Risk

Nedanstående värderingar av sannolikhet och konsekvens ska ses som exempel. Det förekommer ett antal olika sätt att bedöma och värdera sannolikhet och konsekvens. Det är upp till varje organisation att göra sin bedömning avseende vilka skalor man vill tillämpa.

Sannolikhet

 

Sannolikhet

Beskrivande text

Sannolikhet

Beskrivande text

Mycket stor (4)

kvalitativ ansats: Det är mycket stor eller helt sannolikt att risken kommer att inträffa. Det är bekräftat att risken är verklighet redan idag eller väntas bli det i närtid

kvantitativ ansats: mer än en gång per år

Stor (3)

kvalitativ ansats: Kan mycket väl inträffa men troligtvis inte särskilt frekvent. Det finns tydliga tecken på att risken är verklighet redan idag.

kvantitativ ansats: årligen

Liten (2)

kvalitativ ansats: Inträffar sannolikt inte under normala omständigheter och i vart fall inte frekvent. Det finns vissa tecken på att risken är verklighet i mindre omfattning idag.

kvantitativ ansats:

Mycket liten (1)

kvalitativ ansats: Det finns mycket få eller inga tecken på att risken kan inträffa idag.

kvantitativ ansats: en gång på 100 år

Konsekvens

Konsekvens

 

Konsekvens

 

 Allvarlig/katastrofal (4)

·         Mycket långa och/eller allvarliga avbrott eller störningar som leder till en avgörande inverkan på organisationens förmåga att lösa uppdraget

·         Kraftig påverkan på organisationens ekonomi ( > 5 % av budget)

·         Risk för liv och hälsa

·         Allvarlig negativ effekt på enskilda individers rättigheter

·         Förödande inverkan för externa intressenter

·         Vite, avsked eller fängelse efter brott mot lagar, förordning eller avtal

·         Mycket allvarlig förtroendeskada för organisationen p.g.a. synnerligen omfattande negativ publicitet och negativ allmän opinion

 Betydande (3)

 ·         Långa och/eller allvarliga avbrott eller störningar som leder till betydande inverkan på regionens förmåga att lösa uppdraget

·         Påtaglig ekonomisk påverkan på en eller flera verksamheter inom regionen (>1% av organisationens verksamhetsbudget)

·         Risk för begränsade negativa effekter på hälsa

·         Betydande negativ effekt på enskilda individers rättigheter

·         Betydande negativ effekt för externa intressenter

·         Vite eller varning efter brott mot lagar, förordning eller avtal

Påtaglig förtroendeskada för organisationen p.g.a. betydande negativ publicitet och negativ allmän opinion

Måttlig (2)

·         Mindre avbrott och störningar i verksamheten som leder till vissa svårigheter att lösa uppdraget

·         Viss ekonomisk påverkan på en eller flera enheter (< 1 % av organisationens verksamhetsbudget)

·         Måttlig påverkan på liv och hälsa,

·         Begränsad negativ effekt för externa intressenter

·         Måttlig negativ effekt på enskilda individers rättigheter

·         Varning eller erinran för försumlighet i förhållande till lagar, förordning eller avtal

Mindre förtroendeskada för organisationen p.g.a. negativ publicitet

Ingen eller försumbar (1)

Inga eller försumbara svårigheter för verksamheten att nå målen.

Verksamhetens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter påverkas inte eller i försumbar omfattning av otillgänglighet till information.

  • Ingen ekonomisk påverkan

  • Ingen eller försumbar påverkan på liv, hälsa, rättigheter.

·         Ingen märkbar skadekostnad för verksamheten/organisationen

Ingen påverkan på samhällsviktiga funktioner vid egen eller annan organisation.