Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Div
stylefont-size:1.7em

Ju bättre du kan förstå och dokumentera människors behov, desto lättare kommer det bli att prioritera arbetet framåt och ha ett gemensamt fokus på målbilden.


I det här avsnittet hittar du information om metoder för att undersöka behov och dokumentera behov. Hur djupt ni går i detta kommer att avgöras av tidplan och budget, men räkna med att lägga en stor del av tiden på att bygga denna kunskap, då den kommer underlätta det fortsatta arbetet.

Hitta behov

Dokumentera behov

Style
importhttps://uxa.se/dgcss