen.

Data visas för oktober 2016 och framåt. Under mars 2021 skedde ett byte av system som mäter detta vilket resulterat i att data är ofullständig för denna månad.

Statistik över invånares startsida till 1177 e-tjänster

· Antal invånare som har mottagningen på sin startsida

Aggregerat nyckeltal som beräknar antal invånare som har mottagningen på sin startsida. Summorna filtreras så de endast visas på mottagningsnivå, eftersom samma invånare kan ha fler än 1 mottagning på sin startsida.

Data visas per dagens datum

· Antal mottagningar som finns på minst en invånares startsida

Aggregerat nyckeltal över antal mottagningar som finns på minst en invånares startsida. Summorna filtreras så de ej visas på mottagningsnivå, eftersom detta i en visualisering endast blir ettor på mottagningsnivå.

Data visas per dagens datum

Statistik över listning kopplat till 1177 e-tjänster

· Antal listade invånare

Aggregerat nyckeltal som beräknar antal listade invånare. Summorna filtreras så de endast visas på mottagningsnivå, eftersom samma invånare kan vara listad på fler än 1 mottagning.

Data visas för juli 2021 och framåt

· Antal mottagningar som har minst en invånare listad

Aggregerat nyckeltal för antal mottagningar som har minst en invånare listad. Summorna filtreras så de ej visas på mottagningsnivå, eftersom detta i en visualisering endast blir ettor på mottagningsnivå.

Data visas för juli 2021 och framåt

Statistik över listning över tid kopplat till 1177 e-tjänster

Visar det aggregerat nyckeltalet “Antal listade invånare” som beräknar antal listade invånare. Summorna filtreras så de endast visas på mottagningsnivå, eftersom samma invånare kan vara listad på fler än 1 mottagning.

Data visas för juli 2021 och framåt

Verksamhetstjänster

Statistik över användningen av verksamhetstjänster

Antal användare, vårdtagare & sökningar NPÖ

·       Antal användare

Visar antalet användare av NPÖ baserat på antal unika användar-ID som använt NPÖ.

Data visas för 2016 och framåt.

·       Antal Vårdtagare

Visar antalet vårdtagare som hanteras i NPÖ baserat på antal unika id för vårdtagare som frågor har ställts för i NPÖ.

Data visas för 2016 och framåt.

·       Antal Sökningar

Visar antal sessioner som en användare av NPÖ baserat på antal sessioner varje användare haft per dag.

Data visas för 2016 och framåt.

Antal användare & vårdtagare Pascal

·       Antal användare

Visar antalet användare som arbetat i Pascal baserat på antal unika användar ID.

Data visas för mars 2012 och framåt.

·       Antal vårdtagare

Visar antalet vårdtagare som hanterats i Pascal baserat på antal unika ID för vårdtagare.

Data visas för mars 2012 och framåt.

Antal påbörjade & publicerade analyser Nitha

·       Antal påbörjade analyser

Visar antal analyser som är påbörjade baserat på antal registreringar i Nitha som har status Påbörjad (Initiated).

Data visas för februari 2011.

·       Antal publicerade analyser

Visar antal analyser som är publiserade baserat på antal registreringar i Nitha som har status Publicerad (Published eller FollowUpDone).

Data visas för februari 2011.

Statistik kopplat till NPÖ

·       Antal Vårdtagare

Visar antalet vårdtagare som hanteras i NPÖ baserat på antal unika id för vårdtagare som frågor har ställts för i NPÖ.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning och sedan ärendetyp

Data visas för 2016 och framåt.

·       Antal Användare

Visar antalet användare av NPÖ baserat på antal unika användar-ID som använt NPÖ.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning och sedan ärendetyp

Data visas för 2016 och framåt.

·       Antal Sökningar

Visar antal sessioner som en användare av NPÖ baserat på antal sessioner varje användare haft per dag.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning och sedan ärendetyp

Data visas för 2016 och framåt.

·       Antal sökningar per användare

Visar antal sökningar per användare av NPÖ baserat på Antal sökningar dividerat med antal användare.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning och sedan ärendetyp

För mer detaljer om de två ingående måtten se avsnitt för dessa.

Statistik kopplat till Pascal

·       Antal Användare

Visar antalet användare som arbetat i Pascal baserat på antal unika användar ID.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Data visas för mars 2012 och framåt. Från juni 2012 är data uppdelat utifrån HSA.

·       Antal inloggningar

Visar antalet inloggningar i Pascal baserat på antal aktiviteter som loggats som Inloggning i Pascal.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Data visas för mars 2012 och framåt. Från juni 2012 är data  uppdelat utifrån HSA.

·       Antal vårdtagare

Visar antalet vårdtagare som hanterats i Pascal baserat på antal unika ID för vårdtagare.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Data visas för mars 2012 och framåt. Från juni 2012 är data  uppdelat utifrån HSA.

·       Avslutade vårdtagare

Visar antalet avlutade vårdtagare i Pascal baserat på antal unika vårdtagare som har angetts som Avliden eller som Avslutavårdtagare.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Data visas för mars 2012 och framåt. Från juni 2012 är data  uppdelat utifrån HSA.

·       Antal sätta ut recept

Visar antalet recept som är utställda i Pascal baserat på antal aktiviteter som loggats som Sätt ut Ordination i Pascal.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Data visas för mars 2012 och framåt. Från juni 2012 är data  uppdelat utifrån HSA.

Statistik kopplat till Nitha

·       Antal påbörjade analyser

Visar antal analyser som är påbörjade baserat på antal registreringar i Nitha som har status Påbörjad (Initiated).

