Patientcentrerad designprocess för kunskapsstöd (PCDK)

Under hösten 2022 så deltog representanter från Inera och region Jönköping i ett SKR-projekt kopplat till nära vård.

Projektet drevs under namnet Patientens kunskapsstöd.

I den här samlingen sidor kommer du att få insikt i en specifik del av ett större projekt, en process som är utformad för att hantera komplexa utmaningar inom strategi och verksamhetsstyrning. Denna process sträcker sig från initial diagnos och vårdens ansvarsområden, genom att skräddarsy kunskapsmål baserade på patientens unika behov, till att främja samarbete mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården. Slutmålet är att implementera kunskapsbaserade insatser som inte bara har klart definierade syften, utan också erbjuder robusta metoder för utvärdering och uppföljning.

 

Syftet var att utreda och ta fram former, processer och till sist ett färdigt, kunskapsstöd.

 

Projektet syftade till att förändra den svenska hälso- och sjukvården genom att fokusera på en mer personcentrerad vård. Detta gjordes genom att införa olika initiativ som patientkontakt och nära vård, samt genom att använda kunskapsstyrning för att skapa en mer jämlik vård.

Kärnan i projektet var att förstå och möta de unika behoven hos individer som Peter, Malin och Jasmin, som har olika livsstilar och hälsotillstånd. Exempelvis har Peter diabetes men känner inte att han har fått tillräcklig motivation eller klarhet kring hur han och vården delar ansvaret för hans hälsa.

För att lyckas med detta måste vården designas utifrån patienternas perspektiv. Det innebär att skapa ett utvecklat kunskapsstöd som hjälper individer att ta informerade beslut om sin egen hälsa, oavsett om de ser sig själva som friska eller som patienter med komplexa vårdbehov.

Projektet strävade efter att göra kunskap tillgänglig för patienterna på olika nivåer - generellt, i grupper och individuellt. Detta kunskapsstöd ska kunna integreras med personlig information för att öka patientens insikt och engagemang i sin egen vård.

Slutligen var syftet att skapa ett jämlikt partnerskap mellan patient och vårdpersonal genom att tillhandahålla ett samlat kunskapsstöd. Detta ska möjliggöra för patienterna att ta ett större ansvar för sin egen hälsa och därmed leva ett längre och friskare liv.

 

Målen för projektet kan sammanfattas som följande

  1. Öka patientens kunskapsstöd: Målet är att göra patienten till en aktiv och jämlik part i sin egen vård. Genom att kombinera vårdens expertis med patientens egen insikt och kunskap om sin hälsa, skapas bättre förutsättningar för gemensamt beslutsfattande och ökad motivation att följa vårdplanen.

  2. Utveckla vårdpersonalens kommunikation: För att vården ska bli mer personcentrerad, särskilt för patienter med komplexa och långvariga vårdbehov, behöver vårdpersonalens kommunikativa färdigheter förbättras. Detta inkluderar att anpassa kommunikationen till patientens förståelse, förutsättningar och resurser.

  3. Främja delat beslutsfattande genom kunskapsstöd: Kunskapsstödet ska bidra till att patienten och vårdpersonalen kan fatta gemensamma beslut. Detta ska konkretiseras genom en överenskommelse via Patientkontakt, vilket gör att båda parter har en klar förståelse för sina respektive roller och ansvar.

 

 

 


Designguiden version 1.0 november 2018
Skicka synpunkter till bjorn.olars@inera.se eller stodochbehandling@1177.se
Tillbaka till startsidan

My Panel Title

This is a styled panel that can contain text or any other Confluence content, formatted neatly with border and background colors.