6. Följa upp användningen

Designprocessen tar inte slut i och med publiceringen. Den stora frågan är uppfyller momentet användarnas behov? Fyller den sin uppgift, att tillföra värde och lösa de problem som ni identifierat? Vad uppskattas av användarna och vad kan bli bättre? Ha en lämplig struktur för att fånga värdefull kunskap om ditt moment.

Syfte

Innan ni inför programmet bredare behöver ni sätta upp en plan för att följa upp användningen. Ta reda på vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Fånga upp och dokumentera era lärdomar. Det är värdefull kunskap som ni tar med till nästa version och under hela momentets livstid fram till avvecklingen. 

Förutsättningar

Bestäm er för vad ni behöver ta reda på mer om, vem som ansvarar för olika delar och lämpliga metoder. Ni kommer kanske vilja veta

  • uppfyller programmet/tjänsten de egenskaper som ni satte upp utifrån målgruppens behov
  • hur användarna upplever programmet (patienterna såväl som medarbetarna).
  • om användningen av programmet ger den tänkta effekten för patienter och verksamhet.
  • om programmet används i den omfattning som ni satt som mål. 
  • ser ni några nya risker risker för patient eller verksamhet som går att minimera eller förhindra.
  • vilka faktorer i implementeringen är viktiga för ett hållbart införande
  • finns det kriterier som behöver vara uppfyllda hos patienten 
  • m.m.

Förväntat resultat

Säkra upp att uppföljningen inte faller mellan stolarna. Uppföljningen är aktuell under momentets hela livstid, men kan se olika ut beroende på i vilken fas man är och vad momentet används till. I vissa fall är det nödvändigt att knyta till sig forskning, i andra fall kan det räcka med enklare uppföljningar för att få svar på sina frågor. Att följa upp stöd- och behandlingsprogram kan ibland vara komplicerat. Ta höjd för att faktorer utanför själva programmet kan har stor påverkan på utfallet.


Designguiden version 1.0 november 2018
Skicka synpunkter till bjorn.olars@inera.se eller stodochbehandling@1177.se
Tillbaka till startsidan