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Data visas för februari 2011 och framåt.

·       Antal publicerade analyser

Visar antal analyser som är publiserade baserat på antal registreringar i Nitha som har status Publicerad (Published eller FollowUpDone).

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Data visas för februari 2011 och framåt.

·       Antal patienter

Visar antalet patienter som hanterats i Nitha baserat på status är Publicerad (Published eller FollowUpDone), Kvalitetsbedömd (QualityReviewed) eller Påbörjad (Initiated) samt att patientkategori är för 1 eller fler patienter.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning.

Data visas för februari 2011 och framåt.

Anslutning

Statistik över verksamheters anslutningar

Anslutna mottagningar med aktiva tjänster 1177 e-tjänster

Visar antalet mottagningar med aktiva 1177 e-tjänster baserat på antal unika HSA-id som har någon tjänst aktiverad.

Underliggande data är komplett från november 2018 och framåt. För tid innan finns inte tillförlitlig underliggande data.

Anslutna enheter som använt Boka Webbtidboken

·       Antal Enheter som Använt Tjänst Boka

Visar antalet enheter som använt tjänst boka i webbtidboken baserat på antal unika HSA-id för vårdgivare där bokat tid, avboka tid, uppdatera bokning eller mina tider är använda Nationella Tjänsteplattformen, NTjP. För kontrollen så verifieras att nödvändiga ingående meddelanden för varje aktivitet har använts. För Boka tid (GetAvailableDates, GetAvailableTimeslots, MakeBooking, GetAllTimeTypes).

Data visas för oktober 2017 och framåt.

·       Antal Enheter som Använt Tjänst Boka Senaste 30 Dagarna

Visar antal enheter som använt tjänst boka i Webbtidbokning baserat på antal unika HSA-id för vårdgivare anrop via Nationella Tjänsteplattformen för tjänst Boka tid. Teknisk term för Boka tid är MakeBooking.

Data visas för oktober 2017 och framåt.

Anslutngar e-tjänster

·       Antal mottagningar med aktiva tjänster

Visar antalet mottagningar med aktiva 1177 e-tjänster baserat på antal unika HSA-id som har någon tjänst aktiverad.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning och sedan tjänstetyp. Därigenom så visar detta mått en etta för enskilda mottagningar och en etta för alla tjänstetyper som är aktiva.

Underliggande data är komplett från november 2018 och framåt. För tid innan finns inte tillförlitlig underliggande data.

·       Antal tjänster

Visar antalet tjänster baserat på antal aktiverade tjänster för varje unikt HSA-id.

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning och sedan tjänstetyp. Därigenom så visar detta mått antal tjänster totalt för varje nivå i hierarkin i HSA katalogen och en etta för alla tjänstetyper som är aktiverade.

Underliggande data är komplett från november 2018 och framåt. För tid innan finns inte tillförlitlig underliggande data.

Anslutningar Webbtidboken

·       Antal enheter som aktiverat Webbtidboken

Visar antalet enheter som aktiverat webbtidboken baserat på antal unika HSA-id för vårdgivare där bokat tid, avboka tid, uppdatera bokning eller mina tider är aktiverade. För kontrollen så verifieras att nödvändiga ingående meddelanden för varje aktivitet har aktiverats. För Avboka tid (GetSubjectOfCareSchedule, GetBookingDetails, CancelBooking), för Boka tid (GetAvailableDates, GetAvailableTimeslots, MakeBooking, GetAllTimeTypes), för Uppdatera bokning (GetSubjectOfCareSchedule, GetAvailableDates, GetAvailableTimeslots, GetBookingDetails, UpdateBooking) och för Mina tider (GetSubjectOfCareSchedule).

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning

Underliggande data är komplett från april 2016 och framåt. För tid innan finns inte tillförlitlig underliggande data.

·       Antal Enheter Som Använt Tjänst Boka

Visar antalet enheter som använt tjänst Boka i webbtidboken baserat på antal unika HSA-id för vårdgivare där bokat tid, avboka tid, uppdatera bokning eller mina tider är använda Nationella Tjänsteplattformen, NTjP. För kontrollen så verifieras att nödvändiga ingående meddelanden för varje aktivitet har använts. För Boka tid (GetAvailableDates, GetAvailableTimeslots, MakeBooking, GetAllTimeTypes).

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning

Data visas för oktober 2017 och framåt.

·       Antal Enheter Som Använt Tjänst Avboka

Visar antalet enheter som använt tjänst Avboka i webbtidboken baserat på antal unika HSA-id för vårdgivare där bokat tid, avboka tid, uppdatera bokning eller mina tider är använda Nationella Tjänsteplattformen, NTjP. För kontrollen så verifieras att nödvändiga ingående meddelanden för varje aktivitet har använts. För Avboka tid (GetSubjectOfCareSchedule, GetBookingDetails, CancelBooking).

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning

Data visas för oktober 2017 och framåt.

·       Antal Enheter Som Använt Tjänst Omboka

Visar antalet enheter som använt tjänst Omboka i webbtidboken baserat på antal unika HSA-id för vårdgivare där bokat tid, avboka tid, uppdatera bokning eller mina tider är använda Nationella Tjänsteplattformen, NTjP. För kontrollen så verifieras att nödvändiga ingående meddelanden för varje aktivitet har använts. För Omboka/Uppdatera bokning (GetSubjectOfCareSchedule, GetAvailableDates, GetAvailableTimeslots, GetBookingDetails, UpdateBooking).

Data visas utifrån katalogstruktur i HSA katalogen från Region och ner till enskild mottagning

Data visas för oktober 2017 och framåt.