Introduktion

Bakgrund

I över ett decennium har man inom svensk hälso- och sjukvård nyttjat Referensarkitektur för vård och omsorg - T-boken, dess tillhörande RIV Tekniska Anvisningar, samt de interoperabilitetslösningar som skapats för att utbyta bland annat journalinformation, intyg, remisser, listningsinformation och många andra informationsmängder.

Under de senaste åren har kommuner och regioner via Inera utrett hur en framtida interoperabilitetsarkitektur kan och bör utformas, dels för att möta behoven i andra kommunala och regionala verksamhetsområden än hälso- och sjukvård, dels att öka möjligheten för privata välfärdsaktörer att delta. Med fler samverkande parter ställs ökade krav på tekniska lösningar för säkerställd informationsintegritet och en mer transparent och verifierbar säkerhet.

Utredningarna under dessa år har dels resulterat i en rad uppdateringar av tekniska anvisningar tillhörande T-boken, dels givit upphov till denna nya referensarkitektur.

Översikt

Detta dokument är tänkt att övergripande beskriva en grundläggande arkitektur för interoperabilitet som kan tillämpas för olika verksamhetsområden inom välfärden. Välfärd som ord används för att beskriva alla de områden som säkrar ekonomisk och social trygghet i ett samhälle. Välfärd som begrepp omfattar vård, omsorg, utbildning och socialförsäkring.

T2 - referensarkitektur för interoperabilitet inom svensk välfärd (fortsättningsvis refererad till som T2 - välfärden) är följsam mot Svenskt ramverk för digital samverkan från DIGG.

T2 - välfärden är en anpassning av European Interoperability Reference Architecture 3.1.0 (EIRA) för kontexten samverkan mellan svenska välfärdsaktörer. T2 är inte en direkt översättning av EIRA. T2 har endast inkluderat relevanta byggblock och detaljerat beskrivningarna för att passa T2:s kontext.

Interoperabilitetsarkitekturer för specifika verksamhetsområden kan bygga vidare på T2 - välfärden och definiera sina specifika krav och tillämpningsanvisningar för att uppnå interoperabilitet. Detta behöver beskrivas utifrån perspektiven teknisk, semantisk, legal och organisatorisk interoperabilitet.

Bilden visar kontext och tänkt användning för T2 - välfärden. Den visar på hur T2 - välfärden bygger på principer och rekommendationer från svenskt ramverk för digital samverkan. Vidare visar den att T2 - välfärden ger en terminologi och mönster för interoperabilitet. Slutligen visas att man utifrån T2 - välfärden kan ta fram mer specialiserade arkitekturer kopplade till specifika verksamhetsområden. I dessa specialiserade arkitekturer presenteras interoperabilitetsperspektiven juridik, organisation, semantik och teknik.