Terminologi

Termer och begrepp i T2 - vård och omsorg

Ytterligare termer, begrepp och byggblockbenämningar finns beskrivna i T2 - Välfärdens terminologiavsnitt Terminologi.

Term

Förklaring

Aggregerande tjänst

En digital tjänst som för en tjänstekonsument sammanställer information från flera källor.

Cache

Tillfällig lagringsplats i dator.

CRUD-operationer

Create, Read, Update, Delete. Förkortning av de vanligaste operationerna som används för att hantera resurser vid REST-implementationer.

Federation

Se T2V byggblock: Informationsfederation.

Informationsindex

Ett sammanställning av förekomster av information av en viss typ där varje indexpost knyts till en egenskap (indexnyckel) hos informationen. Informationsindex publiceras så att intressenter kan identifiera digitala tjänster som som har information för en eftersökt indexnyckel.

Informationsmodell

En samling dataentiteter och dess inbördes relationer i syfte att representera ett eller flera verksamhetsobjekt i ett sammanhang. Se även VI-Boken.

Integrationsprofil

En unikt identifierbar specifikation som beskriver krav på aktörer som ska integrera med en digital tjänst. Integrationsprofilen uttrycker den mest fingranulära nivån på konformitet som en enskild aktör ska kunna stödja kopplat till den digitala tjänsten. Integrationsprofilen används som begrepp i tjänstesökning och tjänsteregistrering för att identifiera en digital tjänsts förmåga.

FHIR

Standard framtagen av den internationella organisationen Health Level Seven (HL7).

GDPR

General Data Protection Regulation. Dataskyddsförordning inom EU.

Konsolidera

I denna kontext avses att slå samma information från flera källor.

Nomenklatur

System av termer och beteckningar som används inom ett fackområde.

Organisationsidentifierare

Identifierare av en organisation eller organisationsenhet. Identifieraren används för att kunna referera till organisationen.

REST

Representational State Transfer. Arkitekturell modell för hur resurser och deras transformationer kommuniceras mellan aktörer.

RIV

Regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg. Se https://rivta.se/.

RIV-TA

Teknisk anvisning inom RIV.

SOAP

Simple Object Access Protocol. Meddelandeprotokoll för utbyte av strukturerad information i XML format.

PUA

Personuppgiftsansvarig. Part som ansvarar för användning och säkerhet för information som innehåller personuppgifter.

PUB

Personuppgiftsbiträde. Part som hanterar personuppgifter åt en PUA enligt dennes instruktioner.

T-Boken

Teknisk arkitektur med styrande principer, vägledande exempel och teknisk referensarkitektur för vård och omsorg.

Referensarkitektur för vård och omsorg - T-boken REV D.

Tjänstekatalog

Tillhandahåller förmågan att utforska vilka organisationer som erbjuder relevanta digitala tjänster för ett visst syfte, hur tjänsterna ska adresseras samt hur ska de användas (tjänstens utformning).

Vårdenhet

Organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård.

Se Socialstyrelsens termbank.

Vårdgivare

Statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Se Socialstyrelsens termbank.

XML

Extensible Markup Language. Format för att strukturera information.