Positionering av arkitekturen

T2 - referensarkitektur för interoperabilitet inom svensk välfärd (T2 - välfärden) är tänkt som en grund att bygga andra referensarkitekturer för specifika verksamhetsområden på. T2 - välfärden är en paketering av andra etablerade protokoll, mönster och referensarkitekturer, vilka är vettiga att använda tillsammans för att skapa en bra grund för interoperabel samverkan som håller över tid.

Fokus för T2 - välfärden är på integrationer och informationsutbyte mellan organisationer.

T2 - välfärden och EU

T2 - välfärden bygger vidare på principer och rekommendationer samlade i Svenskt ramverk för digital samverkan version 1.3. Ramverket är en svensk anpassning av det europeiska ramverket European Interoperability Framework (EIF).

Den arkitekturella modell som presenteras av T2 - välfärden har använt den europeiska referensarkitekturen European Interoperability Reference Architecture (EIRA), v 3.1.0. (EIRA) som ett intellektuellt kapital.

T2 - välfärden och Myndighetssverige

T2 - välfärden är tänkt att användas av aktörer verksamma inom just svensk välfärd. Dessa aktörer har ofta behov av samverkan med offentliga aktörer inom Myndighetssverige. Inom Myndighetssverige pågår många initiativ inom interoperabilitetsområdet. Ena - Sveriges digitala infrastruktur, Single Digital Gateway, e-Delivery, Peppol, med flera. Det pågår även ett antal statliga utredningar inom interoperabilitetsområdet.

Det är av nationellt intresse att man för liknande behov använder liknande mönster och standarder för samverkan. T2 - välfärden och initiativ inom Myndighetssverige bör linjeras för att möjliggöra kostnadseffektiv realisering av samverkan.

Bland annat innebär detta att vi ifrån T2 - välfärden hänvisar till det ramverk för organisationstillit som DIGG tar fram inom Ena-uppdraget.

För åtkomsthantering finns det ingen utbrett etablerad standard inom Myndighetssverige, medan man inom kommuner och regioner sedan länge använt den av Inera framtagna Referensarkitektur för identitet och åtkomst.

Inera, SKR, regioner och kommuner samverkar aktivt med Myndighetssverige för att motverka behovet av fragmenterade och sektorspecifika lösningar.

T2- välfärden, regioner och kommuner

Regioner och kommuner kan använda T2 - välfärden som grund för sina framtida samverkansbehov, både mellan de egna verksamheterna och i informationsutbyte med andra regioner och kommuner.

Att återanvända samma mönster och standarder för att realisera olika behov av samverkan, både lokala och nationella, torde vara mest kostnadseffektivt.

Dessutom bör T2 öppna upp leverantörsmarknaden så att det kan etableras flera federationsoperatörer än Inera som kan lösa uppkomna behov utan behov av nationell koordinering och prioritering. Man bör dessutom, för denna samverkan kunna nyttja redan realiserade infrastrukturtjänster, vilket kan ytterligare minska etableringstiden.

T2 - välfärden och Inera

Ett av T2:s mål och syften är att öppna upp för andra aktörers möjlighet att bidra till välfärdens digitalisering. Inera kommer fortsätta spela en central roll i samverkan som kräver nationell samverkan och koordinering, samt som leverantör av arkitektur, infrastruktur och tillämpningar för specifika verksamhetsbehov.

Som helägt bolag av kommuner, regioner och SKR har Inera en unik position att kunna ta fram och erbjuda samverkanslösningar. För att främja en ökad digitalisering av kommunala och regionala verksamheter i stort, vilket är Ineras ägares mål, kan även Inera kapitalisera kunskap kring teknik, semantik och verksamhet för att underlätta etablering av andra aktörer som kan bidra till välfärdens digitalisering.

Inera kan erbjuda sina infrastrukturtjänster till andra leverantörer av tillämpningar, förutsatt att den omsättning detta skulle innebära ryms inom Teckalundantagets begränsning.