HSA för Pascal

Ny version av Pascal anpassad till den Nationella läkemedelslistan medför förändringar i åtkomst. Denna version kommer att driftsättas 2024-05-25.
För att kunna läsa och förskriva i Nationella läkemedelslistan krävs Utökad yrkeskod för ej legitimerade läkare. Därför kommer ej legitimerade läkare behöva Utökad yrkeskod för att kunna läsa och förskriva i Pascal anpassad till den Nationella läkemedelslistan. Utökad yrkeskod hanteras av din lokala HSA administratör. Läs mer om E-hälsomyndighetens krav här

Pascal

Pascal är ett nationellt förskrivningsverktyg för dosdispenserade läkemedel. Läs mer om tjänsten på www.inera.se/pascal och på Öppen info: Pascal. För att få åtkomst till Pascal krävs det att användaren finns upplagd i HSA, är kopplad till ett medarbetaruppdrag och har vissa attribut ifyllda på sin personpost. Inloggning till Pascal sker med SITHS-kort. Utöver detta kräver Pascal också att vissa attribut är ifyllda för vårdenheten till vilket medarbetaruppdraget (och därmed personen) är kopplat.

Definition och registrering av vårdgivare och vårdenhet

Ingen registrering kan göras innan vårdgivare och vårdenheter har definierats. Se Handbok för HSA-administratörer, avsnitt 7.2 Vårdgivare och vårdenheter enligt PDL.

Attribut för vårdenhet

För att kunna använda Pascal krävs (utöver namn och HSA-id för vårdgivare och vårdenheter) att följande attribut är ifyllda i HSA för enheter som är utpekade som vårdenheter:

 • Arbetsplatskod

  • Enhetens sifferkod för att följa upp kostnader på läkemedel. Arbetsplatskod utfärdas av respektive region som själva bestämmer vilka enheter som ska tilldelas en arbetsplatskod. Endast arbetsplatskoder som är registrerade på objekt som är markerade som vårdgivare, vårdenhet och enheter/funktioner som är kopplade till vårdenheter hanteras av nationella tjänster.

  • Endast en arbetsplatskod kan registreras på varje vårdenhet. Om vårdenheten har flera arbetsplatskoder ska dessa registreras på enheter som motsvarar arbetsplatskoderna, och dessa enheter ska sedan kopplas till vårdenheten. Se Handbok för HSA-administratörer, avsnitt 7.2.4 Instruktion – Markera enheter som tillhör en vårdenhet

 • Postadress

 • Postnummer

 • Direkttelefon

Hur man administrerar attribut för en enhet finns beskrivet i Handbok för HSA-administratörer, avsnitt 7 Enheter och funktioner i HSA Admin.

Medarbetaruppdrag

Personer som ska använda Pascal ska vara kopplade till ett medarbetaruppdrag med ändamål "Vård och behandling". Däremot behöver inte aktivitet, informationstyp eller omfång anges i medarbetaruppdraget. Skapande av medarbetaruppdrag samt koppling av personer finns beskrivet i Handbok för HSA-administratörer, avsnitt 9 Medarbetaruppdrag i HSA Admin.

Attribut för person

Hur du administrerar attribut för en person finns beskrivet i Handbok för HSA-administratörer, avsnitt 8.3 Egenskaper/Attribut för personer. Vilka personliga attribut som behövs för att använda Pascal beror på vilken roll i Pascal personen ska ha. Den fullständiga beskrivningen av rollerna finns i Roller och behörigheter Pascal på Öppen info: Pascal under Införande.
Följande krav gäller för de olika rollerna (utöver kopplingen till ett aktuellt medarbetaruppdrag med syfte Vård och behandling):

 • Förskrivare

  • Legitimerad yrkesgrupp Legitimerad yrkesgrupp och personliga förskrivarkoder ska verifieras mot Socialstyrelsen innan de registreras = läkare, tandläkare, tandhygienist, barnmorska, eller sjuksköterska

  • Förskrivarkod, personlig eller gruppförskrivarkod

  • AT-läkare och Läkare med förordnande behöver attributet “Utökad yrkeskod AL” respektive “Utökad yrkeskod LF”.

 • Legitimerad personal

  • Legitimerad yrkesgrupp Legitimerad yrkesgrupp och personliga förskrivarkoder ska verifieras mot Socialstyrelsen innan de registreras = sjuksköterska, dietist, apotekare eller receptarie

 • Icke legitimerad personal

  • Administratör av dospatientuppgifter behöver ha attributet “Utökad yrkeskod AD”.