Rollerna

Rollerna i Stöd och behandling

Behandlare

Rollen som behandlare på en aktiverad enhet i Stöd och behandling utses av en verksamhetschef, rollen delas sedan ut av behörighetsadministratören på den aktuella enheten.

Behandlaren kan ... 

 • starta moment för en invånare genom att tilldela invånaren ett moment och en behandlare.
 • bedriva stöd och behandling på vårdenhet.
 • kommunicera med invånaren.
 • sätta invånares moment i vidmakthållandefas.
 • avsluta den stöd- och behandling för en invånare som den är ansvarig för.
 • initiera överlämning av en invånares moment till en annan enhet. 

Behörighetsadministratör

Behörighetsadministratören är av verksamhetschef utsedd person som får rollen på aktiverad enhet i Stöd och behandling.

Behörighetsadministratören i Stöd och behandling kan:

 • ge vårdpersonal på enheten tillgång till Stöd och behandling.
 • tilldela vårdpersonal roller i Stöd och behandling på enhet.
 • inaktivera roller hos vårdpersonal i Stöd och behandling.

Den roll/er som behörighetsadministratör ger vårdpersonal styr behörighet och rättigheter i Stöd och behandling inom enheten. En vårdpersonal kan få en eller flera roller tilldelad till sig.

Invånaradministratör 

Av verksamhetschef utsedd person får rollen invånaradministratör på aktiverad enhet i Stöd och behandling (en roll som behörighetsadministratör på enheten tilldelar).

Inom verksamheten behöver man säkerställa att det finns en invånaradministratör i tjänst som har ett övergripande ansvar för att övervaka lista med moment/invånare/behandlare, t ex att prioriterade flaggor tas om hand vid eventuell behandlarfrånvaro genom att t ex byta behandlare.

Invånaradministratör i Stöd och behandling kan:

 • starta moment för en invånare genom att tilldela invånaren ett moment och en behandlare.
 • tillgängliggöra moment för grupp av invånare.
 • skapa kategorier.
 • skapa och spara sökningar.
 • byta behandlare på invånare i moment.
 • övervaka moment på enhet, se samtliga prioriterade flaggor samt se antal kommentarer i flaggor utan att öppna flaggor.
 • se vilka invånare som är avslutade i moment.
 • lägga till administrativa meddelanden på enhetsnivå för personal respektive invånare som grupp.
 • se innehållskatalogen.
 • Godkänna eller neka överlämningar av moment till dennes enhet. 

Dataadministratör

Dataadministratören är av verksamhetschef utsedd person som får rollen på aktiverad enhet i Stöd och behandling, en roll som en behörighetsadministratör på enhet tilldelar.

Dataadministratör i Stöd och behandling kan:

 • exportera invånaruppgifter från moment på aktiv enhet i Stöd och behandling.
 • se vilka invånare som är avslutade av behandlare.
 • gallra invånaruppgifter från Stöd och behandling efter att invånarens moment är avslutade.

Vårdgivaradministratör

Vårdgivaradministratören är av vårdgivaren utsedd person/er som har ett övergripande ansvar hos ansluten vårdgivare att aktivera enheter inom vårdgivaren i Stöd och behandling, samt dela ut innehåll (moment) till aktiverade enheter inom vårdgivaren från innehållskatalogen. Vårdgivaradministratören har också ansvar för kontakt med nationell förvaltning samt utgivare/leverantörer i frågor som gäller avtal och anslutningar.

Vårdgivaradministratör i plattformen för stöd och behandling kan:

 • aktivera enheter i Stöd och behandling som finns inom vårdgivarens organisation.
 • tilldela första person på aktiverad enhet rollen behörighetsadministratör.
 • aktivera innehåll (moment) på vårdgivarens aktiverade enheter från innehållskatalog.
 • se innehåll som utgivare satt som publikt i innehållskatalogen.
 • lägga upp administrativa meddelanden till personal på enheter.
 • lägga till och ta bort vårdgivaradministratörer

Rollerna i Designverktyget

Beskrivning på rollerna i Designverktyget återfinns i manualen för Designverktyget.