Exempel: Visualisering

Vid framtagande och användande av en lokal hotkatalog i tabellform så berörs många olika element och relationer, ett hot kan exempelvis realiseras genom att en viss händelse utnyttjas av någon hotaktör via en attackmetod , men samma händelse kan realisera andra hot. Detsamma gäller för en säkerhetsåtgärd som kan möta flera hot. Som komplement till tabellen och för att visa på de relationer ett hot har till andra element i metamodellen har ett exempel utifrån exempeltabellen tagits fram. Genom denna visualisering kan organisationen få en överblick som kan underlätta prioritering och ge en bredare förståelse.